XI. středoevropský buiatrický kongres a 5. symposium Evropské školy managementu zdraví skotu

Ve dnech 17. až 19. června 2010 se uskutečnil v Brně, v hotelu Voroněž XI. středoevropský buiatrický kongres. Pořadatelé byli Česká buiatrická společnost, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Státní veterinární správa ČR a Komora veterinárních lékařů ČR. Záštitu nad kongresem přijal rektor VFU prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA.
Kongresu se zúčastnilo 292 odborníků z 21 států. Z ČR jich bylo 112, z Polska 39, Rakouska 23, Maďarska 23, Slovenska 21, Chorvatska 13, Německa 9, Slovinska 6, Francie 5. Po jednom až třech byli z Irska, Itálie, Portugalska, Rumunska, Řecka, Srbska, Španělska, Švýcarska Velké Británie, Ukrajiny a Mongolska. Kongresu se zúčastnilo i 16 studentů naší univerzity a 10 studentů z vídeňské veterinární univerzity.
Jednání probíhala v důstojném prostředí hotelu Voroněž Brno. Celkem bylo v navazujících sekcích předneseno 42 referátů a prezentováno 111 posterových sdělení. Velká pozornost byla věnována problematice infekčních a neinfekčních onemocnění telat a mladého skotu. Zajímavé informace o diagnostice onemocnění respiračního systému přednesli pracovníci z Univerzity veterinární medicíny z Vídně, terapií se zabývali kolegové z Francie. Syndromu krvácivosti telat věnovali pozornost prof. Doll z Giessenu, Dr. Radwiňská z Olštýna a Dr. Friedrich z Mnichova.
V sekci věnované problematice managementu byly předneseny čtyři referáty. Problematikou poruch metabolismu u dojnic se zabýval prof. Fürll, Dr. Goerigk z Lipska a prof. Jonsson z Glasgow, dále kolegové z Košic a Budapešti. Prof. Kováč se věnoval problematice proteinů akutní fáze při poruchách energetického metabolismu u dojnic v postpartálním období. Zajímavé výsledky prezentoval doc. Sobiech z Olštýna o svalové dystrofii u kůzlat. Nemalá pozornost byla věnována problematice poruch reprodukce. Zajímavá sdělení měli doc. Bajcsy a prof. Szenci z Maďarska, Dr. Zbulit z Polska, prof. Podpečan ze Slovinska a Dr. Páleník z Brna.
Velmi kvalitní a komplexní přednášku o terapii a prevenci mastitid měla prof. Winter z VU Vídeň, kterou vhodně doplnily referáty prof. Malinovského z Polska, prof. Kleena z VU Glasgow, Dr. Kümmela z Vídně a doc. Vasiľa z Košic. Účastníky kongresu zaujala přednáška Dr. Marcha ze Španělska, která se zabývala problematikou prevence mastitid pomocí vakcinace.
V ortopedické sekci, která uzavírala kongresové jednání měl zásadní příspěvek prof. Kofler z VU Vídeň, kterého vhodně doplnili jeho spolupracovníci dalšími referáty.
Vysoký počet sdělení byl formou posterů. Ty tematicky navazovaly na přednesené referáty v jednotlivých sekcích. Všechny přednášky a posterová sdělení jsou zveřejněna ve sborníku, jako supplementum odborného časopisu Veterinářství. Dle rozhodnutí jednotlivých autorů jsou publikovány plné texty prací nebo jen abstrakty.
V rámci XI. středoevropského buiatrického kongresu se uskutečnilo 5. symposium ECBHM (Evropské školy managementu zdraví skotu), kterého se zúčastnilo 40 specialistů na tuto problematiku. Na symposiu byl zhodnocen dosavadní průběh specializace a nastíněn další program.
XI. středoevropský buiatrický kongres měl vysokou odbornou úroveň a byl příležitostí pro navázání a rozšíření osobních kontaktů a odborné spolupráce.
I sociální program byl účastníky kladně hodnocen. Společné setkání v Moravské chalupě a ve vinárně u Královny Elišky bylo příležitostí pro neformální diskusi a navázání osobních kontaktů. Účastníci kongresu využili i možnost návštěvy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, muzea G. Mendla, Punkevních jeskyní v Moravském krasu a historických míst bitvy tří císařů u Slavkova.
Velmi si cením účasti a podpory rektora VFU Brno prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA, děkana FVL VFU Brno, prof. Aloise Nečase, CSc. MBA. a doc. MVDr. Miloslavy Lopatářové, CSc., prorektorky VFU Brno.
K slavnostnímu charakteru kongresu přispělo udělení zlatých medailí VFU Brno prof. W. Baumgartnerovi, přednostovi kliniky přežvýkavců VU ve Vídni a prof. J. Nicpoňovi, přednostovi kliniky vnitřních chorob VF ve Wroclavi.
Oceňuji i účast prezidenta Komory veterinárních lékařů ČR Dr. Rychlíka, který s Dr. Danielem mohli osobně posoudit význam kongresu pro praktické veterinární lékaře, kterých se sešla pouze malá skupina.
Kongres byl dobře organizačně zajištěn za což děkuji společnosti VETEDUCA, studentům a všem, kteří se na organizaci podíleli. Poděkování patří i sponzorům, bez nichž by uspořádání takové akce nebylo možné.

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM
prezident ČBS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *