27.12.2001 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyhláška Min. zem. 112/2001 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství
ze dne 19. března 2001

o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Způsob provádění klasifikace

Klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat se provádí způsobem stanoveným touto vyhláškou na všech jatkách,1) s výjimkou jatek, která porážejí jatečná prasata z vlastního výkrmu a která jatečně upravená těla neuvádějí do oběhu.2) Klasifikace se dále neprovádí u jatečně upravených těl jatečných prasat získaných nutnou porážkou.3)

§2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) klasifikátorem osoba splňující podmínky pro provádění klasifikace stanovené zákonem a touto vyhláškou, která provádí klasifikaci jatečně upravených těl jatečných prasat do tříd jakosti a označování jatečně upravených těl podle § 5,
b) jatečně upraveným tělem dvě k sobě náležející jatečné půlky s hlavou, ledvinovým (plstním) sádlem a kůží, bez výkrojů očních a ušních, mozku, míchy, bránice, ledvin, pohlavních orgánů, špárků, orgánů dutiny hrudní, břišní i pánevní vyňatých i s přirostlým tukem.

§ 3
Zařazení do třídy jakosti

(1) U jatečně upravených těl s přejímací hmotností od 60 do 120 kg se klasifikace jatečně upravených těl provádí tak, že se jatečně upravené tělo zařadí do třídy jakosti na základě stanovení podílu svaloviny vzhledem k celkové hmotnosti hodnoceného těla. Jednotlivé třídy jakosti jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce 1.
(2) Jatečně upravená těla, která neodpovídají hmotnosti uvedené v odstavci 1 nebo se jedná o zmasilé prasnice, zmasilé řezance, hubené prasnice, hubené řezance, kance nebo kryptorchidy, se zařadí do tříd jakosti a podle požadavků uvedených v příloze č. 1 tabulce 2. Podíl svaloviny podle § 4 se u těchto jatečně upravených těl nestanovuje.
(3) Z jatečně upraveného těla podle § 2 písm. b) se nesmí před jeho vážením, tříděním a označením odstranit žádné sádlo, svalovina nebo jiná tkáň.
(4) Zařazení jatečně upraveného těla do třídy jakosti se provede po veterinární prohlídce a platí pro celé jatečně upravené tělo.

§ 4
Stanovení podílu svaloviny

(1) Podíl svaloviny u jatečně upraveného těla se stanovuje způsobem, který odpovídá postupu uvedenému v ČSN 46 6160.
(2) Na jatkách s průměrnou týdenní porážkou do 400 kusů jatečných prasat se podíl svaloviny může stanovit dvoubodovou metodou způsobem, který odpovídá postupu uvedenému v čl. 4.2.1. ČSN 46 6160.

§5
Označení jatečně upraveného těla třídou jakosti

(1) Po zařazení jatečně upraveného těla do třídy jakosti podle § 3 se provede označení jatečně upraveného těla zdravotně nezávadnou, nesmyvatelnou, nerozmazatelnou barvou nebo jinou metodou schválenou orgány veterinární správy.
(2) Označení podle odstavce 1 se provede
a) písmenem příslušné třídy jakosti podle přílohy č. 1, nebo
b) procentuálním vyjádřením zjištěného podílu svaloviny podle přílohy č. 1 tabulky 1.
(3) Označení jatečně upraveného těla se provede na kůži kýty nebo zadní nožičky každé půlky prasete. Písmena nebo číslice musí být minimálně 20 mm vysoká a zřetelně čitelná.

§ 6
Protokol o klasifikaci

(1) O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor protokol o klasifikaci (dále jen "protokol"). Vzor protokolu je uveden v příloze č. 2.
(2) Protokol se zpracovává pro celou skupinu jatečných prasat od jednoho dodavatele dodanou v jednom dni.
(3) Klasifikátor uschová originál protokolu po dobu nejméně šesti měsíců od data jeho vystavení. Jednu kopii protokolu předá klasifikátor
a) dodavateli jatečných prasat,
b) jatkám, na nichž je prováděna klasifikace,
c) osobě oprávněné vést ústřední evidenci hospodářských zvířat podle zvláštního zákona.4)

§ 7
Odborná příprava

(1) Odbornou přípravu fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl (dále jen "uchazeč") zajišťuje Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") prostřednictvím Výzkumného ústavu živočišné výroby Uhříněves.
(2) Uchazeč podává přihlášku do odborné přípravy na ministerstvo. Vzor přihlášky je uveden v příloze č. 3.
(3) Do 14 dnů ode dne doručení přihlášky ministerstvo uchazeči písemně oznámí dobu a místo konání odborné přípravy.
(4) Před konáním odborné přípravy uchazeč obdrží okruh témat, která budou předmětem odborné přípravy, včetně seznamu doporučené studijní literatury.
(5) Odborná příprava se skládá z teoretických přednášek a z praktického výcviku. Na závěr odborné přípravy skládá uchazeč odbornou zkoušku (dále jen "zkouška"), která se skládá z teoretické a praktické části.
(6) Po úspěšném absolvování teoretické i praktické části zkoušky obdrží uchazeč v den konání zkoušky písemný doklad o absolvování odborné zkoušky.

