14.03.2003 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Účinnost dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 proti oocystám kokcidie Isospora suis

B. KOUDELA
Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Veterinářství 2002;52:452-454

SOUHRN
Koudela B. Účinnost dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 proti oocystám kokcidie Isospora suis. Veterinářství 2002;52:452-454.
Sledovali jsme účinnost dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 na oocysty kokcidie Isospora suis. Testovaný dezinfekční prostředek v doporučených koncentracích 100 % inhiboval sporulaci oocyst. Po experimentálních infekcích selat oocystami I. suis, které byly vystaveny účinkům dezinfekčního prostředku, jsme pozorovali klinickou izosporózu selat spojenou s vylučováním oocyst. Počet vyloučených oocyst byl nižší než u selat, které jsme infikovali neošetřenými oocystami. Účinnost dezinfekčního prostředku proti Neopredisan 135-1 má pouze omezený účinek na oocysty kokcidie Isospora suis.

SUMMARY
Koudela B. Evaluation of the effectiveness of Neopredisan 135-1 against Isospora suis oocysts. Veterinářství 2002;52:452-454.
The cresol-based disinfectant Neopredisan 135-1 was evaluated for inactivation of Isospora suis oocysts using a suspension test. It has been concluded that the disinfectant proved to be effective in the inhibition of sporulation but does not affect the infectivity. The reduction in excretion of oocysts has been observed after experimental inoculation of sucking piglets, however, the developmental cycle of Isospora suis was completed. These findings indicate that Neopredisan 135-1 possesses limited efficacy against Isospora suis and is unable to cease the infection completely.

Součástí komplexu opatření při infekčních onemocnění zvířat je účinná dezinfekce vnějšího prostředí. Chemická dezinfekce představuje vedle dezinfekce fyzikální častý způsob asanace vnějšího prostředí. Parazitózy jsou skupinou onemocnění, u kterých není doposud jednoznačně vyřešeno používání dezinfekčních prostředků. Infekční stadia parazitů uvolňovaná do vnějšího prostředí (spóry, cysty, oocysty, vajíčka) mají vícevrstevné obaly, jejichž hlavní složkou jsou lipidy a glykoproteiny, a jsou ve srovnání s viry a bakteriemi více odolnější vůči účinkům standardních dezinfekčních prostředků.
Kokcidiózy způsobené zástupci rodu Eimeria mají ekonomický význam především u drůbeže a přežvýkavců. Zástupci rodu Isospora nejsou častými původci onemocnění a jediným významným zástupcem je kokcidie Isospora suis, která způsobuje průjmové onemocnění sajících selat. Selata se infikují pozřením zralých vysporulovaných oocyst. Z těchto oocyst se ve střevě selat uvolňují mikroskopické rohlíčkovité sporozoity, které pronikají do střevních buněk. Zde se intenzivně množí a poškozují střevní sliznici. Výsledkem tohoto množení jsou nezralé oocysty, které odcházejí ze střeva s trusem do vnějšího prostředí, kde dozrávají a stávají se infekčními. První oocysty v trusu selat se objevují za 4 až 5 dní po infekci a selata pak vylučují oocysty 8 až 16 dní. Průběh zrání oocyst je ovlivněn vlhkostí, teplotou a přítomností kyslíku. Doba sporulace oocyst I. suis je ve srovnání s jinými druhy kokcidií savců velmi krátká. Při teplotě 20 °C jsou oocysty infekční za 56 hodin a při teplotě 25 °C již za 40 hodin. V případě I. suis je zrání oocyst nejrychlejší při teplotě 37 °C, při ní jsou oocysty plně infekční již za 12 hodin.1 Tato vlastnost oocyst I. suis má významný vliv na rychlé šíření izosporózy v moderních turnusových chovech prasat, kde se v porodnách nachází velký počet vnímavých selat stejného stáří.
V roce 1999 byl ÚSKVBL registrován (reg. číslo 107-99/C) nový dezinfekční prostředek na bázi krezolu pod názvem Neopredisan 135-1, u kterého je deklarována účinnost na oocysty kokcidií. Cílem naší práce bylo vyzkoušet účinnost tohoto dezinfekčního prostředku v doporučených koncentracích na oocysty Isospora suis. Sledovali jsme účinnost dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 na sporulaci oocyst a vliv aplikace Neopredisanu 135-1 na schopnost oocyst I. suis vyvolat infekci u vnímavého hostitele.

