09.11.2021 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv různé úrovně větrání ve VIB na welfare telat

Malá G., Novák P., Jiroutová P., Knížek J., Nejedlá E., Procházka D., Kočí M. Vliv různé úrovně větrání ve VIB na welfare telat. Influence of different levels of ventilation in the outdoor individual boxes on welfare in calves. Veterinářství 2021;71(11):635-640.

SOUHRN
Cílem práce je zjistit vliv různé úrovně větrání venkovních individuálních boxů na tepelnou pohodu, užitkovost a welfare telat v průběhu období mléčné výživy. Sledování se uskutečnilo u holštýnských telat v jednom chovu v průběhu 9 měsíců. Telata byla ustájena ve venkovních individuálních boxech (VIB) s různou orientací vstupního otvoru na návětrnou stranu a závětří. V průběhu pokusu byla zjišťována průměrná teplota, relativní vlhkost a proudění vzduchu, teplotně vlhkostní index, ochlazovací hodnota chovného prostředí VIB, živá hmotnost při narození a při odstavu, průměrný denní přírůstek celkem u 72 telat. Získaná data byla vyhodnocena obecným lineárním modelem v programu TIBCO Statistika. Na základě dosud zjištěných výsledků, je možné konstatovat, že umístění VIB a regulace odvodů vzduchu ve VIB má významný vliv na tepelnou pohodu ustájených telat. Telata odchovávaná ve VIB se vstupem umístěným na návětrnou stranu byla v létě vystavena delší dobu tepelné zátěži, zatímco na jaře, podzim a v zimě vysokému ochlazování. V důsledku optimální výživy a vhodného managementu nastýlání se však nevhodné umístění, nebo nevhodná regulace větracích otvorů neprojevila na užitkovosti telat.

SUMMARY
The aim of this study was find out the influence of different level of ventilation outdoor of individual hutches on thermal comfort, performance and welfare of calves. The monitoring was carried out on one farm with Holstein calves in the time over nine months. The calves were housed in outdoor individual hutches with different orientation of the entrance to the windward side and leeward. The air temperature, air relative humidity and air flow, temperature-humidity index, cooling value of breeding environment in hutches, live weight at birth and at weaning, average daily gain in 72 calves were determined during the experiment. The obtained data were evaluated by a general linear model in the program
TIBCO Statistics. Based on the obtained results, it is possible to state that the location of the hutches and the regulation of air ventilation openings in the hutches have a significant effect on the thermal comfort of housed calves. The calves reared in hutches with the entrance located on the windward side were exposed to heat during the summer for a long time, while in the spring, autumn and winter to high cooling. However, due to proper nutrition and bedding management, inappropriate placement or inappropriate air ventilation openings did not result in calf performance.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down