27.12.2001 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyhláška Min.zeměděl. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství
ze dne 18. září 2001

o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona:

DÍL 1

Obecná ustanovení

§ 1
Základní pojmy

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) hospodářstvím - provozní jednotka jednoho chovatele s nejméně jednou stájí s jednou nebo více kategoriemi koní, prasat, běžců,1) zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, plemenných ryb nebo včel nacházející se v obvodu jedné obce, v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze nacházející se v jednom městském obvodu nebo v jedné městské části;

b) stájí, u plemenných ryb nádrží a u včel stanovištěm - jakákoliv stavba, zařízení, místo nebo jejich část uvnitř hospodářství, v níž jsou koně, prasata, běžci, zvěř ve farmovém chovu, drůbež, plemenné ryby nebo včely soustředěny;

c) přemístěním zvířete - přesun zvířete mezi různými hospodářstvími téhož chovatele, přesun k jinému chovateli, přesun na svody zvířat,2) nákup nebo prodej zvířete právnické nebo fyzické osobě, která drží koně, prasata, běžce, drůbež, plemenné ryby nebo zvěř ve farmovém chovu za účelem jejich prodeje, (dále jen "obchodník") nebo přesun k provozovateli jatek anebo přesun zvířete k právnické nebo fyzické osobě, jejímž předmětem činnosti je sběr, svoz, neškodné odstraňování i další zpracovávání konfiskátů živočišného původu,3) (dále jen "asanační ústav"); za přemístění zvířete se nepovažuje přesun zvířete mezi různými stájemi uvnitř téhož hospodářství (dále jen "přesun zvířete mezi stájemi");

d) přemístěním včelstev - jakýkoliv přesun včelstev mimo stanoviště;

e) identifikačním číslem zvířete, s výjimkou koně - nejvýše dvanáctimístná číselná řada, která umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete;

f) identifikačním číslem koně - nejvýše patnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního koně a který obsahuje

1. na prvních třech místech kód země - číslo "203" pro Českou republiku,
2. na následujících třech místech alfanumerický kód uznaného chovatelského sdružení, které koně poprvé zaregistrovalo do registrační knihy koní,
3. na posledních devíti místech registrační číslo koně v databázi uznaného chovatelského sdružení, které koně poprvé zaregistrovalo do registrační knihy koní;

g) registračním číslem hospodářství, chovatele včel, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu - nejvýše dvanáctimístná číselná řada, která umožňuje zjistit konkrétní hospodářství, chovatele včel, obchodníka, provozovnu jatek nebo provozovnu asanačního ústavu.

(2) Za zvířata pocházející z původního hospodářství se považují též zvířata pasená během pastevního období na trvalých travních porostech,4) které se nacházejí v obvodu sousedních obcí nebo sousedního vojenského újezdu.

DÍL 2

Označování koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu

(K § 22 odst. 3 zákona)

Oddíl 1
Společná ustanovení

§ 2

Identifikační prostředky
(1) Pro označování koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu se používají

a) plastové ušní známky,
b) tetování,
c) výžehy,
d) plastové křídelní známky,
e) slovní a grafický popis,
f) vymražení.

(2) Označování jiným identifikačním prostředkem než tím, který je uveden v odstavci 1, nebo jiným způsobem vyplývajícím z provádění veterinární prevence nebo chovatelských opatření nesmí narušovat nebo být zaměnitelné s označováním podle této vyhlášky.

(3) Identifikační prostředky nelze používat k označování opakovaně.

(4) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek ze zvířete lze pouze po úhynu nebo usmrcení zvířete. Po sejmutí ze zvířete se identifikační prostředek dezinfikuje a znehodnotí tak, aby nemohl být znovu použit. Identifikační prostředky se snímají, jde-li o

a) úhyn nebo usmrcení zvířete, v provozovně asanačního ústavu,
b) porážku zvířete, po zajištění totožnosti kusu5) v provozovně jatek,
c) domácí porážku6) prasat, běžců, popřípadě zvěře ve farmovém chovu nebo neškodné odstraňování7) těla uhynulého nebo utraceného zvířete (dále jen "kadáver"), v hospodářství.

(5) Na požádání zajišťuje likvidaci použitých a odevzdaných identifikačních prostředků příslušná osoba pověřená vedením ústřední evidence.

§ 3

Obecné požadavky na ušní a křídelní známky
(1) Plastové ušní a křídelní známky musí být

a) zhotoveny z materiálu, který je odolný proti opotřebení;
b) zhotoveny tak, aby svým tvarem a konstrukcí

1. byly uzpůsobeny k zavěšení do ušního boltce zvířete nebo do křídla zvířete,
2. minimalizovaly bolest a možnost poranění zvířete,
3. zajišťovaly trvalé připevnění na zvířeti,
4. neumožňovaly opakované použití;

c) neměnitelné, nezaměnitelné a snadno čitelné po celou dobu života zvířete;
d) označeny alfanumerickými znaky, které nelze odstranit.

(2) Ušní a křídelní známky používané pro jeden druh zvířat se musí lišit svým tvarem nebo velikostí anebo barvou od ušních a křídelních známek používaných pro jiný druh zvířat.

(3) K zavěšování ušních a křídelních známek se používají nasazovací (aplikační) kleště. Před zavěšením ušních nebo křídelních známek se musí dezinfikovat části nasazovacích (aplikačních) kleští, které přicházejí do styku s tkání zvířete, ušní nebo křídelní známky, které mají být zavěšeny, a místo jejich zavěšení.

(4) Dojde-li ke ztrátě ušní nebo křídelní známky nebo k jejich poškození, které znemožňuje identifikaci zvířete, anebo se alfanumerické údaje na nich uvedené stanou nečitelnými, ohlásí chovatel tuto skutečnost neprodleně příslušné osobě pověřené vedením ústřední evidence, která chovateli zajistí duplikát ušní nebo křídelní známky. Duplikát ušní nebo křídelní známky musí obsahovat údaje totožné s údaji uvedenými na původním identifikačním prostředku, jde-li o duplikát identifikačního prostředku zvířete dovezeného ze zahraničí, musí obsahovat alespoň též kód země a identifikační číslo zvířete.

Oddíl 2
Označování koní

§ 4

Způsoby označování koní

(1) Koně se označují

a) slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu, nebo
b) slovním a grafickým popisem a výžehem.

(2) Plemenní koně se označují způsoby uvedenými v odstavci 1 podle jednotlivých řádů plemenných knih koní.8)

(3) Pokud se koně, kteří nejsou evidováni v plemenných knihách, označují slovním a grafickým popisem a výžehem, provádí se tento výžeh v pravé sedlové krajině koně a skládá se ze dvou částí: v horní části sedlové krajiny se provede výžeh čísla registrační knihy koní a v dolní části sedlové krajiny se provede výžeh pořadového čísla hříběte v registrační knize koní. Horní číslo musí být nejvýše dvojmístné, dolní číslo musí být nejvýše trojmístné. Čísla musí být veliká 35 až 40 mm. Výžeh musí být v pravé sedlové krajině umístěn tak, aby horní okraj čísel horní řady byl na dlaň od střední linie páteře. Poslední číslo dolní řady musí být vzdáleno na šířku dlaně od zadního okraje lopatky.

(4) Každé hříbě se označuje před odstavením a nejdéle do 8 měsíců ode dne narození.

(5) Slovní popis koně musí obsahovat popis základní barvy a popis vrozených odznaků charakterizujících hlavu, krk, končetiny a tělo koně způsobem stanoveným osobou pověřenou vedením ústřední evidence koní.

(6) Grafický popis koně musí obsahovat nákres vrozených a získaných odznaků a chlupových vírů charakterizujících tělo koně (levá a pravá strana), hlavu, krk a prsa z ventrálního pohledu, hlavu a nos z nasálního pohledu, přední a zadní končetiny způsobem stanoveným osobou pověřenou vedením ústřední evidence koní.

(7) Dojde-li na koni ke změnám, které nesouhlasí s jeho slovním a grafickým popisem uvedeným v průkazu koně nebo v registru koní, zajistí majitel koně opravu u osoby, která pro příslušné uznané chovatelské sdružení provádí označování koní, (dále jen "osoba provádějící označování koní") nebo u veterinárního lékaře, kteří provedou změnu slovního a grafického popisu v průkazu koně a na registračním lístku, který se do 7 dnů ode dne zápisu opravy odesílá osobě pověřené vedením ústřední evidence koní.

§ 5

Způsob označování koní dovezených ze zahraničí
Koně dovezení ze zahraničí, které nedoprovází průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství 9) a obsahující slovní a grafický popis koně, se označují nejpozději do doby skončení karantény, s výjimkou koní dovezených k účasti na svodu zvířat,2) a to

a) pouze slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu, nebo
b) slovním a grafickým popisem, pokud jsou již označeni výžehem.
Pokud dojde k dalšímu přemístění koní dovezených k účasti na svodu zvířat 2), označují se i tito koně slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu, a to nejpozději do doby skončení karantény.

Oddíl 3

Označování prasat

§ 6
Způsoby označování prasat
(1) Každé prase, jehož označování je chovatel povinen zajistit (§ 22 odst. 1 a 2 zákona), musí být označeno tetováním do levého ucha nebo plošným tetováním na levou stranu těla anebo ušní známkou do levého ucha, a to nejpozději před opuštěním hospodářství, ve kterém se narodilo.

(2) Jde-li o plemenná prasata, jejich individuální označení podle řádu plemenné knihy prasat8) nesmí narušovat označení uvedené v odstavci 1.

§ 7

Tetování prasat
(1) Tetování prasat musí obsahovat nejvýše čtyřmístný alfanumerický kód, který vyjadřuje registrační číslo hospodářství, ve kterém se prase narodilo.

(2) Způsob označování prasat tetováním je uveden v příloze č. 1.

§ 8

Ušní známky používané pro označování prasat
(1) Pro označování prasat se používají plastové ušní známky, které musí být vysoké nejméně 34 mm, široké nejméně 25 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 4 mm.

(2) Plastová ušní známka používaná pro označování prasat musí obsahovat

a) kód země - písmena "CZ" pro Českou republiku,
b) registrační číslo hospodářství, ve kterém se prase narodilo,
c) grafický znak (logo) osoby pověřené vedením ústřední evidence prasat.

(3) Vzor plastové ušní známky používané pro označování prasat a způsob jejího zavěšování je uveden v příloze č. 1.

§ 9

Způsoby označování prasat dovezených ze zahraničí

(1) Prasata dovezená ze zahraničí na hospodářství se označují způsobem uvedeným v § 6 až 8 nejpozději před opuštěním hospodářství, do kterého byla dovezena, s výjimkou prasat dovezených k účasti na svodu zvířat.2) Pokud dojde k dalšímu přemístění prasat dovezených k účasti na svodu zvířat,2) označují se tato prasata způsobem uvedeným v § 6 až 8, a to nejpozději před opuštěním hospodářství, do kterého byla dovezena.

(2) Prasatům dovezeným ze zahraničí přímo na jatka se ponechá původní označení.

Oddíl 4

Označování běžců

§ 10

Způsob označování běžců
Každé kuře musí být označeno před opuštěním hospodářství, nejpozději však do 6 týdnů po vylíhnutí křídelní známkou vpíchnutou do pravé křídelní řasy.

§ 11

Křídelní známky používané pro označování běžců
(1) Pro označování běžců se používají plastové křídelní známky, které musí být vysoké nejméně 50 mm, široké nejméně 43 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(2) Křídelní známka používaná pro označování běžců musí obsahovat

a) kód země - písmena "CZ" pro Českou republiku,
b) identifikační číslo zvířete,
c) grafický znak (logo) osoby pověřené vedením ústřední evidence běžců.

(3) Vzor plastové křídelní známky používané pro označování běžců a způsob jejího zavěšování je uveden v příloze č. 2.

§ 12

Způsoby označování běžců dovezených ze zahraničí
Běžci dovezení ze zahraničí se označí způsobem uvedeným v § 10 a 11 do 72 hodin ode dne překročení státní hranice, s výjimkou běžců dovezených k účasti na svodu zvířat.2) Pokud dojde k dalšímu přemístění běžců dovezených k účasti na svodu zvířat,2) označují se tito běžci způsobem uvedeným v § 10 a 11 do 72 hodin po opuštění místa svodu zvířat.2)

Oddíl 5

Označování zvěře ve farmovém chovu
§ 13

Způsob označování zvěře ve farmovém chovu

Každý jedinec zvěře ve farmovém chovu musí být trvale označen, a to,
a) jde-li o jelenovité a muflony, před opuštěním hospodářství, ve kterém se narodil, nejpozději do 72 hodin po narození jednou ušní známkou do levého ušního boltce a do 6 měsíců ode dne narození vymražením na levou stranu zadní části těla,
b) jde-li o prase divoké, způsobem uvedeným v § 6 až 9.

§ 14

Ušní známky používané pro označování jelenovitých a muflonů

(1) Pro označování jelenovitých a muflonů se používají plastové ušní známky, které musí být dlouhé nejméně 35 mm, široké nejméně 9 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(2) Ušní známka používaná pro označování jelenovitých a muflonů musí obsahovat

a) kód země - písmena "CZ" pro Českou republiku,
b) identifikační číslo zvířete,
c) grafický znak (logo) osoby pověřené vedením ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu.

(3) Ušní známky se zavěšují ke kořenu ušního boltce (mezi kožní řasy boltce).

(4) Vzor plastové ušní známky používané pro označování jelenovitých a muflonů a způsob jejího zavěšování je uveden v příloze č. 3.

§ 15

Označování jelenovitých a muflonů vymražením

(1) Vymražení jelenovitých a muflonů musí obsahovat první čtyři číslice identifikačního čísla zvířete. Výška vymražených číslic musí být nejméně 120 mm.

(2) Způsob označování jelenovitých a muflonů vymražením je uveden v příloze č. 3.

§ 16

Způsoby označování zvěře ve farmovém chovu dovezené ze zahraničí
Zvěř ve farmovém chovu dovezená ze zahraničí se označí způsobem uvedeným v § 13 až 15 do 72 hodin ode dne překročení státní hranice, s výjimkou zvěře ve farmovém chovu dovezené k účasti na svodu zvířat.2) Pokud dojde k dalšímu přemístění zvěře ve farmovém chovu dovezené k účasti na svodu zvířat,2) označuje se tato zvěř způsobem uvedeným v § 13 až 15 do 72 hodin po opuštění místa svodu zvířat.2)

DÍL 3

Evidence koní, prasat, běžců, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, plemenných ryb a včel
(K § 23 odst. 7 zákona)

Oddíl 1

Společná ustanovení

§ 17
(1) Chovatel, s výjimkou chovatele včel, obchodník, provozovatel jatek nebo provozovatel asanačního ústavu se přihlásí u příslušné osoby pověřené vedením ústřední evidence10) registračním lístkem, jehož vzor je uveden v příloze č. 4, do 7 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem, obchodníkem, provozovatelem jatek nebo provozovatelem asanačního ústavu. Jde-li o chovatele koní, přihlásí se u osoby pověřené vedením ústřední evidence koní chovatel, který koně drží ve vlastní stáji nebo ve stáji v pronájmu. Jde-li o chovatele drůbeže, přihlásí se u osoby pověřené vedením ústřední evidence drůbeže chovatel, který v hospodářství chová více než 100 kusů drůbeže jednoho druhu. Chovatel včel se přihlásí u osoby pověřené vedením ústřední evidence včel současně se zasláním prvního hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť (§ 56).

(2) Ukončí-li chovatel, s výjimkou chovatele včel, obchodník, provozovatel jatek nebo provozovatel asanačního ústavu svou činnost, oznámí tuto skutečnost příslušné osobě pověřené vedením ústřední evidence10) do 7 dnů ode dne, kdy k této události došlo. Vzor oznámení o ukončení činnosti je uveden v příloze č. 4. Chovatel včel oznámí ukončení činnosti současně se zasláním hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť (§ 56).

(3) Seznam osob pověřených vedením ústřední evidence koní, prasat, běžců, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, plemenných ryb a včel se zveřejní ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

§ 18
(1) Registry zvířat v hospodářství (§ 19, 29, 38 a 43), stájový registr (§ 33), odlovní a komorovou knihu (§ 51) a registr stanoviště (§ 55) lze po schválení počítačového programu příslušnou osobou pověřenou vedením ústřední evidence10) vést také formou počítačové databáze. Registry zvířat v hospodářství, stájové registry, odlovní a komorová kniha a registr stanoviště musí po vytištění obsahovat údaje stanovené v této vyhlášce ve stejném pořadí jako na tiskopise poskytovaném příslušnou osobou pověřenou vedením ústřední evidence.10)

(2) Hlášení o vylíhnutí nebo narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (§ 30, 34 a 39), hlášení o počtu dospělé drůbeže (§ 45), hlášení měsíční produkce nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat (§ 47), hlášení počtu plemenných ryb (§ 52) a hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť (§ 56) lze po schválení počítačového programu příslušnou osobou pověřenou vedením ústřední evidence10) zasílat také formou datového souboru, který musí po vytištění obsahovat údaje stanovené v této vyhlášce ve stejném pořadí jako na tiskopise poskytovaném příslušnou osobou pověřenou vedením ústřední evidence.10)

Oddíl 2

Evidence koní

§ 19

Registr koní v hospodářství
(1) Pro každé hospodářství vede chovatel koní, který koně drží ve vlastní nebo pronajaté stáji, registr koní v hospodářství. Na každém registru koní v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno

a) jméno a příjmení nebo název chovatele,
b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství.

(2) V registru koní v hospodářství se eviduje pro každého koně drženého v hospodářství
a) identifikační číslo koně;
b) jméno koně;
c) pohlaví;
d) příslušnost k plemenné knize, je-li v ní zapsán;
e) jméno a příjmení nebo název majitele;
f) přemístění zvířete, přičemž se eviduje
1. datum přemístění, a
2. registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, nebo místo svodu zvířat,2) případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené.

(3) Kromě údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 se do registru koní v hospodářství zaznamenávají kontroly provedené příslušnými orgány státní kontroly, a to datum kontroly, jméno a příjmení osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu státní kontroly.

(4) Registr koní v hospodářství vede chovatel písemně na tiskopisech, které mu poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence koní. Vzor registru koní v hospodářství je uveden v příloze č. 5.

§ 20

Registrace koní připouštěcím lístkem
(1) Při narození hříběte, s výjimkou hříběte anglického plnokrevníka a klusáka, zasílá jeho majitel do 14 dnů ode dne narození osobě provádějící označování koní třetí připouštěcí lístek z připouštěcího rejstříku.

(2) Na základě třetího připouštěcího lístku zapíše osoba provádějící označování koní hříbě do registrační knihy koní. Při označování koně tato osoba doplní čtvrtý připouštěcí lístek, který jí poskytne majitel, a po doplnění ho zasílá osobě pověřené vedením ústřední evidence koní, případně prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení.

(3) Při narození hříběte anglického plnokrevníka a klusáka zasílá jeho majitel do tří týdnů ode dne narození třetí připouštěcí lístek z připouštěcího rejstříku osobě pověřené vedením ústřední evidence koní. Slovní a grafický popis hříběte do identifikační karty hříběte poskytnuté osobou pověřenou vedením ústřední evidence koní zabezpečí majitel, případně na jeho požádání veterinární lékař. Vyplněná identifikační karta hříběte se zasílá osobě oprávněné k ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat, která zaznamená do identifikační karty hříběte laboratorní číslo testu,11) kterým byl stanoven genetický typ hříběte, a kartu zasílá osobě pověřené vedením ústřední evidence koní. Vzor identifikační karty hříběte je uveden v příloze č. 6.

(4) Pokud se kůň označuje slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu, zasílá majitel koně osobě pověřené vedením ústřední evidence koní také osvědčení o stanovení genetického typu.

§ 21

Registrace koní bez připouštěcího lístku
(1) Osoba provádějící označování koní vyplní hlášení o registraci koně a zapíše jej do registrační knihy koní.

(2) Vyplněné hlášení o registraci koně zasílá majitel prostřednictvím osoby provádějící označování koní neprodleně osobě pověřené vedením ústřední evidence koní.

(3) Vzor hlášení o registraci koně, které majiteli poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence koní, je uveden v příloze č. 7.

(4) Pokud se kůň označuje slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu, zasílá majitel koně osobě pověřené vedením ústřední evidence koní také osvědčení o stanovení genetického typu.

§ 22

Registrace dovezených koní
(1) Po skončení karantény koně dovezeného ze zahraničí, s výjimkou koně dovezeného k účasti na svodu zvířat,2) (dále jen "trvalý dovoz koně") zasílá majitel, případně prostřednictvím osoby provádějící označování koní osobě pověřené vedením ústřední evidence koní hlášení o trvalém dovozu koně. Hlášení o trvalém dovozu koně se zasílá na tiskopise, který majitelům poskytuje osoba pověřená vedením ústřední evidence koní. Vzor hlášení o trvalém dovozu koně je uveden v příloze č. 8. Slovní a grafický popis koně, který je součástí hlášení o trvalém dovozu koně, vyplňuje osoba provádějící označování koní.

(2) Doprovází-li trvale dovezeného koně průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství,9) zasílá majitel osobě pověřené vedením ústřední evidence koní hlášení o trvalém dovozu koně a průkaz koně. Osoba pověřená vedením ústřední evidence koní koně zaregistruje, případně doplní jeho slovní a grafický popis a průkaz koně do 7 dnů ode dne jeho doručení zasílá zpět majiteli.

(3) Nedoprovází-li trvale dovezeného koně průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství,9) zasílá majitel osobě pověřené vedením ústřední evidence koní hlášení o trvalém dovozu koně a kopii potvrzení o původu. Na základě této registrace osoba pověřená vedením ústřední evidence koní vystaví koním narozeným po 31. prosinci 1997 průkaz koně.

(4) Nedoprovází-li trvale dovezeného koně průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství9) ani potvrzení o původu, zasílá majitel prostřednictvím osoby provádějící označování koní osobě pověřené vedením ústřední evidence koní hlášení o trvalém dovozu. Na základě této registrace osoba pověřená vedením ústřední evidence koní vystaví koním narozeným po 31. prosinci 1997 průkaz koně. Osoba provádějící označování koní zapíše tohoto koně do registrační knihy koní.

(5) Hlášení o trvalém dovozu koně, průkaz koně nebo kopie potvrzení o původu se zasílá osobě pověřené vedením ústřední evidence koní do 7 dnů ode dne skončení karantény trvale dovezeného koně.

(6) Pokud se kůň označuje slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu, zasílá majitel koně osobě pověřené vedením ústřední evidence koní také osvědčení o stanovení genetického typu.

§ 23

Registrační kniha koní
(1) Každá osoba provádějící označování koní, nejde-li o anglického plnokrevníka a klusáka, vede registrační knihu koní; registrační knihu koní vede písemně na tiskopisech, které jí poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence koní. Vzor registrační knihy koní je uveden v příloze č. 9.

(2) Na každé registrační knize koní musí být na titulní straně uvedeno:

a) jméno a příjmení nebo název osoby provádějící označování koní a její trvalý pobyt nebo sídlo,
b) kalendářní rok, pro který je registrační kniha vedena,
c) nejvýše dvoumístné evidenční číslo registrační knihy koní, které jí přiděluje osoba pověřená vedením ústřední evidence koní.

(3) V registrační knize koní se eviduje

a) datum narození hříběte,
b) jméno hříběte,
c) pohlaví,
d) výžehy,
e) jméno a identifikační číslo matky a jméno a státní registr otce,
f) číslo připouštěcího rejstříku,
g) slovní popis,
h) jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele.

(4) Registrační knihu koní předává osoba provádějící označování koní, případně příslušné uznané chovatelské sdružení osobě pověřené vedením ústřední evidence koní do 31. prosince kalendářního roku.

§ 24

Hlášení změny
(1) Dojde-li ke změně majitele koně, k přemístění koně na jatka, k vývozu koně, s výjimkou vývozu koně k účasti na svodu zvířat,2) k úhynu, ztrátě nebo ke kastraci koně, zasílá majitel koně osobě pověřené vedením ústřední evidence koní hlášení změny.

(2) Každý nový majitel plemenného koně zasílá osobě pověřené vedením ústřední evidence koní prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení hlášení změny do 7 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém uznané chovatelské sdružení potvrdí změnu majitele, a průkaz koně zasílá zpět novému majiteli. Hlášení změny zasílá uznané chovatelské sdružení osobě pověřené vedením ústřední evidence koní do 7 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(3) Každý nový majitel koně neregistrovaného v plemenné knize zasílá osobě pověřené vedením ústřední evidence koní hlášení změny do 7 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém osoba pověřená vedením ústřední evidence koní potvrdí změnu majitele, a průkaz koně do 7 dnů ode dne doručení zasílá zpět novému majiteli.

(4) Při vývozu koně, s výjimkou vývozu koně k účasti na svodu zvířat,2) zašle majitel hlášení změny osobě pověřené vedením ústřední evidence koní do 7 dnů ode dne, kdy k vývozu koně došlo. Při vývozu anglického plnokrevníka, s výjimkou vývozu k účasti tohoto koně na svodu zvířat,2) zašle majitel hlášení změny a průkaz koně osobě pověřené vedením ústřední evidence koní ještě před vývozem koně.

(5) Při přemístění koně na jatka oznámí majitel koně tuto skutečnost osobě pověřené vedením ústřední evidence koní, a to zasláním hlášení změny do 7 dnů ode dne, kdy k přemístění došlo, a současně předá průkaz koně jatkám, které ho po poražení koně zasílají osobě pověřené vedením ústřední evidence koní, a to do 7 dnů ode dne porážky koně.

(6) Dojde-li k úhynu nebo ke ztrátě koně, zasílá majitel osobě pověřené vedením ústřední evidence koní hlášení změny do 7 dnů ode dne úhynu nebo ztráty koně; současně s hlášením změny zasílá

a) průkaz koně, nebo
b) průkaz koně - hříběte anglického plnokrevníka, jde-li o hříbě anglického plnokrevníka, kterému doposud nebyl vystaven průkaz koně.

(7) Dojde-li ke kastraci koně, zasílá majitel osobě pověřené vedením ústřední evidence koní hlášení změny do 7 dnů ode dne kastrace koně.

(8) Nemá-li kůň vystaven průkaz koně, zasílá majitel v případě odstavců 2 až 6 pouze hlášení změny, a to do 7 dnů ode dne, kdy došlo k rozhodné události.

(9) Vzor hlášení změny, jehož tiskopis majitelům poskytuje osoba pověřená vedením ústřední evidence koní, je uveden v příloze č. 10.

§ 25

Systém ústřední evidence koní a podklady pro její vedení
(1) Osoba pověřená vedením ústřední evidence koní vede

a) registr hospodářství,
b) registr koní,
c) státní registr plemeníků.12)

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence koní je označování koní, připouštěcí rejstříky s připouštěcími lístky,13) registry koní v hospodářství, registrační knihy koní, hlášení o registraci koně, hlášení o trvalém dovozu koně, hlášení změny, identifikační karty hříběte - anglického plnokrevníka a průkazy koní.

§ 26

Registr hospodářství
V registru hospodářství se pro každé hospodářství eviduje
a) registrační číslo hospodářství;
b) adresa hospodářství; c) údaje o chovateli, který koně drží ve vlastní stáji nebo ve stáji v pronájmu, a to

1. jméno a příjmení u fyzické osoby nebo název u právnické osoby,
2. datum narození u fyzické osoby nebo identifikační číslo14) u právnické osoby,
3. trvalý pobyt u fyzické osoby nebo sídlo u právnické osoby;

d) jméno, příjmení a adresa kontaktní osoby.

§ 27

Registr koní

V registru koní se u každého koně eviduje
a) identifikační číslo koně,
b) jméno koně,
c) pohlaví,
d) barva,
e) příslušnost k plemenné knize,
f) otec a matka,
g) otec matky,
h) datum narození,
i) místo narození,
j) datum porážky, případně úhynu nebo ztráty,
k) výžehy nebo číslo osvědčení o stanovení genetického typu,
l) slovní a grafický popis (§ 4 odst. 5 a 6),
m) jméno a příjmení nebo název chovatele, v jehož chovu se zvíře narodilo, a jeho trvalý pobyt nebo sídlo,
n) jméno a příjmení nebo název majitele koně a jeho trvalý pobyt nebo sídlo,
o) označení země vývozu nebo dovozu, jde-li o zvíře vyvezené nebo dovezené.

§ 28

Průkaz koně

(1) Osoba pověřená vedením ústřední evidence koní vystaví průkaz koně do 30 dnů ode dne doručení čtvrtého připouštěcího lístku nebo ode dne doručení hlášení o registraci koně anebo ode dne doručení hlášení o trvalém dovozu koně, u anglického plnokrevníka a klusáka do 14 dnů ode dne kontroly totožnosti koně, kterou provede osoba pověřená vedením ústřední evidence koní do 2 měsíců ode dne doručení písemné žádosti chovatele o kontrolu totožnosti. Pokud jde o plemenné koně narozené v České republice a zapsané v plemenné knize v zahraničí, osoba pověřená vedením ústřední evidence koní vystaví průkaz koně na základě čtvrtého připouštěcího lístku nejpozději do 18 měsíců stáří koně.

(2) Vzor průkazu koně je uveden v příloze č. 11.