Materiál a metody
Posouzení účinku dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 na sporulaci oocyst kokcidie Isospora suis (sporulation inhibition test): Oocysty kokcidie Isospora suis jsme izolovali ze směsného vzorku čerstvého trusu selat dvou vrhů z chovu prasat s výskytem izosporózy sajících selat. Trus jsme získali z podlahy dvou porodních kotců, ve kterých byla umístěna 12 dní stará selata. Trus, který byl na podlaze kotce maximálně 2 hodiny (stanoveno podle posledního úklidu kotce), jsme uložili po odběru do cestovní chladničky a převezli jsme jej urychleně do laboratoře. Oocysty I. suis jsme izolovali flotací v cukerném roztoku (specifická hmotnost 1,3) a po opakovaném promytí v destilované vodě jsme suspenzi oocyst rozdělili na dvě části. První část jsme resuspendovali ve 2,5% vodném roztoku dvojchromanu draselného a poté jsme uložili suspenzi oocyst při teplotě laboratoře. Druhou část oocyst jsme vystavili účinkům 3% roztoku dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 po dobu 4 hodin. Po uplynutí této doby jsme tyto oocysty také resuspendovali ve 2,5% vodném roztoku dvojchromanu draselného a uložili jsme je při teplotě laboratoře. Každých 12 hodin jsme po dobu pěti dnů srovnávali průběh sporulace oocyst I. suis ošetřených dezinfekčním prostředkem a oocyst neošetřených. Účinnost Neopredisanu 135-1 jsme určovali jako poměr sporulovaných a nevysporulovaných či morfologicky pozměněných oocyst.
Posouzení vlivu dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 na vysporulované oocysty Isospora suis a jejich schopnost vyvolat infekci selat (infectivity test): Pro potřeby experimentální infekce selat jsme použili vysporulované oocysty I. suis staré šest týdnů. Suspenzi oocyst jsme připravili obdobným způsobem jako při posuzování vlivu Neopredisanu 135-1 na sporulaci. Suspenzi oocyst jsme rozdělili na dvě části. První část vysporulovaných oocyst jsme vystavili účinkům 3% roztoku dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 po dobu 4 hodin. Po uplynutí této doby jsme ošetřené a neošetřené oocysty I. suis resuspendovali ve fyziologickém roztoku a použili jsme je k experimentální infekci selat.
Pro experimentální infekci selat jsme použili vrh 10 selat. Vysokobřezí prasnici z chovu bez výskytu izosporózy selat jsme krmili komerční krmnou směsí KPK bez přídavku antikokcidik. Po porodu byla selata standardně ošetřena a označena tetováním. Čtyři třídenní selata jsme infikovali dávkou 200 000 oocyst vystavených účinkům Neopredisanu 135-1 a čtyři třídenní selata byla inokulována stejným počtem neošetřených oocyst I. suis. Dvě selata nebyla infikována a sloužila jako kontrola. V období od 4. dne po infekci (DPI) až do 14. DPI jsme posuzovali klinický stav infikovaných selat se zaměřením na výskyt průjmu. Od 5. DPI jsme selatům individuálně odebírali trus pomocí rektálních trubiček. Odebraný trus jsme vyšetřovali flotační metodou v cukerném roztoku (specifická hmotnost 1,3) a posuzovali jsme vylučování oocyst I. suis.

Výsledky
Posouzení účinku dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 na sporulaci oocyst kokcidie Isospora suis (sporulation inhibition test): Průběh sporulace oocyst I. suis byl výrazně ovlivněn dezinfekčním prostředkem Neopredisan 135-1. U oocyst vystavených po dobu čtyř hodin účinkům 3% roztoku Neopredisanu 135-1 jsme pozorovali vakuolizaci sporoplazmy v oocystě. Vakuoly byly lokalizovány především na periferii sporoplazmy. V některých případech jsme pozorovali sporoplazmu rozdělenou na dvě sporocysty, které byly tvořeny centrální granulární substancí a na periferii uloženými vakuolami různé velikosti. Stěna oocyst nebyla při pozorování ve světelném mikroskopu vlivem dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 pozměněna. V suspenzi ošetřených oocyst I. suis jsme nepozorovali žádné plně vysporulované oocysty. Oocysty I. suis, které jsme nevystavili účinkům Neopredisanu 135-1, byly plně vysporulované za 60 až 72 hodin. Vysporulované oocysty obsahovaly dvě sporocysty a v každé sporocystě byly uloženy čtyři sporozoity společně s reziduálním tělískem sporocysty.
Posouzení vlivu dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 na vysporulované oocysty Isospora suis a jejich schopnost vyvolat infekci selat (infectivity test): Při posouzení vlivu Neopredisanu 135-1 na vysporulované oocysty I. suis jsme nepozorovali morfologické změny oocyst. Selata infikovaná oocystami I. suis, které byly vystaveny účinkům Neopredisanu 135-1, vykazovala příznaky průjmového onemocnění od 5. DPI. V tomto období po infekci měla všechna selata pastovitý trus žluté barvy, který se od 7. DPI měnil ve vodnatý. Od 10. DPI byl trus selat opět formovaný. Selata, která byla infikována neošetřenými oocystami I. suis, prodělala obdobné průjmové onemocnění, přičemž období vodnatého průjmu bylo v průměru o dva dny delší a trvalo od 7. DPI do 12. DPI. U dvou kontrolních neinfikovaných selat jsme nepozorovali klinické příznaky onemocnění.
U obou skupin infikovaných selat jsme zjistili vylučování oocyst I. suis od 5. DPI. Zatímco u selat infikovaných oocystami I. suis, které byly vystaveny účinkům Neopredisanu 135-1, jsme pozorovali vylučování oocyst po dobu 4 dnů, tj. od 5. DPI do 8. DPI, u selat infikovaných neošetřenými oocystami I. suis trvalo vylučování až do 13. DPI.

Diskuse
Účinnou metodou, která snižuje výskyt izosporózy selat v chovech, je důkladná asanace.2,3 Oocysty I. suis obdobně jako oocysty jiných druhů kokcidií odolávají běžným asanačním postupům a dezinfekčním prostředkům. Účinnost různých dezinfekčních prostředků na oocysty I. suis podle jejich vlivu na sporulaci oocyst testovali Stuart a kol.3 Tito autoři prokázali zastavení sporulace oocyst I. suis po aplikaci komerčního roztoku čpavku (household ammonia) v 50% a vyšší koncentraci. Výchozí koncentraci čpavku (čpavkové vody) však neuvádějí. Tuto informaci později převzali Tubbs4 a Larsen5 s tím, že referují o dobrém účinku 50% čpavku. Novější informace o účinku komerčních dezinfekčních prostředků na oocysty I. suis nebyly v odborné literatuře publikovány.
Neopredisan 135-1 je speciální prostředek, který je určen k dezinfekci prostředí kontaminovaného oocystami kokcidií a kryptosporidií, spórami mykobakterií a klostridií. Jeho účinnost zahrnuje také vajíčka škrkavek, viry, bakterie, spóry plísní a hub. Aktivní složkou tohoto dezinfekčního prostředku je 4-chlor-m-kresol a může se používat k dezinfekci prostředí za přítomnosti zvířat. V SRN je Neopredisan 135-1 povoleným dezinfekčním prostředkem, jehož účinnost byla ověřována podle metodik DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft).6 Tyto metodiky zahrnují testování účinnosti na vajíčka škrkavky prasečí Ascaris suum a oocysty kokcidie Eimeria tenella.
Testováním dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 na oocysty kokcidií E. tenella se zabývali Daugschies a Böse7 a Daugschies et al.8 Posuzovali jednak inhibici sporulace oocyst a dále destrukci oocyst po týdenním působení dezinfekčního prostředku. Zaměřili se také na schopnost ošetřených oocyst vyvolat infekci a sledovali případnou redukci počtu vyloučených oocyst po experimentální infekci kuřat. Tito autoři popisují jako dostačující 95% úbytek schopnosti infikovat kuřata u oocyst E. tenella vystavených po dobu čtyř hodin 3% roztoku Neopredisanu 135-1, popř. po dobu dvou hodin při použití 4% roztoku. Závěrem doporučují dezinfekční prostředek Neopredisan 135-1 jako účinný proti oocystám kokcidií, neboť splňuje požadavky DVG na vlastnosti dezinfekčních prostředků.

