Vliv probiotického a prebiotického doplňku na výskyt průjmu v psím útulku

Probiotika jsou živé organismy, které mohou (pokud jsou v dostatečném množství) prospívat svému hostiteli. Prebiotika jsou pak složky potravy, které pozitivně ovlivňují stav střevní mikroflóry. Kombinace probiotik a prebiotik je označována jako synbiotikum, což naznačuje synergismus těchto dvou složek.

 

 

Průjem je definován jako zvýšení obsahu vody ve stolici, což obvykle vede ke změnám objemu feces a frekvenci defekace. Průjem je považován za nejčastější problém psů v útulcích. Má negativní vliv na welfare psů a může prodloužit jejich dobu setrvání v útulku, neboť psi nesmí být umisťováni do nových domácností s průjmem. Prodloužený pobyt psů, veterinární péče a další čištění představují další finanční náklady.

Probiotika jsou živé organismy, které mohou (pokud jsou v dostatečném množství) prospívat svému hostiteli. Prebiotika jsou pak složky potravy, které pozitivně ovlivňují stav střevní mikroflóry. Kombinace probiotik a prebiotik je označována jako synbiotikum, což naznačuje synergismus těchto dvou složek. Je zvažováno několik mechanismů, kterými mohou působit: modifikace střevní mikroflóry, zesílení bariéry epitelu střeva a modulace imunitního systému. Tyto mechanismy by mohly mít klinicky významný dopad na terapii a prevenci akutního průjmu.

V minulosti již byly provedeny dvě studie, které sledovaly vliv probiotik na prevenci průjmu u psů v útulcích. V první studii byly zkoumány různé dávky probiotik a bylo zjištěno, že již během prvního týdnu podávání došlo ke snížení výskytu abnormální stolice (nezpevněná nebo průjmovitá) ve srovnání s kontrolní skupinou. Ve druhé studii se nepodařilo vliv probiotik na výskyt průjmu prokázat. Cílem této práce tak bylo ověřit hypotézu, že profylaktické podávání synbiotik psům v útulcích povede ke snížení výskytu průjmu.

Jednalo se o prospektivní, randomizovanou, dvojitě zaslepenou a placebem kontrolovanou studii. Do studie byli zařazeni všichni psi umisťovaní do útulku s výjimkou těch, kteří měli v anamnéze chronický nebo rekurentní průjem nebo psi s abnormálním klinickým nálezem.

Po přijetí do útulku byli psi umístěni na 7-10 dní do izolace a teprve poté do hlavní části útulku, která mohla pojmout maximálně 100 psů. Psi byli krmeni různým darovaným krmivem nebo veterinární dietou, pokud to ošetřující veterinář považoval za vhodné. Podávání synbiotika nebo placeba bylo voleno náhodně (losem). Synbiotika i placebo byly v kapslích stejné velikosti, barvy i struktury, lišilo se pouze označení (A nebo B). Aktivní kapsle obsahovala Enterococcus faecium a kombinaci fruktoligosacharidů a arabské gumy. Placebo kapsle obsahovalo maltodextrin, sacharid běžně užívaný jako inertní aditivum. Obsah kapsle byl vysypán vždy do večerního jídla (tj. podávání jednou denně). Každý den byla zaznamenávána konzistence stolice všech psů. Stolice mohla být tvrdá (suchá, drobivá), normální (formovaná, tuhá, ale ne tvrdá, lze ji snadno sebrat), měkká (formovaná, ale mokrá, při sbírání ztrácí tvar) nebo se mohlo jednat o průjem (vodnatá stolice bez tvaru). Do denních záznamů byla uvedena vždy ta nejměkčí stolice z daného dne. Nebyla zapisována frekvence defekací, neboť psi nebyli pod soustavnou kontrolou.

Do studie bylo zařazeno celkem 773 psů. Synbiotika byla podávána 399 psům a celkové době 8904 dní a placebo bylo podáváno 374 psům po dobu 8411 dní. U jednotlivých psů se jednalo o dobu v rozmezí 1-168 dní /medián 16,5 dne) v symbiotické skupině a rozmezí 1-148 dnů (medián 16 dní) v placebo skupině. Skupiny se mezi sebou nelišily v zastoupení samců a samic.

Mezi skupinami byly zjištěny statisticky významné rozdíly: průměrné procento psů s průjmem bylo v symbiotické skupině 2,0 % a v placebo skupině 3,2 %. Výskyt průjmu v prvních 14 dnech pobytu byl 18,8 % v symbiotické skupině a 27,2 % v placebo skupině. Dalším rozdílem byl výskyt dvou a více po sobě jdoucích dní s průjmem během prvních 14 dní: u psů, kteří dostávali synbiotika to bylo 4,6 % v placebo skupině 8,0 %.

V této práci tak byl zjištěn statisticky signifikantní vliv podávání Enterococcus faecium v kombinaci s prebiotiky na výskyt průjmu u psů vstupujících do útulku. Snížená incidence epizod průjmu přímo zlepšuje welfare psů a snižuje finanční náklady spojené s úklidem, léčbou a prodlouženým setrváním psů v útulku.

ROSE, L., ROSE, J., GOSLING, S., HOLMES, M. Efficacy of a probiotic-prebiotic supplement on incidence of diarrhea in a dog shelter: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Vet Intern Med 2017;31:377-382.

Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová, Ph.D.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *