07.12.2023 | 06:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zajištění welfare ryb při jejich krátkodobém přechovávání a manipulaci – review

Regenda J., Svobodová Z. Zajištění welfare ryb při jejich krátkodobém přechovávání a manipulaci – review. Controlling the welfare of fish during their short-term storage and handling – review. Veterinářství 2023;73(12):671-678. Veterinářství 2023;73(12):671-678.

SOUHRN
Krátkodobé přechovávaní ryb a manipulace s nimi je jedním z nejrizikovějších aspektů chovu ryb z pohledu welfare. Práce přináší přehled kritických míst při výlovech rybníků, přepravě a sádkování z pohledu welfare ryb v podmínkách české akvakultury. Riziková místa, při kterých může docházet k porušení welfare ryb, jsou jasně identifikována a zároveň jsou nastíněny různé možnosti jejich řešení. Vychází se při tom z historických zkušeností oboru, ale taky našeho pozorování. Je poukázáno, že při výlovu menších rybníků je přes veškeré úsilí chovatelů ryb kvalita vody v lovišti i rybářské síti pro ryby nevyhovující. V příspěvku je představena patentově chráněna novinka aerační a oxygenační vložky pro rybářské kádě, která průkazným způsobem zlepšuje welfare ryb při jejich krátkodobém skladování (výlov rybníka, třídění na sádkách). Je určena především pro doplňkové druhy ryb na menších rybnících, kde není k dispozici kvalitní zdroj vody k průplachu kádí. Jsou navrženy postupy a technická řešení, jak minimalizovat poškození ryb a ztráty (úhyn) při přepravě a sádkování ryb. Práce ukazuje, že v praxi je možné při provádění standardních prací zohledňovat požadavky a potřeby ryb z pohledu
zajištění jejich welfare.*

SUMMARY
Short-term storage and handling of fish is one of the riskiest aspects of fish farming from the perspective of welfare. This contribution provides an overview of critical points during pond harvesting, transport, and live fish storage with a focus on fish welfare in Czech aquaculture. Critical points where fish welfare may be violated are clearly identified, and at the same time, various options for solving them are outlined. It is based on the historical experience of the field, but also our observation. It is pointed out that, despite all the efforts of fish farmers, the quality of the water in the fishing grounds and the fishing net is unsatisfactory for the fish when fishing in smaller ponds. The article presents a patent-protected innovation of aeration and oxygenation inserts for fishing tubs, which demonstrably improves the welfare of fish during their short-term storage (pond catch, sorting on trays). It is mainly intended for additional species of fish in smaller ponds, where a quality water source is not available for rinsing the tanks. Procedures and technical solutions are proposed to minimize damage to fish and losses (death) during transport and stocking of fish. The work shows that in practice it is possible to take into account the requirements and needs of fish from the point of view of ensuring their welfare when performing standard work.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down