10.03.2023 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Syndróm hemoragického čreva u ošípaných vo výkrme

Novotný J., Reichel P., Bárdová K., Krepelková Z. Syndróm hemoragického čreva u ošípaných vo výkrme. Haemorrhagic bowel syndrome in fattening pigs. Veterinářství 2023;73(2):78-82.

SOUHRN
Cieľom tejto štúdie bolo stanoviť možné príčiny sporadických, perakútnych úhynov výkrmových ošípaných s prezentáciou syndrómu hemoragického čreva (haemorrhagic bowel syndrome – HBS) v podmienkach komerčného chovu lokalizovanom na východe Slovenska. Keďže etiológia úhynov nebola exaktne determinovaná, boli sme požiadaný chovateľom o diagnostiku a odber vzoriek u najviac postihnutej skupiny ošípaných na konci výkrmu. Od hnačkujúcich zvierat boli odobrané vzorky krvi,
výkalov a výterov z konečníka, a to za účelom hematologického, sérologického, bakteriologického, virologického a  parazitologického vyšetrenia. Na uhynutých ošípaných sme vykonali diagnostickú pitvu a odber vzoriek z gastrointestinálneho aparátu. Po určitom časovom úseku sme na bitúnku počas porážky tej istej problémovej skupiny ošípaných uskutočnili cielené makroskopické posúdenie žalúdka a čriev. Aj keď, na základe našich vyšetrení sme dospeli k tvrdeniu, že pri vzniku HBS v sledovanom chove zohrali dôležitú úlohu infekčné príčiny ako Clostridium perfringens, hemolytická Escherichia coli
a Lawsonia intracellularis, je dôležité naďalej sledovať a vyhodnocovať predispozičné rizikové faktory vedúce k náhlym úhynom tejto kategórie ošípaných.

SUMMARY
The aim of this study was to specify the possible causes of sporadic, peracute death of fattening pigs with the presentation of haemorrhagic bowel syndrome – HBS in condition of the commercial breeding located in eastern Slovakia. Since the etiology of the deaths was not exactly determined, we were asked by the breeder to diagnose and take samples from the most affected group of pigs at the end of fattening. Samples of blood, faeces and rectal swabs were taken from animals with diarrhea for haematological, serological, bacteriological, virological and parasitological examination. We performed a diagnostic autopsy on the dead pigs and took samples from the gastrointestinal tract. After a certain period of time, we carried out a targeted macroscopic assessment of the stomach and intestines at the slaughterhouse during the slaughter of the same problem group of pigs. Although, on the basis of our investigations, we came to the conclusion that infectious causes such as Clostridium perfringens, hemolytic Escherichia coli and Lawsonia intracellularis played an important role in the development of HBS in the monitored farm, it is important to continue to monitor and evaluate predisposing risk factors leading to sudden deaths of this category of pigs.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down