19.08.2008 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vakcinace proti katarální horečce ovcí od 20. srpna 2008

Použita bude inaktivovaná vakcína ZULVAC® 8 Bovis a ZULVAC® 8 Ovis

Dnem 20. 8. 2008 se chovatelům skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců chovaných jako hospodářská zvířata nařizuje povinné nouzové očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 za těchto podmínek a požadavků:
1. K očkování a přeočkování musí být použita pouze inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 – ZULVAC® 8 Bovis pro skot a ZULVAC® 8 Ovis pro ovce a kozy.
2. Očkování zvířat musí být provedeno nejpozději do 14. září 2008. Přeočkování musí být provedeno ve lhůtě stanovené výrobcem očkovací látky. Očkování zvířat, která po 14. září 2008 dosáhnou stáří 3 měsíců, může být provedeno společně s přeočkováním již očkovaných zvířat na hospodářství.
3. Provést povinné očkování a přeočkování může pouze soukromý veterinární lékař.
4. U mláďat narozených od očkovaných matek zajistit neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informovat písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.
5. V případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství informovat chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována očkovací látkou a předat mu písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky. (Podmínky a požadavky tohoto článku neplatí pro chovatele skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců chovaných jako hospodářská zvířata, která byla očkována a přeočkována v souladu s Nařízením SVS o mimořádných veterinárních opatření č.j. RED/746/2008 ze dne 28. 4. 2008).
6. Veškeré kroky, tj. odběr vakcín, jejich použití apod., musejí být evidovány, a to jak chovatelem, tak i soukromým veterinárním lékařem.

Místně příslušné KVS mohou na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit "Výjimku" z nařízeného povinného nouzového očkování v mimořádném veterinárním opatření ve zmíněných případech (např. u býků, kteří budou nejpozději 31. 12. 2008 poraženi na jatkách; skot, ovce a kozy starší 3 měsíců chovaných jako hospodářská zvířata, která budou nejpozději 31. 12. 2008 vyvezena do třetí země nebo skot, ovce a kozy starší 3 měsíců chované jako hospodářská zvířata v uzavřeném pásmu zřízeném KVS v důsledku katarální horečky ovcí, a která budou určena k obchodování s jinými členskými státy nejpozději do 31. 12. 2008; dále skot, ovce a kozy starší 3 měsíců chovaných jako hospodářská zvířata chovaná mimo uzavřené pásmo zřízené KVS v důsledku katarální horečky ovcí, a která jsou určena k obchodování s jinými členskými státy nejpozději do 31. 12. 2008; plemenné býky na schválených inseminačních stanicích, jejichž sperma je určené k obchodování s jinými členskými státy nebo k vývozu do třetích zemí a býčků do odchoven plemenných býků; popřípadě vážných organizačních důvodů nelze provést očkování v měsících srpen až říjen 2008).

KVS pro účely programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí určí nejpozději do 22. 8. 2008 na svém území ověřovací zvířata, která nebudou podléhat nařízenému povinnému nouzovému očkování. V jednom hospodářství chovatele může být takto určeno maximálně 5 zvířat. Toto nařízení SVS o mimořádných veterinárních opatření v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 Veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení; tj. den jeho vyvěšení na úřední desce MZe, tj. 14. 8. 2008. Dnem 20.8.2008 se ruší nařízení SVS o mimořádných veterinárních opatření č.j. RED/746/2008 ze dne 28. 4. 2008, tzn., že současně jediným platným opatřením proti katarální horečce ovcí (bluetongue), je současné Nařízení SVS o mimořádných veterinárních opatřeních.
Další informace lze získat na stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down