Veterinární opatření

a obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu

Nařízení 6/2006{ES, kterým se mění přílohy I a II nařízení 2377/90{EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o dihydrostreptomycin, tosylchloramid sodný a Piceae turiones recentes extractum.
Rozhodnutí [2006/9/ES], kterým se mění příloha I rozhodnutí [79/542/EHS], pokud jde o přechodná opatření pro tranzit živých zvířat z Bulharska a Rumunska přes bývalou jugoslávskou republiku Makedonie, Srbsko a Černou Horu.
Rozhodnutí [2006/11/ES] o změně rozhodnutí [2005/758/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Chorvatsku a o zrušení rozhodnutí [2005/749/ES].
Směrnice 2005/94/ES o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS.
Rozhodnutí [2006/14/ES], kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Polsku.
Rozhodnutí [2006/17/ES], kterým se mění dodatek A přílohy v aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v České republice.
Rozhodnutí [2006/20/ES], kterým se mění rozhodnutí [2005/59/ES], pokud jde o oblasti, v nichž se má provést plán eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat na Slovensku.
Rozhodnutí [2006/23/ES] o změně rozhodnutí [2005/710/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Rumunsku.
Rozhodnutí [2006/24/ES], kterým se po druhé mění rozhodnutí [2005/710/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Rumunsku.
Kontaminanty (kromě veterinárních prostředků), prostředky na ochranu rostlin
Směrnice 2006/5/ES , kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky warfarin.
Směrnice 2006/6/ES , kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tolylfluanid.
Směrnice 2006/9/ES , kterou se mění směrnice 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí dikvatu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice 2006/4/ES , kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbofuran.
Směrnice 2006/10/ES , kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek forchlorfenuronu a indoxakarbu.

Označování
Rozhodnutí [2006/15/ES], které se týká žádosti o zápis do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) (CHZO).
Nové potraviny a genové manipulace ve výrobě potravin
Rozhodnutí [2006/10/ES] o dočasném zákazu uvádění na trh v Řecku osiva hybridních kukuřic s genetickou modifikací MON 810 zapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin podle směrnice 2002/53/ES.
Rozhodnutí [2006/47/ES], kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z kukuřice (Zea mays L., hybrid MON 863 × MON 810) geneticky modifikovaný pro rezistenci vůči bázlivci kukuřičnému a určitým kukuřičným škůdcům řádu Lepidoptera.

Komoditní předpisy
Maso a masné výrobky
Nařízení 103/2006/ES, kterým se přijímají doplňující ustanovení pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu.
Rozhodnutí [2006/27/ES] o zvláštních podmínkách, kterými se upravuje maso a masné výrobky koňovitých dovážených z Mexika a určených k lidské spotřebě.

Drůbež a vejce
Nařízení 81/2006/ES, kterým se mění a doplňuje nařízení 1538/91/EHS, pokud jde o názvy, které lze použít pro účely uvedení drůbežího masa na trh v případě omezení přístupu drůbeže do venkovních výběhů.
Nařízení 89/2006/ES, kterým se mění nařízení 2295/2003/ES, pokud jde o označení, která mohou být použita při uvádění vajec na trh v případě omezení přístupu slepic k venkovnímu volnému výběhu.

Ryby a vodní živočichové
Nařízení 51/2006/ES, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů.
Nařízení 52/2006/ES, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři.
Dodatek k nařízení 51/2006/ES, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *