27.12.2001 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyhláška Min. zem. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství ze dne 2. dubna 2001

o označování a evidenci skotu, ovcí a koz

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona:

DÍL 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Základní pojmy

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
hospodářstvím provozní jednotka jednoho chovatele s nejméně jednou stájí s jednou nebo více kategoriemi skotu, ovcí nebo koz nacházející se v obvodu jedné obce, v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze nacházející se v jednom městském obvodu nebo v jedné městské části,

b)
stájí jakákoliv stavba, zařízení, místo nebo jejich část uvnitř hospodářství, v níž jsou skot, ovce nebo kozy soustředěny,

c)
přemístěním zvířete přesun zvířete mezi různými hospodářstvími téhož chovatele, přesun k jinému chovateli, přesun na svody zvířat,1) nákup nebo prodej zvířete právnické nebo fyzické osobě, která drží skot, ovce nebo kozy za účelem jejich prodeje, (dále jen "obchodník") nebo přesun k provozovateli jatek anebo přesun zvířete k právnické nebo fyzické osobě, jejímž předmětem činnosti je sběr, svoz, neškodné odstraňování i další zpracovávání konfiskátů živočišného původu,2)

d)
identifikačním číslem zvířete nejvýše dvanáctimístná číselná řada, která umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete,

e)
registračním číslem hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu nejvýše dvanáctimístná číselná řada, která umožňuje zjistit konkrétní hospodářství, obchodníka, provozovnu jatek nebo provozovnu asanačního ústavu.

(2) Za zvířata pocházející z původního hospodářství se považují též zvířata pasená během pastevního období na trvalých travních porostech,3) které se nacházejí v obvodu dvou, případně více sousedních obcí.

DÍL 2

OZNAČOVÁNÍ SKOTU, OVCÍ A KOZ

(K § 22 odst. 3 zákona)

Oddíl 1

Společná ustanovení

§ 2

Identifikační prostředky

(1) Pro označování skotu se používají plastové a kovové ušní známky. Pro označování ovcí a koz se používají plastové ušní známky.

(2) Označování jiným identifikačním prostředkem než tím, který je uvedený v odstavci 1, nebo jiným způsobem vyplývajícím z provádění veterinární prevence nebo chovatelských opatření nesmí narušovat nebo být zaměnitelné s označováním podle této vyhlášky.

(3) Identifikační prostředky nelze používat k označování opakovaně.

(4) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek ze zvířete lze pouze po úhynu nebo usmrcení zvířete anebo u skotu dovezeného z členských zemí Evropské unie v případě nahrazení původního identifikačního prostředku podle § 27 odst. 1. Po sejmutí ze zvířete se identifikační prostředek dezinfikuje a znehodnotí tak, aby nemohl být znovu použit. Identifikační prostředky se snímají, jde-li o

a)
úhyn nebo usmrcení zvířete, v provozovně asanačního ústavu,

b)
porážku zvířete, po zajištění totožnosti kusu4) v provozovně jatek,

c)
domácí porážku5) ovcí a koz nebo neškodné odstraňování6) těla uhynulého nebo utraceného zvířete (dále jen "kadáver"), v hospodářství.

(5) Na požádání zajišťuje likvidaci použitých a odevzdaných identifikačních prostředků osoba pověřená vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz.

§ 3

Obecné požadavky na ušní známky

(1) Plastové a kovové ušní známky musí být

a)
zhotoveny z materiálu, který je odolný proti opotřebení, a jde-li o kovové ušní známky, musí být zhotoveny z nekorodujícího zdravotně nezávadného materiálu,

b)
zhotoveny tak, aby svým tvarem a konstrukcí

1.
byly uzpůsobeny k zavěšení do ušního boltce zvířete,

2.
minimalizovaly bolest a možnost poranění zvířete,

3.
zajišťovaly trvalé připevnění na zvířeti,

4.
neumožňovaly opakované použití,

c)
neměnitelné, nezaměnitelné a čitelné po celou dobu života zvířete,

d)
označeny alfanumerickými znaky, které nelze odstranit.