(3) Změní-li se majitel koně, předá původní majitel průkaz koně spolu s koněm novému majiteli.

(4) Majitel koně zajistí zaznamenání preventivních zkoušek, vyšetření nebo kastrace na stranách k tomu určených, které potvrdí veterinární lékař. Každou změnu majitele koně v průkazu koně si nový majitel koně nechá potvrdit u uznaného chovatelského sdružení, které vede příslušnou plemennou knihu, případně u osoby pověřené vedením ústřední evidence koní.

(5) Pro přemísťování hříbat po odstavu, kterým dosud nebyl vystaven průkaz koně, lze vystavit průkaz koně - hříběte. S průkazem koně - hříběte lze přemísťovat pouze hříbata do stáří 18 měsíců. Tiskopis poskytuje majiteli koně osoba pověřená vedením ústřední evidence koní. Vzor průkazu koně - hříběte je uveden v příloze č. 12.

(6) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně, majitel oznámí tuto skutečnost neprodleně osobě pověřené vedením ústřední evidence koní, která mu vydá duplikát průkazu koně. Na duplikátu průkazu koně musí být uvedeno datum jeho vystavení a označení, že jde o duplikát. U anglického plnokrevníka a klusáka vydá duplikát průkazu koně uznané chovatelské sdružení, které vede plemennou knihu pro tato plemena v zemi původu.

Oddíl 3

Evidence prasat

§ 29

Registr prasat v hospodářství
(1) Pro každé hospodářství vede chovatel prasat registr prasat v hospodářství. Na každém registru prasat v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno:

a) jméno a příjmení nebo název chovatele,
b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství.

(2) V registru prasat se eviduje
a) počet prasat držených v hospodářství;
b) každá změna v počtu prasat držených v hospodářství, zejména narození, přemístění, úhyn nebo ztráta zvířat, přičemž se eviduje

1. počet zvířat, kterých se změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené.

(3) Kromě údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 se do registru prasat v hospodářství zaznamenávají kontroly provedené příslušnými orgány státní kontroly, a to datum kontroly, jméno a příjmení osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu státní kontroly.

(4) Registr prasat v hospodářství vede chovatel písemně na tiskopisech, které mu poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence prasat. Vzor registru prasat v hospodářství je uveden v příloze č. 13.

§ 30

Hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění
(1) Každý chovatel, obchodník, provozovatel jatek nebo asanační ústav předává osobě pověřené vedením ústřední evidence prasat údaje uvedené v § 29 odst. 2 v hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění; součástí hlášení chovatelů nejsou data jednotlivých událostí.

(2) Chovatelé, obchodníci, provozovatelé jatek a asanační ústavy zasílají hlášení osobě pověřené vedením ústřední evidence prasat jednou měsíčně, vždy do desátého dne následujícího měsíce, a to za celý kalendářní měsíc. Pokud na hospodářství nedošlo k žádným změnám, hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění se neposílá.

(3) Hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění se zasílá na tiskopise, který chovateli, obchodníkovi, provozovateli jatek a asanačnímu ústavu poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence prasat. Vzor hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění je uveden v příloze č. 14.

§ 31

Systém ústřední evidence prasata podklady pro její vedení
(1) Osoba pověřená vedením ústřední evidence prasat vede registr hospodářství prasat.
(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence prasat je označování prasat, registry prasat v hospodářství a hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění.

§ 32

Registr hospodářství
V registru hospodářství se pro každé hospodářství prasat eviduje

a) registrační číslo hospodářství;
b) adresa hospodářství;
c) údaje o chovateli, a to
1. jméno a příjmení u fyzické osoby nebo název u právnické osoby,
2. datum narození u fyzické osoby nebo identifikační číslo14) u právnické osoby,
3. trvalý pobyt u fyzické osoby nebo sídlo u právnické osoby;

d) jméno, příjmení a adresa kontaktní osoby;
e) počet prasat držených na hospodářství k poslednímu dni v měsíci;
f) každá změna v počtu prasat držených na hospodářství, zejména narození, přemístění, úhyn nebo ztráta zvířat, přičemž se eviduje
1. počet prasat, kterých se změna týká,
2. kalendářní měsíc, kdy ke změně došlo,
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené.

Oddíl 4

Evidence běžců
§ 33

Stájový registr běžců

(1) Pro každou stáj vede chovatel běžců stájový registr. Na každém stájovém registru musí být na titulní straně uvedeno:

a) jméno a příjmení nebo název chovatele,
b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství,
d) označení stáje, pro kterou je stájový registr veden.

(2) Ve stájovém registru se pro každý kus běžce držený ve stáji eviduje
a) kód země a identifikační číslo zvířete;
b) datum vylíhnutí;
c) pohlaví;
d) přemístění, přesun zvířete mezi stájemi, úhyn nebo ztráta zvířete, přičemž se eviduje
1. datum, kdy k této události došlo, a
2. registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené; v případě přesunu zvířete mezi stájemi se zaznamená stáj, odkud nebo kam bylo zvíře přesunuto.

(3) Kromě údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 se do stájového registru zaznamenávají kontroly provedené příslušnými orgány státní kontroly, a to datum kontroly, jméno a příjmení osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu státní kontroly.

(4) Stájový registr vede chovatel písemně na tiskopisech, které mu poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence běžců. Vzor stájového registru běžců je uveden v příloze č. 15.

§ 34

Hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

(1) Každý chovatel předává osobě pověřené vedením ústřední evidence běžců údaje o vylíhnutí zvířete, a to
a) kód země a identifikační číslo vylíhnutého zvířete,
b) datum vylíhnutí,
c) kód země a identifikační číslo matky.

(2) Každý chovatel, obchodník, provozovatel jatek nebo asanační ústav předává osobě pověřené vedením ústřední evidence běžců údaje o přemístění zvířete, a to
a) kód země a identifikační číslo zvířete,
b) datum, kdy k přemístění zvířete došlo, případně datum úhynu nebo ztráty,
c) datum porážky nebo datum zpracování kadáveru, jde-li o provozovatele jatek nebo asanační ústav,
d) registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené.

(3) Hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění zasílají chovatelé a obchodníci osobě pověřené vedením ústřední evidence běžců za celý kalendářní měsíc, a to do desátého dne následujícího měsíce, vždy hromadně za celé hospodářství.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 zasílají provozovatelé jatek a asanační ústav osobě pověřené vedením ústřední evidence běžců do desátého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy k úhynu, ztrátě nebo přemístění zvířete došlo, případně kdy bylo zvíře poraženo nebo zpracován jeho kadáver.

(5) Hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění se nezasílají
a) pokud nedošlo k žádným změnám, nebo
b) v případě přesunu zvířete mezi stájemi.

(6) Hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění se zasílají na tiskopisech, které chovateli, obchodníkovi, provozovateli jatek a asanačnímu ústavu poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence běžců. Vzor hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění je uveden v příloze č. 16.

§ 35

Systém ústřední evidence běžců a podklady pro její vedení

(1) Osoba pověřená vedením ústřední evidence běžců vede
a) registr hospodářství,
b) registr zvířat,
c) státní registr plemeníků.12)

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence běžců je označování zvířat, stájové registry, hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění.

§ 36

Registr hospodářství

V registru hospodářství se pro každé hospodářství eviduje
a) registrační číslo hospodářství;
b) adresa hospodářství;
c) údaje o chovateli, a to

1. jméno a příjmení u fyzické osoby nebo název u právnické osoby,
2. datum narození u fyzické osoby nebo identifikační číslo14) u právnické osoby,
3. trvalý pobyt u fyzické osoby nebo sídlo u právnické osoby;

d) jméno, příjmení a adresa kontaktní osoby.

§ 37

Registr zvířat

V registru zvířat se pro každý kus běžců eviduje
a) kód země a identifikační číslo zvířete,
b) datum vylíhnutí,
c) pohlaví u zvířat starších 2 let,
d) registrační číslo hospodářství, ve kterém se zvíře vylíhlo,
e) registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, včetně data každého přemístění zvířete,
f) datum a místo porážky, úhynu nebo ztráty zvířete,
g) v případě dovozu původní identifikační číslo zvířete, označení země původu a datum dovozu,
h) v případě vývozu označení země vývozu a datum vývozu.

Oddíl 5

Evidence zvěře ve farmovém chovu

§ 38
Registr zvěře ve farmovém chovu v hospodářství

(1) Pro každé hospodářství zvěře uvedené v § 13 a pernaté zvěře ve farmovém chovu vede chovatel registr zvěře ve farmovém chovu v hospodářství. Na každém registru zvěře ve farmovém chovu v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno:

a) jméno a příjmení nebo název chovatele,
b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství,
d) druh zvěře, pro kterou se registr zvěře ve farmovém chovu vede.

(2) V registru jelenovitých a muflonů v hospodářství se eviduje pro každý kus zvěře držený na hospodářství
a) kód země a identifikační číslo zvířete;
b) datum narození;
c) pohlaví;
d) přemístění, úhyn nebo ztráta zvířete, přičemž se eviduje
1. datum, kdy k této události došlo, a
2. registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené.

(3) V registru prasete divokého a pernaté zvěře ve farmovém chovu v hospodářství se evidují
a) počet a druh zvířat držených v hospodářství;
b) každá změna v počtu zvířat držených v hospodářství, zejména narození nebo vylíhnutí, přemístění, úhyn nebo ztráta zvířat, přičemž se eviduje
1. počet a druh zvířat, kterých se změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené.

(4) Kromě údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 nebo 3 se do registru zvěře ve farmovém chovu v hospodářství zaznamenávají kontroly provedené příslušnými orgány státní kontroly, a to datum kontroly, jméno a příjmení osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu státní kontroly.

(5) Registr zvěře ve farmovém chovu v hospodářství vede chovatel písemně na tiskopisech, které mu poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu. Vzor registru divokého prasete v hospodářství je uveden v příloze č. 13, vzor registru jelenovitých a muflonů v hospodářství je uveden v příloze č. 15 a vzor pernaté zvěře ve farmovém chovu v hospodářství je uveden v příloze č. 17.

§ 39

Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

(1) Každý chovatel jelenovitých a muflonů předává osobě pověřené vedením ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu údaje o narození zvířete, a to
a) kód země a identifikační číslo narozeného zvířete,
b) datum narození.

(2) Každý chovatel, obchodník, provozovatel jatek nebo asanační ústav předává osobě pověřené vedením ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu údaje o přemístění každého kusu jelenovitých a muflonů, a to
a) kód země a identifikační číslo zvířete,
b) datum, kdy k přemístění zvířete došlo, případně datum úhynu nebo ztráty,
c) datum porážky nebo datum zpracování kadáveru, jde-li o provozovatele jatek nebo asanační ústav,
d) registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené.

(3) Jde-li o jelenovité a muflony, hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění zasílají chovatelé a obchodníci osobě pověřené vedením ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu za celý kalendářní měsíc, a to do desátého dne následujícího měsíce, vždy hromadně za celé hospodářství.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 zasílají provozovatelé jatek a asanační ústav osobě pověřené vedením ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu do 7 dnů ode dne, kdy k úhynu, ztrátě nebo přemístění zvířete došlo, případně ode dne, kdy bylo zvíře poraženo nebo zpracován jeho kadáver.

(5) Jde-li o jelenovité a muflony, hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění se nezasílají
a) pokud nedošlo k žádným změnám, nebo
b) v případě přesunu zvířete mezi stájemi.

(6) Jde-li o jelenovité a muflony, hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění se zasílají na tiskopisech, které chovateli, obchodníkovi, provozovateli jatek a asanačnímu ústavu poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu. Vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění je uveden v příloze č. 16.

(7) Pro hlášení o narození nebo vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění prasete divokého a pernaté zvěře platí ustanovení § 30 obdobně. Vzor hlášení o vylíhnutí pernaté zvěře ve farmovém chovu je uveden v příloze č. 18.

§ 40

Systém ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu a podklady pro její vedení

(1) Osoba pověřená vedením ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu vede registr hospodářství a registr zvířat, jde-li o jelenovité a muflony.
(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu jsou označování zvířat, registry zvěře ve farmovém chovu v hospodářství, hlášení narození nebo vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění.

§ 41

Registr hospodářství

V registru hospodářství se pro každé hospodářství eviduje
a) registrační číslo hospodářství;
b) adresa hospodářství;
c) údaje o chovateli, a to

1. jméno a příjmení u fyzické osoby nebo název u právnické osoby,
2. datum narození u fyzické osoby nebo identifikační číslo14) u právnické osoby,
3. trvalý pobyt u fyzické osoby nebo sídlo u právnické osoby;

d) jméno, příjmení a adresa kontaktní osoby;
e) jde-li o divoká prasata a pernatou zvěř, počet a druh zvířat držených na hospodářství k poslednímu dni v měsíci;
f) jde-li o divoká prasata a pernatou zvěř, každá změna v počtu zvířat držených na hospodářství, zejména narození nebo vylíhnutí, přemístění, úhyn nebo ztráta zvířat, přičemž se eviduje

1. počet a druh zvířat, kterých se změna týká,
2. kalendářní měsíc, kdy ke změně došlo,
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené.

§ 42

Registr zvířat

V registru zvířat se pro každý kus jelenovitých a muflonů eviduje
a) kód země a identifikační číslo zvířete,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) registrační číslo hospodářství, ve kterém se zvíře narodilo,
e) registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, včetně data každého přemístění zvířete,
f) datum a místo porážky, úhynu nebo ztráty zvířete,
g) v případě dovozu původní identifikační číslo zvířete, označení země původu a datum dovozu,
h) v případě vývozu označení země vývozu a datum vývozu.

Oddíl 6

Evidence drůbeže

§ 43

Registr drůbeže v hospodářství

(1) Pro každé hospodářství s více než 100 kusy drůbeže jednoho druhu vede chovatel drůbeže registr drůbeže v hospodářství. Na každém registru drůbeže v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno:
a) jméno a příjmení nebo název chovatele,
b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství,
d) druh drůbeže, pro který se registr drůbeže v hospodářství vede.

(2) V registru drůbeže v hospodářství se eviduje
a) počet drůbeže držené v hospodářství;
b) každá změna v počtu drůbeže držené v hospodářství, zejména přemístění zvířat, přesun zvířat mezi stájemi, jejich úhyn nebo ztráta, přičemž se eviduje
1. počet drůbeže, kterého se tato změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. charakter změny,
4. registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, případně kód země, jde-li o zvířata dovezená nebo vyvezená.

(3) Kromě údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 se do registru drůbeže v hospodářství zaznamenávají kontroly provedené příslušnými orgány státní kontroly, a to datum kontroly, jméno a příjmení osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu státní kontroly.

