16.06.2003 | 05:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úloha gastrinu v etiologii dislokace slezu u dojnic

Sen I., Ok M., Turgut K., Birdane F.M., Güzelbektas H. Role of gastrin in the aetiology of abomasal displacement in dairy cows. Vet Rec 2002, 151(1):26-27.

S dislokací slezu se často setkáváme u vysoce užitkových dojnic v počáteční fázi laktace. Specifická etiologie není v současné době objasněna. Předpokládá se, že příčinou častého výskytu dislokace zpočátku laktace mohou být faktory, které vyvolávají atonii slezu a volný abdominální prostor bezprostředně po porodu umožňující atonickému slezu větší pohyb.
Predispozičním faktorem pro dilataci a zauzlení žaludku by mohla být zvýšená sekrece gastrinu. Syntéza a sekrece gastrinu probíhá v argyrofilních G buňkách sliznice tenkého střeva. Vyšší sekrece gastrinu zvyšuje tlak kaudálního jícnového sfinkteru, zpomaluje vyprazdňování slezu a podporuje hypertrofii svalů pyloru.
Celkem bylo vyšetřeno 10 krav s pravostrannou dislokací slezu (RDA), 9 krav s levostrannou dislokací slezu (LDA) a 8 krav kontrolních, všechny plemene švýcarsko-holštýnského od tří do osmi let (s průměrným věkem 5 let). Všechny dojnice byly na začátku laktace (7 - 12 dnů) krmeny vysoce koncentrovanou dietou. Byly podrobeny rutinnímu klinickému vyšetření včetně abdominální perkuze, balotáže dutiny břišní na šplíchavé zvuky, perkuze jater, rektálního vyšetření a abdominální ultrasonografie. Diagnóza dislokace slezu byla potvrzena laparotomií.
Koncentrace gastrinu v krevní plazmě byla stanovena pomocí radioimunologické metody. Analýza krevních plynů a koncentrace sodíku, draslíku a anorganického kalcia byla hodnocena autoanalyticky (GemStar).
Pro zhodnocení údajů bylo provedeno srovnání jednostranné analýzy variance s Duncanovým testem za účelem stanovení rozdílů mezi všemi skupinami.
Dojnice s pozitivním nálezem dislokace měly menší chuť k příjmu krmiva, byla zaznamenána menší defekace, snížená pohyblivost bachoru a pokles produkce mléka. Auskultací a perkuzí byla zjištěna tympanická rezonance na levé (LDA) a na pravé (RDA) straně břicha za posledními třemi žebry. Na břišní stěně byly také slyšet šplíchavé zvuky zároveň s bzučivými. Perkuze jater byla u krav s RDA negativní. U tří dojnic s RDA byla dislokace slezu palpována rektálním vyšetřením. Okraj slezu byl lokalizován pomocí ultrasonografického vyšetření při RDA i LDA. U kontrolních dojnic nebyly zaznamenány žádné abnormality.
Průměrná koncentrace gastrinu byla u zdravých dojnic 99,1 pg/ml, u dojnic s LDA byla 261,1 pg/ml a 270,6 pg/ml u dojnic s RDA. Koncentrace gastrinu u krav pozitivních byla významně vyšší než u krav kontrolních (P = 0,012). Výsledky analýzy krevních plynů se významně nelišily; u 14 dojnic s dislokací slezu (sedm s LDA a sedm s RDA) byla zjištěna vysoká hladina hydrouhličitanů ([HCO3 -] >27 mmol/l) a u dvou dojnic (jedna s RDA a jedna s LDA) byla naměřena nízká hladina hydrouhličitanů ([HCO3 -]
Z výsledků této studie lze usoudit, že zvýšená hladina gastrinu v plazmě může hrát určitou roli v patogenezi dislokace slezu – vysoké hladiny gastrinu indukují kumulaci tekutiny ve slezu, snižují hladinu vápníku v plazmě a zpožďují vyprazdňování slezu. Vysoká hladina gastrinu může vyprovokovat mnoho predispozičních faktorů ke vzniku dislokace slezu. Krmení dojnic s vysoce koncentrovaným krmivem může navodit vysokou hladinu gastrinu. Uvolněný gastrin stimuluje v žaludku sekreci kyseliny chlorovodíkové a pepsinu, začíná trávení proteinů. U lidí indukuje další uvolnění gastrinu nadměrnou kumulaci proteinových hydrolyzátů.
Vyšší sekrece gastrinu u psů zvyšuje tlak kaudálního ezofageálního sfinkteru, indukuje konstrikci v oblasti vrátníku a tím zpomaluje vyprázdnění slezu. U krav může být příčinou atonie, pohybu v dutině břišní a dislokace.
Nahromadění tekutin v dilatovaném slezu navozuje průběžnou sekreci kyseliny chlorovodíkové. Tato sekvestrace chloridových iontů ve slezu spolu se zpětným tokem obsahu slezu do bachoru vyvolává metabolickou alkalózu, která může být příčinou zvýšeného obsahu uhličitanů pozorovaného v této studii u 14 krav s dislokací slezu. V současné době je známo, že gastrin stimuluje uvolnění kalcitoninu, který by mohl souviset s nízkou hladinou vápníku při dislokaci slezu u skotu.

MVDr. Irena Sekaninová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down