(2) Ušní známky používané pro jeden druh zvířat se musí lišit svým tvarem nebo velikostí anebo barvou od ušních známek používaných pro jiný druh zvířat.

(3) K zavěšování plastových i kovových ušních známek se používají aplikační kleště. Před zavěšením plastových i kovových ušních známek se musí dezinfikovat části aplikačních kleští, které přicházejí do styku s tkání zvířete, ušní známky, které mají být zavěšeny, a místo jejich zavěšení.

(4) Dojde-li ke ztrátě ušní známky nebo k jejímu poškození, které znemožňuje identifikaci zvířete, anebo se alfanumerické údaje na ní uvedené stanou nečitelnými, ohlásí chovatel tuto skutečnost neprodleně osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz, která chovateli zajistí duplikát ušní známky. Duplikát ušní známky musí obsahovat údaje totožné s údaji uvedenými na původní ušní známce, jde-li o duplikát ušní známky zvířete dovezeného ze zahraničí, musí obsahovat nejméně kód země a identifikační číslo zvířete.

Oddíl 2

Označování skotu

§ 4

Způsob označování skotu

(1) Každé tele musí být do 72 hodin po narození trvale označeno plastovou ušní známkou do levého ucha a kovovou ušní známkou do pravého ucha; do této doby chovatel zabezpečí jejich totožnost.

(2) Plastové ušní známky se zavěšují do levého ucha ke kořenu ušního boltce (mezi kožní řasy boltce); kovové ušní známky se zavěšují do pravého ušního boltce.

(3) Způsob označování skotu a způsob zavěšování kovových ušních známek je uveden v příloze č. 1.

§ 5

Ušní známky používané pro označování skotu

(1) Plastová ušní známka používaná pro označování skotu se skládá ze dvou částí; každá část musí být vysoká nejméně 45 mm, široká nejméně 55 mm a výška na ní uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(2) Kovová ušní známka používaná pro označování skotu musí být dlouhá nejméně 35 mm, široká nejméně 10 mm a výška na ní uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(3) Každá část plastové ušní známky musí obsahovat

a)
na prvních dvou místech kód země - písmena "CZ" pro Českou republiku,

b)
identifikační číslo zvířete,

c)
grafický znak (logo) osoby pověřené vedením ústřední evidence skotu.

(4) Kovová ušní známka musí obsahovat

a)
kód země - písmena "CZ" pro Českou republiku,

b)
identifikační číslo zvířete,

c)
grafický znak (logo) osoby pověřené vedením ústřední evidence skotu.

(5) Vzory plastové a kovové ušní známky používané pro označování skotu a způsob spojení obou částí plastové ušní známky jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 6

Způsob označování skotu dovezeného ze zahraničí

(1) Skot dovezený z členských zemí Evropské unie a označený v souladu s předpisy Evropské unie se považuje za skot označený podle této vyhlášky a již se dále neoznačuje.

(2) Skot dovezený ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, se označuje způsobem uvedeným v § 4 a 5 do 72 hodin ode dne překročení státní hranice, s výjimkou skotu dovezeného k účasti na svodu zvířat.1) Pokud dojde k dalšímu přemístění skotu dovezeného k účasti na svodu zvířat,1) označuje se tento skot způsobem uvedeným v § 4 a 5 do 72 hodin po opuštění místa svodu zvířat.1)

Oddíl 3

Označování ovcí a koz

§ 7

Způsob označování ovcí a koz

(1) Každá ovce a koza, jejíž označování je chovatel povinen zajistit (§ 22 odst. 1 zákona), musí být do 72 hodin po narození trvale označena dvěma plastovými ušními známkami odděleně do každého ucha.

(2) Plastové ušní známky se zavěšují do ucha do jedné třetiny od kořene ušního boltce (mezi kožní řasy boltce).

(3) Způsob označování ovcí a koz a způsob zavěšování plastových ušních známek je uveden v příloze č. 2.