(4) Registr drůbeže v hospodářství vede chovatel písemně na tiskopisech, které mu poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence drůbeže. Vzor registru drůbeže v hospodářství je uveden v příloze č. 17.

§ 44

Záznamy evidované provozovatelem líhně

(1) V záznamech evidovaných provozovatelem líhně s kapacitou nad 1000 kusů drůbeže (dále jen "provozovatel líhně") se evidují u každého druhu a typu drůbeže
a) datum umístění vajec do inkubátoru,
b) počet vajec v inkubátoru,
c) číselné označení zařízení, kde byla násadová vejce vyprodukována,
d) datum líhnutí,
e) počet vajec vyjmutých z inkubátoru,
f) počet vylíhnutých mláďat,
g) údaje o odběrateli.

(2) Kromě údajů uvedených v odstavci 1 musí záznamy evidované provozovatelem líhně obsahovat
a) jméno a příjmení nebo název provozovatele líhně,
b) registrační číslo provozovatele líhně.

§ 45

Hlášení o počtu dospělé drůbeže

(1) Každý chovatel s více než 100 kusy pohlavně dospělé drůbeže (dále jen "dospělá drůbež") jednoho druhu určené k produkci násadových vajec a s více než 500 kusy dospělé drůbeže určené k produkci konzumních vajec předává osobě pověřené vedením ústřední evidence drůbeže v hlášení o počtu dospělé drůbeže údaje o
a) druhu, kategorii a počtu drůbeže držené v hospodářství;
b) změně v počtu drůbeže držené v hospodářství, její naskladnění nebo vyskladnění, přičemž se hlásí
1. druh, kategorie a počet drůbeže, kterého se změna týká,
2. datum, kdy k naskladnění nebo vyskladnění došlo,
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, případně kód země, jde-li o zvířata dovezená nebo vyvezená.

(2) Chovatelé zasílají hlášení o počtu dospělé drůbeže osobě pověřené vedením ústřední evidence drůbeže do 4 týdnů ode dne naskladnění nebo vyskladnění. Pokud na hospodářství nedošlo k žádným změnám, hlášení o počtu dospělé drůbeže se nezasílá.

(3) Hlášení o počtu dospělé drůbeže se zasílá na tiskopise, který chovateli poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence drůbeže.

(4) V případě dovozu drůbeže ze zahraničí oznámí chovatel osobě pověřené vedením ústřední evidence drůbeže údaje o počtu a původu dovezené drůbeže, a to zasláním kopie potvrzení o původu nebo kopie dokladu, který potvrzení o původu nahrazuje, popřípadě zasláním kopie veterinárního osvědčení k přemístění zvířete, vždy do 30 dnů ode dne dovozu.

§ 46

Hlášení o druhu, užitkovém typu a počtu osvědčené drůbeže

Chovatelé šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovů drůbeže zasílají kromě hlášení o počtu dospělé drůbeže osobě pověřené vedením ústřední evidence drůbeže údaje o druhu, užitkovém typu a počtu osvědčené drůbeže, a to zasláním kopie osvědčení o původu hejna do 14 dnů ode dne obdržení originálu osvědčení.

§ 47

Hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat
(1) Provozovatelé líhní do 4 týdnů po skončení kalendářního měsíce zasílají osobě pověřené vedením ústřední evidence drůbeže za celý kalendářní měsíc údaje o druhu, kategorii a počtu vyprodukovaných, nakoupených a prodaných násadových vajec a mláďat.
(2) Hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat se zasílají na tiskopise, který provozovateli líhně poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence drůbeže.

§ 48

Systém ústřední evidence drůbeže a podklady pro její vedení

(1) Osoba pověřená vedením ústřední evidence drůbeže vede
a) registr hospodářství,
b) registr provozovatelů líhní.

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence drůbeže jsou registry drůbeže v hospodářství, záznamy evidované provozovateli líhní, hlášení o počtu dospělé drůbeže, hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat.

§ 49

Registr hospodářství

V registru hospodářství se pro každé hospodářství eviduje
a) registrační číslo hospodářství;
b) adresa hospodářství;
c) údaje o chovateli, a to
1. jméno a příjmení u fyzické osoby nebo název anebo obchodní firma u právnické osoby,
2. datum narození u fyzické osoby nebo identifikační číslo14) u právnické osoby,
3. trvalý pobyt u fyzické osoby nebo sídlo u právnické osoby;

d) druh a kategorie drůbeže;
e) u hospodářství s více než 100 kusy dospělé drůbeže jednoho druhu určené k produkci násadových vajec a s více než 500 kusy dospělé drůbeže určené k produkci konzumních vajec
1. počet drůbeže držené na hospodářství,
2. změny v počtu drůbeže držené na hospodářství, její naskladnění nebo vyskladnění a datum, kdy k naskladnění nebo vyskladnění došlo,
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, obchodníka, provozovny jatek nebo provozovny asanačního ústavu, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, případně kód země, jde-li o zvířata dovezená nebo vyvezená,
4. počet osvědčených zvířat v chovu před produkcí násadových vajec ve šlechtitelském, prarodičovském a rodičovském chovu.

§ 50

Registr provozovatelů líhní

V registru provozovatelů líhní se eviduje
a) registrační číslo provozovatele líhně;
b) druh drůbeže;
c) adresa provozovatele líhně;
d) údaje o provozovateli líhně, a to
1. jméno a příjmení u fyzické osoby nebo název anebo obchodní firma u právnické osoby,
2. identifikační číslo14) provozovatele líhně,
3. trvalý pobyt u fyzické osoby nebo sídlo u právnické osoby;
e) v každém kalendářním měsíci počet vyprodukovaných, nakoupených a prodaných násadových vajec a mláďat podle druhů a kategorie drůbeže.

Oddíl 7

Evidence plemenných ryb
§ 51
Odlovní a komorová kniha

v (1) Pro každou nádrž vede chovatel plemenných ryb list odlovní a komorové knihy. Na každé odlovní a komorové knize musí být na titulní straně uvedeno:
a) jméno a příjmení nebo název chovatele,
b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství.

(2) Na listu odlovní a komorové knihy se eviduje počet a kategorie plemenných ryb držených v nádrži.
(3) Kromě údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 se do odlovní a komorové knihy zaznamenávají kontroly provedené příslušnými orgány státní kontroly, a to datum kontroly, jméno a příjmení osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu státní kontroly.
(4) Odlovní a komorovou knihu vede chovatel písemně na tiskopisech, které mu poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence plemenných ryb. Vzor listu odlovní a komorové knihy je uveden v příloze č. 19.

§ 52

Hlášení počtu plemenných ryb

(1) Chovatelé plemenných ryb předávají osobě pověřené vedením ústřední evidence údaje o počtu plemenných ryb za každé hospodářství k 30. červnu kalendářního roku.
(2) Hlášení počtu plemenných ryb se zasílají do 31. července kalendářního roku na tiskopise, který chovateli poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence plemenných ryb. Vzor hlášení počtu plemenných ryb je uveden v příloze č. 20.
(3) V případě dovozu plemenných ryb ze zahraničí zasílá chovatel osobě pověřené vedením ústřední evidence ryb do 30 dnů ode dne dovozu údaje o dovozu plemenných ryb, a to
a) zemi, odkud byly plemenné ryby dovezeny,
b) počet dovezených kusů a jejich původ;
tyto údaje se oznamují zasláním kopie průvodního listu.

§ 53

Systém ústřední evidence plemenných ryb a podklady pro její vedení

(1) Osoba pověřená vedením ústřední evidence plemenných ryb vede registr hospodářství plemenných ryb.
(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence plemenných ryb jsou odlovní a komorové knihy a hlášení počtu plemenných ryb.