Závěr
V našich experimentech jsme sledovali vliv dezinfekčního prostředku Neopredisan 135-1 na sporulaci oocyst I. suis a na schopnost ošetřených oocyst vyvolat infekci u vnímavého hostitele. Naše výsledky jsou pouze částečně srovnatelné s výsledky výše zmiňovaných autorů,7,8 neboť počet experimentálně infikovaných selat neumožňuje přesnější kvantitativní vyhodnocení.
Zjistili jsme, že Neopredisan 135-1 inhibuje sporulaci oocyst druhů I. suis. V případě posouzení vlivu na vysporulované oocysty jsme nepozorovali morfologické změny oocyst. Při experimentálních infekcích jsme zaznamenali částečnou účinnost Neopredisanu 135-1, neboť klinické příznaky a počet vyloučených oocyst u selat, která byla infikována ošetřenými oocystami, byly méně výrazné a nižší než u selat, která byla infikována neošetřenými oocystami.
Závěrem lze konstatovat, že dezinfekční prostředek Neopredisan 135-1 v doporučené koncentraci a době expozice působí proti oocystám Isospora suis. Ve spojení s aplikací vhodného antikokcidika selatům může výrazně snížit výskyt a riziko šíření izosporózy v chovech prasat.

Literatura:
1. Lindsay D. S., Blagburn B. L. Biology of mammalian Isospora. Parasitol Today 1994;10:214-220.
2. Ernst J. V., Lindsay D. S., Current W. L. Control of Isospora suis-induced coccidiosis on a swine farm. Am J Vet Res 1985;46,643-645.
3. Stuart B. F., Beddell D. M., Lindsay D. S. Coccidiosis in swine: effect of disinfectants on in vitro sporulation of Isospora suis oocysts. Vet. Med. Small. Anim. Clin. 1986;76:1185-1186.
4. Tubbs R. C. Controlling coccidioisis in neonatal pigs. Vet Med/Food Anim Pract 1987;6:646-650.
5. Larsen K. Isospora suis. Porcine neonatal coccidiosis. Danish Vet J 1996;79:387-392.
6. DVG, 10. Liste der nach den Richtlinien der DVG geprüften und als wirksam gefundenen Desinfektionsmittel für den Tierhaltung/Handelspräparate. Tierärztebl 1999;47:364-375.
7. Daugschies A., Böse R. Evaluating the efficacy of chemical against exogenous parasite stages under standardized conditions (DVG Guidelines). Acta Parasitol 2000;45:224.
8. Daugschies A., Böse R., Marx J., Teich K., Friedhoff K. T. Development and application of a standardized assay for chemical disinfection of coccidia oocysts. Vet Parasitol 2002;103:299-308.

Adresa autora:
Doc. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
Ústav parazitologie FVL VFU Brno
Palackého 1 – 3
612 42 Brno
e-mail: koudelab@vfu.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down