27.12.2001 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyhláška MZe 339/2001 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků

339

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 11. září 2001

o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků
za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě
a jakosti tabákových výrobků

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 1 písm. f), § 16 odst. 2 a § 18 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

Oddíl 1

Obecná ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje postup při odběru a přípravě kontrolních vzorků potravin nebo surovin určených k jejich výrobě (dále jen "potravina a surovina") a tabákových výrobků prováděný v rámci státního dozoru, s výjimkou odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení, a dále stanoví způsob a rozsah provádění kontroly jakosti a zdravotní nezávadnosti výrobcem.

(2) Jestliže se při odběru a přípravě vzorků tabákových výrobků postupuje podle příslušné technické normy,1) má se za to, že je postupováno v souladu s požadavky této vyhlášky.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) částí šarže část šarže vymezená za účelem aplikace určité metody odběru kontrolních vzorků (dále jen "vzorek"); každá tato část šarže musí být fyzicky oddělená a samostatně identifikovatelná,

b) dílčím vzorkem množství potraviny odebrané z jednoho místa šarže nebo části šarže, kterou lze samostatně popsat a vymezit,

c) souhrnným vzorkem vzorek složený ze všech dílčích vzorků odebraných z šarže nebo části šarže,

d) redukovaným vzorkem souhrnný vzorek nebo jeho reprezentativní část připravená ze souhrnného vzorku dělením; redukovaný vzorek se připravuje pouze v případě, jestliže souhrnný vzorek je příliš velký,

e) laboratorním vzorkem vzorek určený pro laboratoř, který je připravený jako reprezentativní část souhrnného nebo redukovaného vzorku,

f) duplikátním vzorkem vzorek vzniklý rozdělením laboratorního vzorku pro provedení případných opakovaných nebo dalších analýz a zkoušek,

g) protokolem o zkoušce dokument, ve kterém jsou uvedeny výsledky laboratorních zkoušek stanovených požadavků na jakost a zdravotní nezávadnost.

Oddíl 2

Způsob odběru a přípravy vzorku

(K § 16 odst. 2 zákona)

§ 3

(1) Orgány dozoru před odběrem vzorku zjistí2)

a) u potravin určených pro spotřebitele označení šarže podle údajů na obalu potraviny určené pro spotřebitele a podle průvodních dokladů,

b) u surovin označení šarže podle vnějších obalů a podle průvodních dokladů,

c) hmotnost nebo objem šarže nebo počet jednotek v šarži,

d) druh a velikost obalu, jeho číslování nebo jiné označení,

e) případnou zjevnou přítomnost různorodých částí šarže, přičemž při jejich zjištění musí být vzorek odebrán z každé takové části šarže zvlášť; každá takto odebraná část šarže je považována za samostatnou šarži.

(2) Před odběrem vzorku se určí
a) účel odběru,
b) postup odběru,
c) potřebné druhy zkoušek,
d) vymezení jednotky při odběru; u jednotky potraviny nebo suroviny počet kusů, objem nebo hmotnost, u dílčího vzorku objem nebo hmotnost,
e) rozsah výběru (symbol n), kterým se rozumí počet jednotek výběru, z něhož každá jednotka výběru se zkouší samostatně,
f) celková hmotnost nebo celkový objem vzorku potřebný k provedení kontrol a laboratorních zkoušek, kombinací rozsahu výběru a druhů zkoušek,
g) potřebný počet balení nebo dílčích vzorků odebraných s ohledem na druhy zkoušek.

(3) V případě, že se potravina nebo surovina nachází současně ve více obalech, zejména v přepravních nebo ve skupinových obalech, použije se vícestupňový odběr vzorku tak, že se zvolí
a) v prvním stupni primární vzorek, kterým je přepravní obal,
b)ve druhém stupni sekundární vzorek, kterým je skupinové balení odebrané z přepravního obalu,
c) vzorek v dalších stupních obdobně podle písmene b) tak, aby v posledním stupni byl odebrán dílčí vzorek z balení určeného pro spotřebitele, popřípadě z vnějšího obalu.

(4) Vzorek se musí odebrat a připravit tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení nebo změně ovlivňující výsledek zkoušky. V průběhu odběru a přípravy laboratorního vzorku musí být provedena taková předběžná opatření, aby se zabránilo veškerým změnám, které by ovlivnily výsledek zkoušek.

§ 4

Odběr vzorku

(1) Vzorek se odebírá z každé kontrolované šarže odděleně a reprezentuje vždy celou šarži, nevyplývá-li z odstavce 3 jinak.

(2) Odebraný vzorek je tvořen jedním nebo více dílčími vzorky. Dílčím vzorkem může být

a) předem vymezená samostatná jednotka kusové potraviny nebo suroviny jako jedno balení určené pro spotřebitele, popřípadě jedno skupinové balení nebo přepravní balení,
b) předem vymezené množství nekusové potraviny nebo suroviny odebrané najednou z jednoho místa s tím, že toto vymezení platí pro určitý druh, skupinu nebo podskupinu potraviny nebo surovinu a může se lišit podle druhu požadované zkoušky.

(3) U podezřelých potravin nebo surovin se provede cílený odběr sloužící pro laboratorní zkoušky ke zjištění závad u podezřelých potravin nebo surovin. Takto získaný vzorek nereprezentuje šarži a musí být takto označen.

(4) Použití vzorku k laboratorním rozborům zaniká s prošlým datem použitelnosti nebo minimální trvanlivosti potraviny, ke kterému by došlo v době po jeho odběru do zahájení provedení laboratorní zkoušky.

(5) Zmrazené potraviny nebo suroviny se nesmí při odběru vzorku rozmrazit.

§ 5

(1) Odběr dílčího vzorku se provede

a)náhodným odběrem, při kterém všechny jednotky šarže mají stejnou pravděpodobnost odebrání; lze-li samostatné jednotky šarže očíslovat nebo jim jinak přiřadit pořadová čísla, odeberou se z nich vzorky podle rovnoměrně rozdělených náhodných čísel uvedených v příloze č. 1,
b) systematickým odběrem, při kterém se jednotlivé jednotky šarže odeberou v předem stanovených vzdálenostech nebo časových intervalech od náhodně zvoleného začátku,
c) způsobem, při kterém se jednotlivé jednotky šarže odebírají z různých jejích míst.

(2) Z balených potravin se odebere potřebný počet dílčích vzorků k provedení analýz bez porušení obalu. Z velkých balení se odebere dílčí vzorek s porušením obalu.

(3) Z tekuté nebo polotekuté potraviny nebo suroviny ve skladovacích nádobách, zejména v sudech nebo nádržích, se odebere dílčí vzorek po promísení obsahu. Nelze-li obsah promísit, odebere se dílčí vzorek z jednotlivých vrstev stratifikovaným (vrstveným) odběrem. Obdobně se postupuje u sypké potraviny nebo suroviny uložené volně v pytlích nebo v jiných obalech, kde se dílčí vzorek odebere z různých vrstev nebo z různých míst vhodným vzorkovačem.

(4) Dále lze dílčí vzorek odebrat

a) z nebalené potraviny nebo suroviny ve velkém kuse vzorkovačem nebo odkrojením,
b) z nebalené potraviny nebo suroviny složené z tuhých a tekutých látek samostatně z tuhé a z tekuté složky,
c) z čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny, konzumních brambor a čerstvých hub.

(5) Způsob odběru vzorků podle § 3 a 4 platí i pro provedení laboratorních zkoušek a pro hodnocení vzorku na místě.

§ 6

Příprava vzorku

(1) Při přípravě vzorku se použije

a) homogenizace, jako zejména mísení, míchání, zmenšování, zrnění, drcení, mletí, nebo
b) dělení, jako zejména zmenšování vzorku na děliči, řezání, krájení nebo kvartace; přičemž kvartací se rozumí vyřazení dvou diagonálně protějších čtvrtí, smíchání a znovu čtvrcení zůstatku, dokud není dosaženo požadované velikosti, nebo
c) kombinace homogenizace a dělení.

(2) Spojením a promícháním všech dílčích vzorků nekusového materiálu se vytvoří souhrnný vzorek; při odběru dílčího vzorku balené potraviny se souhrnný vzorek vytvoří jejich spojením a homogenizací. Pokud se odebere celé balení potraviny, nesmí při přípravě vzorku dojít k porušení jejího obalu a celistvosti.

(3) V případě potřeby se souhrnný vzorek může upravit způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo se z něj připraví redukovaný vzorek.

(4) Velikost laboratorního vzorku závisí na rozsahu potřebného počtu analýz.

(5) Více laboratorních vzorků se připraví z celého získaného množství připraveného podle odstavce 3 rozdělením na potřebný počet dvou nebo více duplikátních vzorků.

(6) Duplikátní vzorek se po zabalení, označení a uzavření obalu uschová pro případné další zkoušky.

(7) Je-li laboratorní vzorek složen z více balení určených pro spotřebitele, označí se při odběru každá jednotka balení jako podvzorek.

(8) Je-li odebírán laboratorní vzorek k provedení zkoušek ve více laboratořích, musí být pro každou laboratoř odebrán laboratorní vzorek o minimální hmotnosti stanovené orgány státního dozoru.

§ 7

Balení vzorku

(1) Každý vzorek se uloží do čistého a inertního obalu, který bude odpovídajícím způsobem chránit vzorek před kontaminací a poškozením během přepravy. Současně se provedou nezbytná opatření pro vyloučení všech změn ve složení laboratorního vzorku, které by mohly nastat během přepravy a skladování, a to

a) u nebaleného vzorku vždy,
b) u baleného vzorku složeného z jednotky potraviny nebo suroviny jen tehdy, není-li jejich obal pro tento účel dostatečný.

(2) K balení vzorku se používají obaly odpovídající zdravotním požadavkům a neovlivňující výsledky laboratorních zkoušek; vzorek musí zůstat u zmrazené potraviny nebo suroviny trvale zmrazený a u potraviny nebo suroviny podléhající rychle zkáze trvale zchlazený nebo zmrazený.

(3) U vzorku potraviny nebo suroviny podléhající rychle zkáze nebo u zmrazeného vzorku potraviny nebo suroviny se předá vzorek laboratoři neprodleně po jeho odběru.

§ 8

Označování vzorku

(1) Každý vzorek se označí štítkem připevněným k obalu způsobem znemožňujícím jeho záměnu, uzavře se a zapečetí nebo zaplombuje takovým způsobem, aby nemohl být otevřen nebo štítek odstraněn bez porušení pečeti nebo plomby.

(2) Nelze-li štítek umístit na obal nebo připevnit k obalu, označí se obal zkráceným odkazem na průvodní doklad o odběru vzorku.

(3) Štítek musí obsahovat údaje o

a) výrobku a jeho totožnosti,
b) označení šarže podle § 3 odst. 1 písm. a),
c) označení protokolu o odběru vzorku,
d) dalších nutných údajích o způsobu odběru vzorku.

§ 9

Protokol o odběru vzorku

(1) Ke každému odebíranému vzorku se vypracuje "protokol o odběru vzorku", který musí obsahovat údaje podle odstavce 2 umožňující jednoznačnou identifikaci vzorkované potraviny nebo suroviny, jejich šarže nebo části šarže.

(2) Protokol o odběru vzorku obsahuje

a) údaj o obchodní firmě nebo názvu výrobce nebo dovozce, popřípadě prodávajícího a jeho sídle, jde-li o právnickou osobu, a trvalém pobytu nebo místě podnikání, jde-li o fyzickou osobu,
b) název potraviny nebo suroviny, pod nímž se uvádí do oběhu,
c) údaj o množství potraviny nebo suroviny v balení (objem, hmotnost nebo počet kusů),
d) údaj o šarži:

