Účinnost a bezpečnost dlouhodobého perorálního podávání carprofenu při léčbě osteoartritidy u psů

Osteoartritidou trpí více než 20 % psů starších než jeden rok. Jde o progresivní degenerativní onemocnění, které se projevuje bolestivostí, poruchami pohybu, destrukcí chrupavky a remodelací kostí. Onemocnění je nevyléčitelné, ale léčitelné. Vyžaduje však dlouhodobou terapii. Klasickým přístupem k léčbě osteoartritidy je podávání nesteroidních antiflogistik, která však s sebou nesou riziko nežádoucích reakcí organismu, mezi něž patří postižení gastrointestinálního traktu a ledvin a hematologické změny.
Caprofen (Rimadyl®, Pfizer) je léčivo ze skupiny nesteroidních antiflogistik (NSAID). Tyto látky jsou známé svým antiflogistickým a analgetickým působením, které je založeno na inhibici cyklooxygenázy a blokování produkce prostaglandinů. Cílem této studie bylo potvrdit účinnost a bezpečnost dlouhodobého podávání Rimadylu v tabletách po dobu delší než čtyři měsíce z důvodu léčby chronických případů osteoartritidy u psů.

Metodika
Do studie bylo zahrnuto 110 psů 47 různých plemen. Průměrný věk těchto zvířat byl 9,3 roku. Všechna tato zvířata vykazovala chronické klinické příznaky osteoartritidy (kulhání, ztuhlost, svalovou atrofii, snížený rozsah pohybů v kloubech, bolestivost při manipulaci s klouby). Mezi zkoumané klouby patřily kyčle (40 %), kolena (24 %), lokty (18 %), ramena (6 %), karpy a tarzy. Osteoartritida byla diagnostikována podle typických rentgenologických příznaků.
Ve studii byly použity komerční formy Rimadylu (20mg a 50mg tablety). Tablety se aplikovaly jednou denně po dobu 120 dní v dávce 4 mg/kg ž. hm.
Psi byli v průběhu studie pravidelně kontrolováni, klinicky vyšetřováni a stupeň osteoartritidy byl hodnocen pomocí čtyř klinických parametrů. Pokud se stav pacienta v léčbě podle těchto parametrů zhoršil nebo pokud se zaznamenala nějaká nežádoucí reakce organismu na Rimadyl, byl pacient vyřazen ze studie a případ zaznamenán jako neúspěch léčby. V průběhu studie se psům pravidelně odebírala krev za účelem hematologického a biochemického vyšetření.
Na základě hodnocení posuzovatele i chovatele byl na konci studie zhodnocen výsledek čtyřměsíční léčby zařazením psů do 5 stupňů: klinicky bez příznaků, výrazné zlepšení, střední zlepšení, mírné zlepšení, stav stejný jako před léčbou, zhoršení.
Účinnost a bezpečnost Rimadylu se hodnotila na základě procentuálního množství pacientů v konkrétní kategorii, čtyřech klinických parametrů kontrolovaných vyšetřujícími a krevních testů.

Výsledky v účinnosti
Ze 110 psů dokončilo studii až do konce 97 jedinců, tři byli vyřazeni v průběhu studie. Jeden jedinec musel být vyřazen z důvodu klinického zhoršení osteoartritidy a dva z důvodu vzniku vedlejších reakcí. Deset psů bylo vyřazeno z jiných důvodů, nesouvisejících s léčbou.
Pozitivní odezva na léčbu byla 5. den u 12 % psů a 120. den u 74 %. Žádná odezva na léčbu byla 5. den u 86 % psů, ale již pouze u 22 % 120. den studie.

Výsledky bezpečnosti
U 86 ze 110 psů nebyly pozorovány žádné vedlejší reakce. Bylo zjištěno celkem 34 různých vedlejších reakcí, které byly v průběhu studie zaznamenány u 24 psů. Gastrointestinální problémy se vyskytly pouze u pěti psů (5 %). Nebyl zjištěn žádný vliv dlouhodobého podávání Rimadylu na krevní obraz a také biochemické parametry ukazující na funkci jater a ledvin se v průběhu studie nijak neměnily.

Diskuse a závěr
Výsledky této studie jsou ve shodě s předešlými studiemi. Ani v nich nebyly zjištěny žádné signifikantní změny v krevním obraze a biochemických krevních parametrech léčených psů. V jedné podobné studii bylo zjištěno, že u psa léčeného Rimadylem existuje 3,3krát vyšší pravděpodobnost klinického zlepšení osteoartritidy na rozdíl od psů léčených placebem. V humánní medicíně jsou vedlejší reakce na NSAID dobře známy. Předpoklad, že čím déle se NSAID podává, tím vyšší je pravděpodobnost vedlejších reakcí, se zdá být logický, nicméně byla provedena studie, která dokazuje, že více vedlejších reakcí spojených s podáváním NSAID bylo zjištěno do 30. dne od začátku aplikace než po této době. Také u carprofenu platí, že pokud se objeví gastrointestinální vedlejší příznaky, jejich vznik se datuje do počátečních fází léčby a nikoli po dlouhodobém podávání. Dlouhodobá léčba Rimadylem není proto spojena s vyšší incidencí gastrointestinálních příznaků. Poměr rizik a výhod při léčbě Rimadylem tedy výrazně svědčí ve prospěch pozitivních přínosů pro pacienta.

Autefage A., Gossellin J. Efficacy and safety of the long term oral administration of carprofen in the treatment of osteoarthritis in dogs.

Přeložil a upravil: MVDr. Martin Grym

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *