08.10.2003 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Všechny veterinární vyhlášky odevzdány

Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy vyjádřil uspokojení, že se ke konci září podařilo vypracovat všechny prováděcí předpisy k novele veterinárního zákona č.131/2003, která nabyla účinnosti počátkem července letošního roku.

O postupu v transponování evropské veterinární legislativy byl informován při své pražské návštěvě komisař David Byrne s tím, že to, co se týká přímo veterinární oblasti by mělo být v EU požadovaném termínu v pořádku.
Těmito prováděcími předpisy, to znamená vyhláškami, se všechny odpovídající odbory Státní veterinární správy ČR kromě své obvyklé činnosti intenzivně zabývaly a tím, že byly předány do schvalovacího procesu podle plánu, je důkazem, že sliby Státní veterinární správy nebyly plané.
Považujeme za vhodné předestřít, jak přejímání legislativy EU u nás probíhá. Projednávání vyhlášek, které vlastně znamenají převzetí jednotlivých Směrnic Rady Evropské unie na základě zmocňovacích ustanovení novely zákona má následující postup, který je dán legislativními pravidly vlády a je časově značně náročný:
Na Ministerstvu zemědělství projdou vyhlášky vnitřním připomínkovým řízením jednotlivými útvary ministerstva a po schválení operativní poradou ministra jsou postoupeny do vnějšího připomínkového řízení ostatním ministerstvům a představitelům té sféry, které se dotýká (například Agrární komoře, Potravinářské komoře, Komoře veterinárních lékařů, chovatelským a zpracovatelským svazům apod.). Po vypořádání jejich připomínek odešle ministerstvo vyhlášky do Legislativní rady vlády.
V Legislativní radě vlády jsou pak vyhlášky projednávány v komisích, do nichž jsou sekretariátem přiděleny.
Po odsouhlasení v Legislativní radě vlády může ministr zemědělství vyhlášky podepsat.
Po podpisu ministrem je vyhláška předána do Sbírky zákonů, kde je zveřejněna.
Pro přehlednost uvádíme vyhlášky, které již nabyly účinnosti a poté ty, které byly odevzdány do „schvalovacího procesu“:

Prováděcí předpisy k veterinárnímu zákonu, které již nabyly účinnosti:

1. Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 11.7.2003.

2. Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 11.7.2003.

3. Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 11.7.2003.

4. Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 14.7.2003.

5. Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 5.9.2003.

6. Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 5.9.2003.

7. Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 10.9.2003.

8. Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.

Vyhláška nabyla účinnosti dne 10.9.2003.

9. Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 17.9.2003.

10. Vyhláška č. 299/2003 Sb., o obecných a zvláštních opatřeních pro tlumení nákaz zvířat a jejich zdolávání a o ochraně zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 17.9.2003.

11. Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 30.9.2003.

Prováděcí předpisy k veterinárnímu zákonu, které jsou projednávány ve vnějším připomínkovém řízení

12. Vyhláška o veterinárních požadavcích na některé živočišné produkty.
13. Vyhláška o financování veterinárních prohlídek a veterinárních kontrol jatečných zvířat a masa a některých živočišných produktů.
14. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.
15. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty.
16. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů z třetích zemí.
17. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat z třetích zemí.

Prováděcí předpisy k veterinárnímu zákonu, které jsou projednávány ve vnitřním připomínkovém řízení v rámci MZe

18. Vyhláška o veterinárních požadavcích na zárodečné produkty a o podmínkách jejich dovozu z třetích zemí.
19.Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty
a o podmínkách jejich dovozu z třetích zemí.
20. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na
které se nevztahují zvláštní právní předpisy a o podmínkách jejich dovozu.
21. Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy a produkty vodního hospodářství, produkty rybolovu a živé mlže a o podmínkách jejich dovozu z třetích zemí.
22. Vyhláška o veterinárních podmínkách dovozu některých produktů z třetích zemí.

Vyhlášky č. 14 – 22 nabudou účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Jak z uvedeného vyplývá, zdá se, že přes všechny obtíže je vše na dobré cestě.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down