§ 8

Ušní známky používané pro označování ovcí a koz

(1) Plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz musí být dlouhé nejméně 35 mm, široké nejméně 10 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(2) Plastová ušní známka musí obsahovat

a)
na prvních dvou místech kód země - písmena "CZ" pro Českou republiku,

b)
identifikační číslo zvířete,

c)
grafický znak (logo) osoby pověřené vedením ústřední evidence ovcí a koz.

(3) Vzor plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz je uveden v příloze č. 2.

§ 9

Způsob označování ovcí a koz dovezených

ze zahraničí

Ovce a kozy dovezené ze zahraničí se označují způsobem uvedeným v § 7 a 8 do 72 hodin ode dne překročení státní hranice, s výjimkou ovcí a koz dovezených k účasti na svodu zvířat.1) Pokud dojde k dalšímu přemístění ovcí nebo koz dovezených k účasti na svodu zvířat,1) označují se tyto ovce nebo kozy způsobem uvedeným v § 7 a 8 do 72 hodin po opuštění místa svodu zvířat.1)

DÍL 3

EVIDENCE SKOTU, OVCÍ A KOZ

(K § 23 odst. 7 zákona)

Oddíl 1

Společná ustanovení

§ 10

Přihlášení a odhlášení chovatele, obchodníka,

provozovatele jatek a asanačního ústavu

(1) Chovatel, obchodník, provozovatel jatek nebo asanačního ústavu se přihlásí u osoby pověřené vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz registračním lístkem, jehož vzor je uveden v příloze č. 3, do 7 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem, obchodníkem, provozovatelem jatek nebo asanačního ústavu.

(2) Ukončí-li chovatel, obchodník, provozovatel jatek nebo asanačního ústavu svou činnost, oznámí tuto skutečnost osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz do 7 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo. Vzor oznámení o ukončení činnosti je uveden v příloze č. 3.

(3) Seznam osob pověřených vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz se zveřejní ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Oddíl 2

Evidence skotu, ovcí a koz

§ 11

Stájový registr

(1) Pro každou stáj vede chovatel skotu, ovcí nebo koz stájový registr. Na každém stájovém registru musí být na titulní straně uvedeno

a)
jméno a příjmení nebo název chovatele,

b)
registrační číslo hospodářství,

c)
adresa hospodářství,

d)
označení stáje, pro kterou je stájový registr veden.

(2) Ve stájovém registru se pro každý kus skotu, ovcí nebo koz držený ve stáji eviduje

a)
kód země a identifikační číslo zvířete,

b)
datum narození,

c)
pohlaví,

d)
jde-li o skot, plemeno, nebo pokud plemeno není známé, barva,

e)
přemístění, přesun zvířete mezi stájemi, úhyn nebo ztráta zvířete, přičemž se eviduje

1.
datum, kdy k této skutečnosti došlo, a

2.
registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené; v případě přesunu zvířete mezi stájemi se zaznamená stáj, odkud nebo kam bylo zvíře přesunuto,

f)
jde-li o ovce a kozy, domácí porážky,5) přičemž se eviduje datum domácí porážky.

(3) Kromě údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 se do stájového registru zaznamenávají kontroly provedené příslušnými orgány, a to datum kontroly a jméno a příjmení osoby, která kontrolu prováděla.

(4) Stájový registr vede chovatel písemně na tiskopisech, které mu poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz. Vzor stájového registru je uveden v příloze č. 4.

(5) Stájový registr lze po schválení příslušného počítačového programu osobou pověřenou vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz vést také formou počítačové databáze. Stájový registr vedený formou počítačové databáze musí po vytištění obsahovat údaje uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 ve stejném pořadí jako na tiskopise poskytovaném osobou pověřenou vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz.

§ 12

Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě

a přemístění

(1) Každý chovatel předává osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz údaje o narození zvířete, a to

a)
kód země a identifikační číslo narozeného zvířete,

b)
datum narození, a

c)
jde-li o skot, kód země a identifikační číslo matky.

(2) Každý chovatel, obchodník, provozovatel jatek nebo asanační ústav předává osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz údaje o přemístění zvířete, a to

a)
kód země a identifikační číslo zvířete,

b)
datum, kdy k přemístění zvířete došlo, případně datum úhynu nebo ztráty,

c)
datum porážky nebo datum zpracování kadáveru, jde-li o provozovatele jatek nebo asanační ústav, nebo datum domácí porážky,5) jde-li o chovatele ovcí a koz,

d)
registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené.

(3) Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění zasílají chovatelé a obchodníci osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz do 7 dnů ode dne, kdy k narození, úhynu, ztrátě nebo přemístění zvířete došlo; chovatelé vždy hromadně za celé hospodářství.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 zasílají provozovatelé jatek a asanační ústavy v hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz do 7 dnů ode dne, kdy k úhynu, ztrátě nebo přemístění zvířete došlo, případně kdy bylo zvíře poraženo nebo zpracován jeho kadáver.

(5) Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění se nezasílají

a)
pokud nedošlo k žádným změnám, nebo

b)
v případě přesunu zvířete mezi stájemi.

(6) Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění se zasílají na tiskopisech, které chovateli, obchodníkovi, provozovateli jatek a asanačnímu ústavu poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz. Vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění je uveden v příloze č. 5.

(7) Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění lze po schválení příslušného počítačového programu osobou pověřenou vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz zasílat také formou datového souboru, který musí po vytištění obsahovat údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 ve stejném pořadí jako na tiskopise poskytovaném osobou pověřenou vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz.

§ 13

Hlášení dovozu zvířat

(1) V případě dovozu zvířete ze zahraničí, s výjimkou dovozu k účasti na svodu zvířat,1) oznámí chovatel osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz původní identifikační číslo zvířete a nové identifikační číslo zvířete, případně plemeno, otce a matku. U skotu uvedeného v § 6 odst. 1 se oznámí kód země a původní identifikační číslo zvířete.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 se oznamují zasláním kopie potvrzení o původu nebo dokladem, který potvrzení o původu nahrazuje, a to do 7 dnů ode dne, kdy zvíře překročilo státní hranice, nebo do 7 dnů ode dne přemístění zvířete, jde-li o zvířata dovezená k účasti na svodu zvířat,1) která byla ze svodu zvířat1) dále přemístěna.

§ 14

Systém a podklady pro vedení ústřední evidence

skotu, ovcí a koz

(1) Osoba pověřená vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz vede pro každý druh

a)
registr hospodářství,

b)
registr zvířat,

c)
státní registr plemeníků.7)

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence skotu, ovcí a koz je označování zvířat, stájové registry, hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění, hlášení dovozu zvířat a průvodní listy skotu, jde-li o vedení ústřední evidence skotu.

§ 15

Registr hospodářství

V registru hospodářství se pro každé hospodářství eviduje

a)
registrační číslo hospodářství,

b)
adresa hospodářství,

c)
údaje o chovateli, a to

1.
jméno a příjmení nebo název chovatele,

2.
rodné číslo, nebo nemá-li rodné číslo, datum narození anebo identifikační číslo,8)

3.
trvalý pobyt nebo sídlo chovatele,

d)
jméno, příjmení a adresa kontaktní osoby.

§ 16

Registr zvířat

V registru zvířat se pro každý kus skotu, ovcí nebo koz eviduje

a)
kód země a identifikační číslo zvířete,

b)
datum narození,

c)
pohlaví,

d)
jde-li o skot,

1.
plemeno, nebo pokud plemeno není známé, barva,

2.
kód země a identifikační číslo matky,

3.
případně státní registr otce, který se eviduje na základě inseminačního výkazu,9) nebo hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě,9)

e)
registrační číslo hospodářství, ve kterém se zvíře narodilo,

f)
registrační číslo každého hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, včetně data každého přemístění zvířete,

g)
datum a místo porážky, úhynu nebo ztráty zvířete nebo datum domácí porážky,5) jde-li o ovce a kozy,

h)
v případě dovozu původní identifikační číslo zvířete, označení země původu a datum dovozu,

i)
v případě vývozu označení země vývozu a datum vývozu.