1. označení šarže podle § 3 odst. 1 písm. a),
2. rozsah nebo velikost vzorkované šarže; u kusové potraviny nebo suroviny počet jednotek balení nebo jejich hmotnost, u nekusové potraviny nebo suroviny celková hmotnost nebo objem,
3. datum výroby, je-li známo,
4. datum použitelnosti3) nebo datum minimální trvanlivosti,4)
e) údaje o odběru vzorku:
1. odkaz na postup při odběru; podrobnosti a způsob provedení odběru vzorku, došlo-li k odchylce od předepsaných nebo dohodnutých postupů; skutečný postup při odběru vzorku, není-li v protokolu o odběru vzorku odkaz na předepsaný nebo dohodnutý postup,
2. místo odběru vzorku, popřípadě též název a adresu provozovny,
3. datum a čas odběru vzorku,
4. množství vzorku pro laboratorní zkoušení; počet kusů a množství v balení u kusové potraviny nebo suroviny, hmotnost nebo objem u nekusové potraviny nebo suroviny,
5. jméno a podpis osoby odpovědné za provedení odběru vzorku,

f) informaci pro laboratoř, zejména o době přepravy vzorku, podmínkách odběru vzorku, které mohou ovlivnit jakost a zdravotní nezávadnost, a o podezření na porušení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti,
g) další údaje, zejména druh obalu vzorku, způsob zajištění nedotčenosti vzorku, účel odebrání vzorku, odkaz na zvláštní záznam, pokud byl pořízen, použité vzorkovací zařízení a další okolnosti při odběru vzorku, stav kontrolované potraviny nebo suroviny, přítomnost zkažených, znečištěných nebo jinak závadných částí a odebrání vzorku z těchto částí šarže, údaj o době přepravy.

Oddíl 3

Metody zkoušení

[K § 18 písm. n) zákona]

§ 10

(1) Kontrola jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a surovin se provádí z odebraných vzorků vhodnými metodami zkoušení. Přednostně jsou používány metody zkoušení, které jsou uvedeny v technických normách,5) a metody, které jsou použitelné stejným způsobem pro různé skupiny komodit, před metodami, které jsou použitelné pouze pro některou komoditu.

(2) Výsledky laboratorních zkoušek na jakost a zdravotní nezávadnost kontrolovaného vzorku se uvedou v protokolu o zkoušce, který se vystaví podle požadavků uvedených v ČSN EN ISO/IEC 17 025.

(3) Pokud jsou pro jednotlivé metody zkoušení uvedeny alternativní postupy, může být vzorek analyzován kterýmkoliv z těchto postupů.

(4) Hodnoty přesnosti, opakovatelnosti a reprodukovatelnosti vycházejí z výsledků jedné laboratoře a z mezilaboratorního porovnání. Způsob jejich stanovení je uveden v ČSN ISO 5725 nebo v příloze č. 2.

Oddíl 4

Způsob a rozsah provádění kontroly jakosti

a zdravotní nezávadnosti výrobcem

[K § 3 odst. 1 písm. f) zákona]

§ 11

(1) Výrobce u vyráběných potravin zajistí, včetně vedení prokazatelné evidence,

a) pravidelné zkoušení a porovnávání skutečné jakosti a zdravotní nezávadnosti s požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovenou zákonem a prováděcími právními předpisy,6) popřípadě údaji deklarovanými na obale,
b) pravidelnost zkoušení podle písmene a) určením četnosti odběru kontrolních vzorků v časových intervalech a četnosti zkoušení jednotlivých jakostních a zdravotních požadavků podle druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny, na základě jejich specifického charakteru, četnosti výskytu závad a v návaznosti na kontrolu v kritických bodech7) ve výrobním procesu potraviny; četnost zkoušení musí zajišťovat nezbytné předpoklady k tomu, aby do oběhu byly uváděny pouze jakostní a zdravotně nezávadné potraviny,
c) u každé výrobní šarže potravin určených pro dětskou a kojeneckou výživu a tepelně neopracovaných masných výrobků určených ke spotřebě bez tepelné úpravy kontrolu zdravotní nezávadnosti podle zvláštního právního předpisu.8)

(2) Při odběru a přípravě vzorků pro kontrolu jakosti a zdravotní nezávadnosti výrobcem se postupuje podle § 4 až 7 přiměřeně.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody).

2. Vyhláška č. 43/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody).

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down