§ 54

Registr hospodářství plemenných ryb

V registru hospodářství plemenných ryb se pro každé hospodářství plemenných ryb eviduje
a) registrační číslo hospodářství;
b) adresa hospodářství;
c) údaje o chovateli, a to
1. jméno a příjmení u fyzické osoby nebo název u právnické osoby,
2. datum narození u fyzické osoby nebo identifikační číslo14) u právnické osoby,
3. trvalý pobyt u fyzické osoby nebo sídlo u právnické osoby;

d) počet plemenných ryb, z toho počet jikernaček a počet mlíčáků každého plemene, držených na hospodářství k 30. červnu kalendářního roku.

Oddíl 8

Evidence včel

§ 55

Registr stanoviště

(1) Pro každé stanoviště včel vede chovatel včel registr stanoviště. Na každém registru stanoviště musí být na titulní straně uvedeno:
a) jméno a příjmení nebo název chovatele,
b) registrační číslo chovatele,
c) adresa hospodářství.

(2) V registru stanoviště se eviduje
a) počet včelstev;
b) každá změna v počtu včelstev, zejména přírůstky z vlastního chovu, nákup, prodej, úhyn, ztráta, přemístění, přičemž se eviduje
1. počet včelstev, kterého se změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. v případě přemístění včelstva údaj, odkud a kam bylo včelstvo přemístěno,
4. v případě úhynu včelstva příčina tohoto úhynu na základě vyšetření.
v (3) Kromě údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 se do registru stanoviště zaznamenávají kontroly provedené příslušnými orgány státní kontroly, a to datum kontroly, jméno a příjmení osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu státní kontroly.
(4) Registr stanoviště vede chovatel písemně na tiskopisech, které mu poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence včel. Vzor registru stanoviště je uveden v příloze č. 21.

§ 56

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť

(1) Chovatelé včel předávají osobě pověřené vedením ústřední evidence včel údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku.

(2) Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září kalendářního roku na tiskopise, který chovateli včel poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence včel. Vzor hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť je uveden v příloze č. 22.

(3) V případě dovozu včel ze zahraničí zasílá chovatel osobě pověřené vedením ústřední evidence včel do 30 dnů ode dne dovozu údaje o dovozu včel, a to
a) zemi, odkud byly včely dovezeny,
b) plemeno,
c) počet dovezených jedinců nebo počet dovezených včelstev,
současně s kopií veterinárního osvědčení.

§ 57

Systém ústřední evidence včel a podklady pro její vedení

(1) Osoba pověřená vedením ústřední evidence včel vede registr chovatelů včel.
(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence včel jsou registry stanovišť a hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť.

§ 58

Registr chovatelů včel

V registru chovatelů včel se u každého chovatele včel eviduje
a) registrační číslo chovatele,
b) jméno a příjmení nebo název chovatele,
c) datum narození u fyzické osoby nebo identifikační číslo14) u právnické osoby,
d) trvalý pobyt nebo sídlo chovatele,
e) umístění každého stanoviště včelstev k 1. září kalendářního roku,
f) počet včelstev k 1. září kalendářního roku.

Oddíl 9

Evidence obchodníků, provozovatelů jatek a asanačních ústavů

§ 59
Systém evidence obchodníků, provozovatelů jatek a asanačních ústavů

Osoba pověřená vedením ústřední evidence koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu vede kromě registrů uvedených v § 25, 31, 35 a 40 také registr obchodníků, registr provozovatelů jatek a registr asanačních ústavů.

§ 60

Registr obchodníků

V registru obchodníků se u každého obchodníka eviduje
a) registrační číslo obchodníka,
b) jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma obchodníka,
c) identifikační číslo14) obchodníka,
d) trvalý pobyt nebo sídlo obchodníka,
e) jméno, příjmení a adresa kontaktní osoby.

§ 61

Registr provozovatelů jatek
v V registru provozovatelů jatek se u každého provozovatele jatek eviduje
a) registrační číslo každé provozovny jatek,
b) adresa každé provozovny jatek,
c) jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma provozovatele jatek,
d) identifikační číslo14) provozovatele jatek,
e) trvalý pobyt nebo sídlo provozovatele jatek,
f) jméno, příjmení a adresa kontaktní osoby.

§ 62

Registr asanačních ústavů

V registru asanačních ústavů se u každého asanačního ústavu eviduje
a) registrační číslo každé provozovny asanačního ústavu,
b) adresa každé provozovny asanačního ústavu,
c) jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma provozovatele asanačního ústavu,
d) identifikační číslo14) provozovatele asanačního ústavu,
e) trvalý pobyt nebo sídlo provozovatele asanačního ústavu,
f) jméno, příjmení a adresa kontaktní osoby.

Oddíl 10

Způsob a forma kontroly údajů v ústřední evidenci koní, prasat, běžců, drůbeže, plemenných ryb, včel a zvěře ve farmovém chovu, způsob ochrany a uchovávání těchto údajů, způsob a rozsah jejich poskytování a zveřejňování zpracovaných výsledků a způsob ochrany a předání údajů v případě ukončení činnosti osoby pověřené vedením ústřední evidence

§ 63

(1) Pro způsob a formu kontroly údajů v ústřední evidenci koní, prasat, běžců, drůbeže, plemenných ryb, včel a zvěře ve farmovém chovu platí obdobně § 22 vyhlášky č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz.

(2) Pro způsob ochrany a uchovávání údajů vedených v ústřední evidenci koní, prasat, běžců, drůbeže, plemenných ryb, včel a zvěře ve farmovém chovu platí obdobně § 23 vyhlášky č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz.

(3) Pro způsob a rozsah údajů poskytovaných osobou pověřenou vedením ústřední evidence koní, prasat, běžců, drůbeže, plemenných ryb, včel a zvěře ve farmovém chovu a pro zveřejňování zpracovaných výsledků platí obdobně § 24 a 25 vyhlášky č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz.

(4) Pro způsob ochrany a předávání údajů v případě ukončení činnosti osoby pověřené vedením ústřední evidence koní, prasat, běžců, drůbeže, plemenných ryb, včel a zvěře ve farmovém chovu platí obdobně § 26 vyhlášky č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz.

DÍL 4

Závěrečná ustanovení

§ 64

Přechodná ustanovení

(1) Způsobem uvedeným v § 6 až 9 se označují prasata narozená po 31. březnu 2002. Prasatům narozeným do 31. března 2002 se ponechá původní označení.
(2) Průkaz koně dovezeného ze zahraničí, který je vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství,9) se považuje za průkaz koně podle této vyhlášky.

§ 65

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou

a) § 6 až 9, § 17 a 18, § 29 až 32 a § 59 až 63, pokud jde o prasata, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2002,
b) § 13 až 18, § 38 až 42 a § 59 až 63, pokud jde o zvěř ve farmovém chovu, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

1) § 2 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
2) § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
3) § 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 166/1999 Sb.
4) § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
5) § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.
6) § 21 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb.
7) § 40 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb.
8) § 22 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
9) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.
10) § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb.
11) § 29 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 471/2000 Sb.
12) § 15 zákona č. 154/2000 Sb.
§ 34 vyhlášky č. 471/2000 Sb.
13) Vyhláška č. 471/2000 Sb.
14) § 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Přílohy č. 1 - č.22 k vyhlášce č. 357/2001 Sb.
(přílohy nejsou v digitální podobě)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down