§ 17

Průvodní list skotu

(1) Průvodní list skotu vystavuje chovateli osoba pověřená vedením ústřední evidence skotu nejpozději do 14 dnů ode dne zaslání hlášení o narození zvířete, nebo jde-li o skot dovezený ze zahraničí, nejpozději do 14 dnů ode dne zaslání hlášení dovozu zvířete.

(2) Průvodní list skotu provází zvíře po celou dobu jeho života.

(3) Průvodní list skotu se skládá,

a)
jde-li o samičí pohlaví, ze dvou částí, a to z části A a z části B,

b)
jde-li o samčí pohlaví, pouze z části B.

(4) Část A i část B průvodního listu skotu musí obsahovat

a)
kód země a identifikační číslo zvířete,

b)
registrační číslo hospodářství, kde se zvíře narodilo,

c)
datum narození,

d)
pohlaví,

e)
plemeno,

f)
kód země a identifikační číslo matky, případně státní registr otce,

g)
název osoby pověřené vedením ústřední evidence skotu, která průvodní list skotu vystavila,

h)
datum vystavení.

(5) Část A průvodního listu skotu obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 4 záznamy o zdravotním stavu zvířete a prevenci a údaje o plodnosti a jejích poruchách. Část B průvodního listu skotu musí kromě údajů uvedených v odstavci 3 obsahovat registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené a vyvezené, datum přemístění a podpis.

(6) V případě přemístění zvířete předá původní chovatel nebo obchodník průvodní list skotu novému chovateli nebo obchodníkovi, který do průvodního listu skotu zapíše své registrační číslo.

(7) Při vývozu, úhynu nebo ztrátě zvířete zašle poslední chovatel nebo obchodník část B průvodního listu skotu osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu, a to do 7 dnů ode dne, kdy k vývozu, úhynu nebo ztrátě zvířete došlo; část A průvodního listu skotu si ponechá.

(8) Dojde-li k přemístění zvířete na jatka, předá chovatel nebo obchodník část B průvodního listu skotu provozovateli jatek, který ho po vyplnění zasílá osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu, a to do 7 dnů ode dne poražení zvířete. Část A průvodního listu skotu si chovatel nebo obchodník ponechá.

(9) Dojde-li ke ztrátě průvodního listu skotu, chovatel nebo obchodník oznámí tuto skutečnost neprodleně osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu, která mu vydá duplikát průvodního listu skotu. Na duplikátu průvodního listu skotu musí být uvedeno datum jeho vystavení a označení, že jde o duplikát.

(10) Pro přemísťování telat do 28 dnů věku, kterým zatím nebyl vystaven průvodní list skotu, lze používat průvodní list skotu - telete do 28 dnů věku. Průvodní list skotu - telete do 28 dnů věku vyplní chovatel; tento průvodní list musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 3, s výjimkou údaje uvedeného v písmenech g) a h). Průvodní list skotu - telete do 28 dnů věku lze použít nejvýše pro dvě přemístění telete mezi hospodářstvími a přemístění na jatka. Obdrží-li chovatel nebo obchodník průvodní list skotu, přepíše údaje uvedené v průvodním listu skotu - telete do 28 dnů věku do průvodního listu a průvodní list skotu - telete do 28 dnů věku zašle neprodleně osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu. Při vývozu, úhynu nebo ztrátě telete do 28 dnů věku zašle poslední chovatel, obchodník, průvodní list skotu - telete do 28 dnů věku osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu, a to do 7 dnů ode dne, kdy k vývozu, úhynu nebo ztrátě zvířete došlo. Dojde-li k přemístění telete do 28 dnů věku na jatka, předá chovatel nebo obchodník průvodní list skotu - telete do 28 dnů věku provozovateli jatek, který ho po vyplnění zasílá osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu, a to do 7 dnů ode dne poražení zvířete.

(11) Vzor průvodního listu skotu a vzor průvodního listu skotu - telete do 28 dnů věku jsou uvedeny v příloze č. 6.