§ 8
Odborná zkouška

(1) Zkouška se skládá před tříčlennou zkušební komisí jmenovanou ministerstvem (dále jen "zkušební komise") tak, že předsedou je vždy zástupce ministerstva; ostatními členy jsou odborníci ministerstva nebo Výzkumného ústavu živočišné výroby Uhříněves.
(2) Předseda zkušební komise řídí její jednání; rozhoduje o sporných otázkách souvisejících se zkouškou.
(3) Zkušební komise je při zkoušce vázána souborem otázek stanovených ministerstvem pro příslušnou zkoušku.
(4) Nesloží-li uchazeč zkoušku, může zkoušku opakovat nejdříve po uplynutí 30 dnů a nejdéle do 6 měsíců ode dne konání neúspěšné zkoušky.
(5) Opravnou zkoušku skládá uchazeč pouze z té části, ve které nevyhověl.
(6) Uchazeči, který se ke zkoušce nebo opravné zkoušce nemohl dostavit ze závažného důvodu, se stanoví náhradní termín.

§ 9
Podmínky pro vydání osvědčenío odborné způsobilosti

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení") vydá ministerstvo osobě, která bude klasifikaci provádět, nejdéle do 30 dnů ode dne konání zkoušky na základě
a) písemného dokladu o absolvování odborné zkoušky,
b) předložení potvrzení, že má k dispozici klasifikační přístroj, který vyhovuje metodě klasifikace a má jeho typové osvědčení a cejchování,5)
c) dokladu o zdravotní způsobilosti,6)
d) dokladu o ukončení střední školy,
e) dokladu o dvouleté praxi v oboru chovu hospodářských zvířat nebo zpracování masa.
(2) Součástí osvědčení vydaného ministerstvem je osobní číslo přidělené klasifikátorovi.
(3) Osvědčení je platné po dobu 2 let ode dne vystavení. Ministerstvo může klasifikátorovi odebrat osvědčení pouze v případě, zjistí-li, že klasifikátor provádí klasifikaci způsobem, který neodpovídá postupu stanovenému touto vyhláškou.
(4) Klasifikátor může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti osvědčení (dále jen "žádost").
(5) Žádost může být podána nejdříve 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení. K žádosti musí být přiloženy doklady uvedené v §9 odst. 1 písm. b) a c).
(6) Ministerstvo posoudí, zda jsou i nadále splněny podmínky pro vydání osvědčení uvedené v § 9 odst. 1 písm. b) a c); v kladném případě prodlouží osvědčení na další 2 roky. O žádosti rozhodne ministerstvo do 30 dnů ode dne podání žádosti.
(7) V případě, že v průběhu platnosti osvědčení klasifikátor pozbyl způsobilost k provádění klasifikace, protože již nesplňuje podmínky stanovené v § 9 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo sám přerušil výkon činnosti klasifikátora, oznámí tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.

§ 10
Přechodné ustanovení

Jatky s průměrnou týdenní porážkou 400 a více kusů jatečných prasat, které k 1. dubnu 2001 provádějí klasifikaci dvoubodovou metodou s použitím elektromechanického měřítka, mohou tento způsob klasifikace používat nejdéle do 31. prosince 2001.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2001.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

--------------------------------------------------------------------------------
1) Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.
2) § 2 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.
3) § 3 písm. t) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
4) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
5) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Přílohy:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 112/2001 Sb.

Třídy jakosti klasifikovaných jatečně upravených těl jatečných prasat

Tabulka 1

Třídy jakosti klasifikovaných jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností od 60 do 120 kg.

Třída jakosti Podíl svaloviny (v %)

S 60 a více

E 55 až 59,9

U 50 až 54,9

R 45 až 49,9

O 40 až 44,9

P méně než 40

Tabulka 2

Třídy jakosti klasifikovaných jatečně upravených těl jatečných prasat, které nepodléhají klasifikaci podle tabulky 1.

Třída jakosti Požadavky

N Jatečně upravená těla do 59,9 kg včetně.

T Jatečně upravená těla nad 120 kg.

Z Jatečně upravená těla zmasilých prasnic a řezanců. Svalstvo je na všech částech těla dobře až velmi dobře vyvinuté. Dobře vyvinutá zvláště kýta, plec a pečeně, tvary jsou zaoblené. Vrstva sádla je přiměřeně vyvinutá.

H Jatečně upravená těla hubených prasnic a řezanců. Svalstvo je méně vyvinuté. Jatečně upravená těla neodpovídají znakům stanoveným pro zařazení do třídy jakosti Z.

K Jatečně upravená těla kanců a kryptorchidů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 112/2001 Sb.

Vzor protokolu o klasifikaci není v elektronické podobě

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 112/2001 Sb.

Vzor přihlášky do odborné přípravy

P Ř I H L Á Š K A

do odborné přípravy pro provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat

Příjmení........................................................ Jméno......................................................

Titul................................................................

Datum narození …………………………….........

Trvalý pobyt: ulice…………………………………………………….č.p. ………………

obec .............…………………………………………P.S.Č. ..............…….……………...

Ukončené vzdělání

…………………………………………………....................................……………………..

…………………………………………………….................................……………………..

Dne :

………………………............... ………………………………………………..

podpis uchazeče

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down