Oddíl 3

Evidence obchodníků, provozovatelů jatek

a asanačních ústavů

§ 18

Systém evidence obchodníků, provozovatelů jatek

a asanačních ústavů

Osoba pověřená vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz vede kromě registrů uvedených v § 14 odst. 1 také registr obchodníků, registr provozovatelů jatek a registr asanačních ústavů.

§ 19

Registr obchodníků

V registru obchodníků se u každého obchodníka eviduje

a)
registrační číslo obchodníka,

b)
jméno a příjmení nebo obchodní firma,

c)
identifikační číslo8) obchodníka,

d)
trvalý pobyt nebo sídlo,

e)
jméno, příjmení a adresa kontaktní osoby.

§ 20

Registr provozovatelů jatek

V registru provozovatelů jatek se u každého provozovatele jatek eviduje

a)
registrační číslo každé provozovny jatek,

b)
adresa každé provozovny jatek,

c)
jméno a příjmení nebo obchodní firma provozovatele jatek,

d)
identifikační číslo8) provozovatele jatek,

e)
trvalý pobyt nebo sídlo provozovatele jatek,

f)
jméno, příjmení a adresa kontaktní osoby.

§ 21

Registr asanačních ústavů

V registru asanačních ústavů se u každého asanačního ústavu eviduje

a)
registrační číslo každé provozovny asanačního ústavu,

b)
adresa každé provozovny asanačního ústavu,

c)
jméno a příjmení nebo obchodní firma provozovatele asanačního ústavu,

d)
identifikační číslo8) provozovatele asanačního ústavu,

e)
trvalý pobyt nebo sídlo provozovatele asanačního ústavu,

f)
jméno, příjmení a adresa kontaktní osoby.

Oddíl 4

Způsob a forma kontroly údajů v ústřední evidenci

skotu, ovcí a koz

§ 22

Osoba pověřená vedením ústřední evidence průběžně uvnitř systému evidence kontroluje

a)
kódy země a identifikační čísla zvířat, jejich správnost, a zda náležejí k přidělené číselné řadě,

b)
správnost údajů týkajících se narození zvířat, jejich původu, druhu, pohlaví, počtu a přemísťování.

Oddíl 5

Způsob ochrany a uchovávání údajů vedených

v ústřední evidenci skotu, ovcí a koz

§ 23

(1) Přístup k zápisu do počítačových databází má pouze osoba pověřená vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz a osoby určené touto osobou.

(2) Databáze ústřední evidence skotu, ovcí a koz musí být chráněny před neoprávněným nebo nahodilým vstupem k evidovaným údajům, před jejich ztrátou, zničením nebo změnou, před neoprávněnými přenosy a kopírováním.

(3) Databáze ústřední evidence skotu, ovcí a koz musí být také chráněny před jakoukoliv poruchou počítačové techniky, před živelní pohromou, a to zejména pravidelným kopírováním všech databází na spolehlivá média, která jsou chráněna před zneužitím neoprávněnými osobami.

(4) Přechovávání magnetických nosičů s kopiemi databází zajišťuje osoba pověřená vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz tak, aby v případě zničení originálních nosičů informací byla vždy k dispozici aktuální kopie těchto databází.

Oddíl 6

Způsob údajů poskytovaných osobou pověřenou

vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz

a zveřejňovaných zpracovaných výsledků

§ 24

(1) Osoba pověřená vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz poskytuje

a)
chovateli a chovatelskému podniku veškeré údaje o zvířatech, jejichž jsou majiteli nebo držiteli, údaje o přemísťování těchto zvířat, dále údaje evidované a zpracovávané podle zvláštního právního předpisu10) pro potřeby šlechtění a plemenitby těchto zvířat,

b)
uznaným chovatelským sdružením údaje evidované a zpracovávané pro potřeby šlechtění a plemenitby zvířat, které evidují v plemenné knize,

c)
oprávněným osobám údaje o zvířatech chovatelů, pro které vykonávají odbornou činnost, k níž jim Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") udělilo souhlas,

d)
ministerstvu, průběžně orgánům veterinární správy, případně ke kontrolním účelům dalším orgánům státní správy údaje o jednotlivých registrovaných zvířatech, o zvířatech registrovaných za hospodářství, obchodníka, provozovnu jatek, provozovnu asanačního ústavu a za územní samosprávné celky,

e)
Českému statistickému úřadu údaje o stavech registrovaných zvířat k 1. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci kalendářního roku, a to podle druhů zvířat, věkových kategorií a pohlaví za vyšší územní samosprávné celky (kraje).

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 poskytuje osoba pověřená vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz písemně, též telefonicky, faxem nebo v elektronické podobě.

§ 25

Osoba pověřená vedením ústřední evidence zveřejňuje výsledky zpracované podle zvláštního právního předpisu10) nejméně jednou ročně formou publikace, v periodickém tisku nebo v elektronických médiích.

Oddíl 7

Způsob ochrany a předání údajů v případě ukončení

činnosti osoby pověřené vedením ústřední evidence

skotu, ovcí a koz

§ 26

Do 60 dnů od písemné výzvy ministerstva předá osoba pověřená vedením ústřední evidence počítačovou databázi se všemi daty a písemné originály dokladů, které zakládá a na jejichž základě byla data do databáze uložena, nově pověřené osobě a v případě, že vedením ústřední evidence nebyla zatím pověřena žádná osoba, ministerstvu.

DÍL 4

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 27

Přechodná ustanovení

(1) Do 31. prosince 2002 se skotu dovezenému z členských zemí Evropské unie původní identifikační prostředky nahradí označením uvedeným v § 4 a 5.

(2) Do 31. prosince 2002 lze pro skot používat dosavadní plastové ušní známky, pokud alespoň jedna jejich část splňuje požadavky uvedené v § 5 odst. 1 a 2.

(3) Dosavadní stájové registry lze používat,

a)
jde-li o skot, do 31. prosince 2001,

b)
jde-li o ovce a kozy, do 31. března 2002.

(4) Dosavadní tiskopisy pro hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění lze používat,

a)
jde-li o skot, do 31. prosince 2001,

b)
jde-li o ovce a kozy, do 31. března 2002.

(5) Dosavadní průvodní doklad plemenice, průvodní doklad plemeníka a průvodní list skotu, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 7, lze používat jako průvodní list skotu pouze pro skot zaregistrovaný v ústřední evidenci skotu do čtyř měsíců po dni nabytí účinnosti této vyhlášky. V případě přemísťování zvířat doprovázených těmito doklady se dosavadní průvodní doklad plemenice, průvodní doklad plemeníka a průvodní list skotu považuje za část B průvodního listu skotu uvedeného v § 17.

§ 28

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou

a)
§ 17, který nabývá účinnosti pátým měsícem po dni vyhlášení,

b)
§ 7 až 9, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2002,

c)
§ 1 až 3, § 10 až 16 a § 18 až 25, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2002, pokud jde o ovce a kozy,

d)
§ 6 odst. 1, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.

____________________________________________________________

1)
§ 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
2)
§ 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 166/1999 Sb.
3)
§ 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
4)
§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.
5)
§ 21 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb.
6)
§ 40 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb.
7)
§ 34 vyhlášky č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
8)
§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
9)
§ 41 a 48 vyhlášky č. 471/2000 Sb.
10)
Vyhláška č. 471/2000 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 134/2001 Sb.
Vzor plastové a kovové ušní známky používané pro označování skotu, způsob spojení obou částí plastové ušní známky, způsob označování skotu a způsob zavěšování kovové ušní známky

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 134/2001 Sb.
Vzor plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz a způsob označování ovcí a koz

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 134/2001 Sb.
Vzor registračního lístku

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 134/2001 Sb.
Vzor stájového registru

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 134/2001 Sb.
Vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístěn

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 134/2001 Sb.
Vzor průvodního listu skotu

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 134/2001 Sb.
Vzor průvodního doklladu plemenice, průvodního dokladu plemeníka a průvodního listu skotu uvedených v § 27 odst. 5

(přílohy nejsou v digitální podobě)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down