27.12.2001 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zákon 154/2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

154
ZÁKON

ze dne 17. května 2000
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
ŠLECHTĚNĺ, PLEMENITBA A EVIDENCE
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENĺ

§ 1
Předmět a účel úpravy
(1) Tento zákon upravuje

a)
šlechtění a plemenitbu skotu, koní, prasat, ovcí, koz, drůbeže, běžců, plemenných ryb a včel (dále jen "vyjmenovaná hospodářská zvířata"),
b)
označování zvěře ve farmovém chovu1) a vyjmenovaných hospodářských zvířat, s výjimkou drůbeže, plemenných ryb a včel,
c)
evidenci zvěře ve farmovém chovu1) a vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(2) Tento zákon se nevztahuje na výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(3) Účelem tohoto zákona je stanovit pravidla a podmínky
a)
pro šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat chovaných na území České republiky tak, aby bylo zabezpečeno používání metod šlechtění a reprodukce, které jsou v souladu s mezinárodními standardy a závazky a zárukou objektivního zjišťování a hodnocení pro potřeby chovatelů, aby tato činnost byla, za podpory ze státních prostředků, nástrojem ke zvyšování genetické hodnoty a výkonnosti vyjmenovaných hospodářských zvířat, jejich cílevědomého rozmnožování a zachování genetické rozmanitosti, aby napomáhala zlepšování hospodárnosti a konkurenční schopnosti živočišné výroby a jakosti surovin a potravin živočišného původu,
b)
pro označování zvěře ve farmovém chovu1) a vyjmenovaných hospodářských zvířat s výjimkou drůbeže, plemenných ryb a včel tak, aby napomáhala, za podpory ze státních prostředků, k evidenci přemísťování2) zvěře ve farmovém chovu1) a vyjmenovaných hospodářských zvířat jako předpokladu pro zlepšování zdraví, organizování a provádění preventivních veterinárních akcí.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)
plemennými zvířaty (u drůbeže a plemenných ryb i populacemi, u včel i včelstvy) vyjmenovaná hospodářská zvířata určená k reprodukci, která jsou evidována v plemenné knize (u drůbeže, plemenných ryb a včel i v plemenářské evidenci), a jejich přímé potomstvo,

b)
běžci hospodářsky využívaná podtřída ptáků, zejména plemena pštrosa dvouprstého,
c)
chovatelem právnická nebo fyzická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo nebo která je jeho majitelem anebo držitelem,
d)
chovem skupina vyjmenovaných hospodářských zvířat nebo i jednotlivá vyjmenovaná hospodářská zvířata, chovaná jedním chovatelem nebo společně více chovateli,
e)
šlechtitelským chovem chov, jehož účelem je záměrná produkce plemeníků, plemenic, embryí, vaječných buněk a násadových vajec pro zušlechťování celých populací vyjmenovaných hospodářských zvířat,
f)
prarodičovským chovem chov, jehož účelem je křížení kvalitních jedinců ze šlechtitelských chovů pro produkci zvířat do rodičovských chovů,
g)
rodičovským chovem chov, jehož účelem je křížení kvalitních jedinců z prarodičovských chovů pro produkci užitkových nebo jatečných zvířat,
h)
populací soubor jedinců téhož druhu, plemene nebo typu vyjmenovaných hospodářských zvířat, jehož početnost a skladba umožňuje cílevědomou reprodukcí a intenzívním šlechtěním trvalé zlepšování kvality dědičných vlastností a znaků (genofondu),
i)
plemenem populace zvířat téhož druhu a shodného fylogenetického původu s charakteristickými vlastnostmi a znaky, které přenáší na potomstvo, schopná se reprodukovat,
j)
uznaným chovatelským sdružením sdružení chovatelů registrované podle zvláštního právního předpisu,3) ve kterém se chovatelé sdružují k zabezpečování společných zájmů a postupů v oblasti šlechtění a plemenitby populací vyjmenovaných hospodářských zvířat a které Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") uznalo podle § 5,
k)
plemennou knihou speciální evidence plemenných zvířat vedená, s výjimkou plemenné knihy starokladrubského koně, uznaným chovatelským sdružením, která obsahuje údaje o identifikaci, původu, výkonnosti, plemenné hodnotě a užití zvířat určitého plemene nebo typu a jejich přímých potomků; u drůbeže, plemenných ryb a včel plní funkci plemenné knihy plemenářská evidence (§ 10),
l)
šlechtitelským programem soubor šlechtitelsko-organizačních opatření a metod k dosažení geneticko-ekonomického zisku a chovného cíle v populaci; šlechtitelským programem je
1.
selekční program, podle kterého je prováděna selekce k dosažení šlechtitelského cíle, nebo

2.
hybridizační program zaměřený na využití efektu křížení za účelem produkce hybridů,
m)
oprávněnou osobou právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem,4) nebo uznané chovatelské sdružení, kterým ministerstvo udělilo souhlas k výkonu některých odborných činností podle § 3,
n)
chovatelským podnikem právnická osoba, popřípadě sdružení právnických osob5) nebo fyzická osoba, která je podnikatelem,4) realizuje vlastní hybridizační program na základě vlastních, na kombinační schopnost šlechtěných linií, ve vlastních i smluvně přidružených chovech a kterou ministerstvo uznalo podle § 6,
o)
chovným registrem speciální evidence vyjmenovaných hospodářských zvířat zapojených do šlechtitelského programu chovatelského podniku, kterou vede chovatelský podnik pro účely identifikace vyjmenovaných hospodářských zvířat a prokázání jejich původu,
p)
inseminační stanicí zařízení provozované oprávněnou osobou k získávání, zpracování, skladování a výdeji spermatu plemeníků pro inseminaci plemenic a k chovu plemeníků, u koní plní úlohu inseminační stanice i reprodukční centrum koní,
r)
střediskem pro přenos embryí zařízení provozované oprávněnou osobou k získávání, zpracování, uchovávání, výdeji a přenosu embryí nebo vaječných buněk,
s)
ústřední evidencí komplexní databáze veškerých údajů zjišťovaných v průběhu života všech jedinců vyjmenovaných hospodářských zvířat určeného druhu, popřípadě plemene a zvěře ve farmovém chovu1) a shromažďovaných a zpracovávaných osobou pověřenou k tomu ministerstvem (§ 23 odst. 4); ústřední evidence zahrnuje též dílčí údaje a činnosti stanovené zvláštním právním předpisem,6) které se vztahují i na zvěř ve farmovém chovu.1)

§ 3
Oprávněné osoby
(1) Ministerstvo udělí souhlas k výkonu činností uvedených v § 7, 12, 16, 17 a 18 za předpokladu, že žadatel splňuje podmínky pro jejich výkon stanovené v těchto ustanoveních. Náležitosti žádosti stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v zákoně, rozhodne ministerstvo o udělení souhlasu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena; v opačném případě se řízení o udělení souhlasu zastaví.

(3) Ministerstvo může rozhodnout o udělení souhlasu k provádění testování a posuzování (§ 7) také jen pro některé činnosti testování a posuzování nebo pro testování a posuzování některých druhů a plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(4) Ministerstvo může rozhodnout o udělení souhlasu k provozování střediska pro přenos embryí (§ 18) samostatně pro získávání, kultivaci a uchovávání embryí a vaječných buněk nebo pro vlastní přenos embryí.

(5) Rozhodnutí o udělení souhlasu platí 5 let ode dne nabytí právní moci. Oprávněná osoba může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti rozhodnutí o udělení souhlasu. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději 3 měsíce přede dnem, kdy má platnost rozhodnutí skončit. Platnost rozhodnutí o udělení souhlasu lze prodloužit nejvýše o 5 let, a to i opakovaně. Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o udělení souhlasu platí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.

(6) Ministerstvo zruší rozhodnutím udělení souhlasu, pokud oprávněná osoba opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnost rozhodná pro udělení souhlasu anebo pokud o to oprávněná osoba písemně požádá.

HLAVA II
ŠLECHTĚNĺ VYJMENOVANÝCH
HOSPODÁŘSKÝCH ZVĺŘAT

§ 4
Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření
Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření spočívají

a)
ve stanovení chovného cíle a celopopulačních šlechtitelských programů a jejich realizaci,
b)
ve zjišťování a evidování původu, vlastností a znaků vyjmenovaných hospodářských zvířat,
c)
v provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů, kontroly dědičnosti, posuzování vlastností, znaků a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat,
d)
ve kvalifikovaném odhadu plemenné hodnoty vyjmenovaných hospodářských zvířat,
e)
ve vedení plemenných knih nebo plemenářských evidencí,
f)
v ověřování a osvědčování původu nebo stanovování genetického typu plemenných zvířat,
g)
v hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat a jejich cílevědomé selekci a připařování v souladu se šlechtitelskými programy a cíli,
h)
v ochraně dědičných vlastností a znaků určité populace (genofondu) a udržování genetických zdrojů,
i)
ve vystavování dokladů o původu a výkonnosti plemenných zvířat,
j)
ve zveřejňování dosažených plemenných hodnot zvířat, výsledků šlechtění a plemenářské činnosti.

§ 5
Uznaná chovatelská sdružení
(1) Ministerstvo uzná chovatelské sdružení3) na základě jeho žádosti jako uznané chovatelské sdružení, pokud

a)
je právnickou osobou,
b)
má pro svou činnost zajištěny osoby odborně způsobilé podle § 30,
c)
prokáže, že populace plemene je dostatečně početná k uplatnění účinného šlechtitelského programu včetně intenzívní selekce a testovacího připařování anebo zaručuje zachování plemene, je-li to potřebné,
d)
předloží návrh chovného cíle a šlechtitelského programu k jeho dosažení a způsob vyhodnocování výsledků,
e)
předloží návrh řádu plemenné knihy, jehož náležitosti jsou stanoveny vyhláškou, a splňuje podmínky pro vedení plemenné knihy řádem stanovené,
f)
předloží návrh způsobu vedení evidence, kontroly vedení plemenné knihy a vydávání potvrzení o původu plemenných zvířat,
g)
uznáním není ohroženo zachování plemene nebo šlechtitelský program některého již uznaného chovatelského sdružení.

Náležitosti žádosti o uznání chovatelského sdružení stanoví vyhláška.

(2) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v tomto zákoně, rozhodne ministerstvo o uznání nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena; v opačném případě řízení o uznání chovatelského sdružení zastaví.

(3) Uznání ministerstva se vztahuje na chovný cíl, šlechtitelský program, vedení plemenné knihy a řád plemenné knihy nebo vedení plemenářské evidence a na výkon odborných činností uvedených v § 8, 11 a 13.

(4) Rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení platí 10 let ode dne nabytí právní moci. Uznané chovatelské sdružení může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti rozhodnutí o uznání. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději 3 měsíce přede dnem, kdy má platnost rozhodnutí skončit. Platnost rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení lze prodloužit nejvýše o 10 let, a to i opakovaně. Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení platí ustanovení odstavců 1 až 4 obdobně.

(5) Ministerstvo zruší uznání, pokud uznané chovatelské sdružení opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnost rozhodná pro jeho uznání anebo pokud o to uznané chovatelské sdružení písemně požádá.

(6) Uznané chovatelské sdružení je povinno každoročně vyhodnocovat realizaci svého šlechtitelského programu a zveřejňovat jeho výsledky.

§ 6
Chovatelské podniky
(1) Ministerstvo uzná na základě žádosti právnickou osobu, popřípadě sdružení právnických osob5) nebo fyzickou osobu, která je podnikatelem,4) jako chovatelský podnik, pokud předloží

a)
návrh vlastního hybridizačního programu, na základě vlastních, na kombinační schopnost šlechtěných linií, který obsahuje rozsah a druh výchozích linií, způsob a metody výkonnostních zkoušek a výkonnostních testů, odhadu plemenné hodnoty a metody plemenitby,
b)
přehled smluvně přidružených chovů, početnost jejich stavů zvířat a podíl na realizaci hybridizačního programu,
c)
návrh řádu chovného registru, jehož náležitosti jsou stanoveny vyhláškou.

(2) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v tomto zákoně, rozhodne ministerstvo o uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena; v opačném případě řízení o uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku zastaví.

(3) Uznání ministerstva se vztahuje na činnosti uvedené v odstavci 1 a na výkon činností uvedených v § 8 a 11, u drůbeže též na § 7.

(4) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují na domácí i zahraniční hybridizační programy realizované na území České republiky, pokud chovatelské podniky linie samy šlechtí nebo je nakupují a dále rozmnožují v prarodičovských chovech a produkují finální hybridy, u drůbeže a plemenných ryb rodiče, pro potřebu vlastních nebo smluvních chovů. V chovech včel se uznávání chovatelských podniků nepřipouští.

(5) Rozhodnutí o uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku platí 5 let ode dne nabytí právní moci. Chovatelský podnik může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti rozhodnutí o uznání. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději 3 měsíce přede dnem, kdy má platnost rozhodnutí skončit. Platnost rozhodnutí o uznání lze prodloužit nejvýše o 5 let, a to i opakovaně. Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o uznání platí ustanovení odstavců 1 až 4 obdobně.

(6) Chovatelský podnik je povinen

a)
provádět odborné činnosti uvedené v § 8 a 11, u drůbeže též v § 7,

b)
pravidelně testovat finální hybridy, u drůbeže a plemenných ryb i rodiče, v testačních zařízeních vyhlášených ministerstvem ve Věstníku Ministerstva zemědělství, poskytovat k testování jednodenní drůbež a násadová vejce, jikry v očních bodech a rozplavaný plůdek (dále jen "plemenný materiál ryb") za smluvních podmínek,

c)
vést chovný registr pro vlastní a smluvně přidružené chovy,

d)
umožnit zveřejnění výsledků testace finálních hybridů osobou pověřenou vedením ústřední evidence.

(7) Ministerstvo zruší uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku, pokud opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnosti rozhodné pro její uznání anebo pokud o to chovatelský podnik písemně požádá.

(8) Vyhláška stanoví

a)
náležitosti žádosti o uznání osoby jako chovatelského podniku,

b)
způsoby testování v testačních zařízeních podle odstavce 6 písm. b),

c)
požadavky na obsah řádu chovného registru.

§ 7
Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky,
výkonnostní testy a posuzování

(1) Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování (dále jen "testování a posuzování") se provádí podle postupů stanovených vyhláškou jednotně v celé populaci daného druhu, plemene nebo typu vyjmenovaných hospodářských zvířat, v souladu s mezinárodně uznávanými postupy.

(2) Testování a posuzování zajišťují v chovech nebo v testačních zařízeních uznaná chovatelská sdružení nebo oprávněné osoby, pokud k tomu mají potřebné technické vybavení a osoby odborně způsobilé podle § 30.

(3) Oprávněné osoby jsou povinny

a)
provádět za smluvních podmínek testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat, pokud o to chovatel požádá a vytvoří k tomu podmínky podle odstavce 5 písm. a),

b)
dodržovat postupy testování a posuzování stanovené vyhláškou,

c)
zjišťovat původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat,

d)
evidovat zjištěné údaje a předávat je osobě pověřené k vedení ústřední evidence; v případě ukončení činnosti předat veškeré údaje a podklady osobě, která tuto činnost přebírá, případně chovateli a o tomto předání provést zápis,

e)
poskytovat v rozsahu předmětu své činnosti poradenství.

(4) Kontrolu zdraví a kontrolu dědičnosti zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat provádějí podle zvláštních právních předpisů6) orgány veterinární správy.

(5) Chovatelé, v jejichž chovech je prováděno testování a posuzování, jsou povinni

a)
vytvořit podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování,

b)
umožnit ve svých chovech testovací připařování a prověřování plemeníků kontrolou dědičnosti sledovaných vlastností a zdraví v rozsahu a podle pravidel smluvně dohodnutých s osobami uvedenými v odstavci 3, předvedení a posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat,

c)
vést záznamy stanovené vyhláškou,

d)
poskytnout za smluvních podmínek osobě uvedené v odstavci 2 plemenice, jejich samčí a samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce a jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál, u včel matky, které tato osoba sama vybere ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování.

(6) Výsledky testování a posuzování je povinna zpracovávat osoba pověřená vedením ústřední evidence (§ 23 odst. 4) a zveřejňovat je v součinnosti s uznaným chovatelským sdružením.

(7) Uznané chovatelské sdružení převezme výsledky testování a posuzování prováděného v zahraničí jako rovnocenné, pokud bylo prováděno podle srovnatelných postupů testování a posuzování, podmínek a míry spolehlivosti.

(8) Vyhláška stanoví

a)
minimální okruh vlastností a znaků, které se sledují u jednotlivých druhů a typů vyjmenovaných hospodářských zvířat,

b)
postupy provádění testování a posuzování,

c)
požadavky na obsah záznamů vedených chovateli podle odstavce 5 písm. c) a osobami uvedenými v odstavci 2 a způsob jejich předávání osobě pověřené k vedení ústřední evidence,

d)
periodicitu, způsob a obsah zveřejňování výsledků testování a posuzování.

§ 8
Plemenná hodnota a hodnocení
vyjmenovaných hospodářských zvířat

(1) Kvalifikovaný odhad plemenné hodnoty a hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat se provádí na základě údajů zjištěných podle § 7.

(2) Plemenné hodnoty získané na základě výsledků tuzemského testování a posuzování zpracovává osoba pověřená k vedení ústřední evidence a zveřejňuje je v součinnosti s uznaným chovatelským sdružením. Nejsou-li plemenné hodnoty odhadnuté v tuzemsku k dispozici s dostatečnou mírou spolehlivosti, lze využít i plemenné hodnoty zahraniční, pokud byly odhadnuty s vyšší mírou spolehlivosti, přednostně pak hodnoty přepočtené standardními metodami na tuzemskou úroveň.

(3) Hodnocení skotu, koní, prasat, ovcí, koz, čistokrevné drůbeže, běžců, plemenných ryb a včel zajišťují

a)
uznaná chovatelská sdružení

1.
u plemeníků při jejich výběru pro plemenitbu,

2.
v chovech při jejich uznávání za šlechtitelské,

3.
v chovu plemenných ryb též při uznávání a rušení prarodičovských a rodičovských chovů a hodnocení a výběru mladých generačních ryb před jejich zařazením do matečných hejn,

a vydávají o výsledku výběru nebo uznání doklady,

b)
osoby uvedené v § 7 odst. 2

1.
u plemenic zařazených do výkonnostních zkoušek a jejich potomstva,

2.
při výběru matek plemeníků a u mladých plemenic pro účely kontroly dědičnosti užitkových vlastností,

3.
při zkouškách výkonnosti koní,

c)
chovatelské podniky

1.
u plemeníků při jejich výběru pro plemenitbu ve vlastních nebo smluvních chovech,

2.
při uznávání vlastních šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovů, popřípadě chovů, které rozmnožují a využívají jimi šlechtěné a rozmnožované populace,

d)
chovatelé při výběru plemenic ve vlastním chovu,

e)
osoby pověřené k vedení ústřední evidence při výběru plemeníků málopočetných nebo dovezených plemen, pro která není v České republice vedena plemenná kniha.

(4) Hodnocení hejn drůbeže si provádějí chovatelé a chovatelské podniky. K produkci násadových vajec je nutný souhlas příslušných orgánů veterinární správy, u šlechtitelských a prarodičovských chovů drůbeže a rodičovských chovů drůbeže z dovozu též osvědčení o původu hejna vydávané Českou plemenářskou inspekcí. U rodičovských chovů vydávají osvědčení o původu hejna chovatelské podniky samy.

(5) Vyhláška stanoví pro jednotlivé druhy a typy vyjmenovaných hospodářských zvířat

a)
minimální okruh vlastností a znaků, pro které se odhaduje plemenná hodnota,

b)
postupy pro kvalifikovaný odhad plemenné hodnoty,

c)
periodicitu, způsob a obsah zveřejňování výsledků odhadu plemenné hodnoty,

d)
způsob a kritéria pro hodnocení a výběr plemeníků, plemenic, hejn drůbeže, plemenných ryb a včelstev a obsah dokladů o výběru plemeníků.

§ 9
Plemenné knihy

(1) Pro každé plemeno vyjmenovaných hospodářských zvířat, s výjimkou drůbeže, plemenných ryb a včel, se vede samostatná plemenná kniha.

(2) Plemenné knihy vedou uznaná chovatelská sdružení, s výjimkou plemenné knihy starokladrubského koně, kterou vede Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p., a vztahují se na něj povinnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. d), e) a f).

(3) Plemenné knihy se vedou podle řádů plemenných knih, které vydávají v souladu s vyhláškou osoby uvedené v odstavci 2. Podle řádů plemenných knih lze

a)
registrovat chovatele v plemenné knize a zapsat jeho plemenná zvířata, pokud dodržuje podmínky řádem stanovené,

b)
zapsat dovezená plemenná zvířata, dárce spermatu a zvířata narozená po přenosu embryí stejného plemene; požadavky na zápis nemohou být vyšší než požadavky na zápis plemenných zvířat narozených v České republice,

c)
kontrolovat jednotlivá ustanovení řádu plemenné knihy nezbytná k jejímu vedení.

Podle řádů plemenných knih nelze do plemenné knihy zapsat potomstvo narozené po inseminaci u plemene anglický plnokrevník a po přenosu embryí u plemen anglický plnokrevník a klusák.

(4) Pokud není pro málopočetná nebo dovezená plemena vedena v České republice samostatná plemenná kniha, má se za to, že jde o zvířata plemenná, jsou-li zapsána v plemenné knize v zahraničí. Na tato plemenná zvířata a doklady o nich se vztahují pravidla stanovená řádem plemenné knihy dané země.

(5) Vyhláška stanoví formu a členění plemenné knihy a další požadavky na obsah řádu plemenné knihy.

§ 10
Plemenářské evidence
(1) Pro každé plemeno drůbeže, plemenných ryb a včel se vede samostatná plemenářská evidence.

(2) Plemenářské evidence vedou k tomu uznaná chovatelská sdružení.

(3) Vyhláška stanoví požadavky na obsah jednotlivých plemenářských evidencí.

§ 11
Potvrzení o původu plemenných zvířat

(1) Základní údaje o původu, výkonnosti a reprodukci plemenných zvířat evidují na podkladě záznamů chovatele a vlastních záznamů

a)
osoby oprávněné k‚>;provádění testování a posuzování,

b)
osoby oprávněné k provozování inseminační stanice nebo k provádění inseminace,

c)
osoby oprávněné k provozování střediska pro přenos embryí,

d)
uznaná chovatelská sdružení,

e)
chovatelské podniky,

f)
osoby pověřené vedením ústřední evidence.

(2) Dokladem o identitě, původu, výkonnosti a hodnotě plemenných zvířat, dárců spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec běžců a plemenného materiálu ryb určených k prodeji v tuzemsku nebo do zahraničí je potvrzení o původu plemenných zvířat (dále jen "potvrzení o původu").

(3) Potvrzení o původu vydává a ověřuje na žádost chovatele příslušné uznané chovatelské sdružení na základě zápisu zvířete do plemenné knihy.

(4) Chovatelský podnik vydává doklad o původu vyjmenovaných hospodářských zvířat pro své smluvní chovy na základě chovného registru. U drůbeže a plemenných ryb vydává chovatelský podnik doklad o původu hejna.

(5) Vyhláška stanoví požadavky na obsah potvrzení o původu platné i pro dovážená zvířata, inseminační dávky, embrya a vaječné buňky, násadová vejce běžců a plemenný materiál ryb.

§ 12
Ověřování a osvědčování původu
a stanovování genetického typu plemenných zvířat

(1) Původ plemenných zvířat ověřují a jejich genetické typy stanovují oprávněné osoby, pokud doloží, že

a)
jsou členy příslušných mezinárodních organizací a splňují podmínky mezinárodních srovnávacích testů, pokud se tyto testy provádějí,

b)
jsou způsobilé vést vlastní databázi údajů o genetických typech zvířat používaných pro ověřování původu.

(2) Původ musí být ověřen u

a)
býků před výběrem k plemenitbě,

b)
hříbat narozených po inseminaci s výjimkou anglického plnokrevníka nebo po přenosu embryí s výjimkou anglického plnokrevníka a klusáka,

c)
všech hříbat plemene anglický plnokrevník a klusák s výjimkou podle písmene b),

d)
plemenných ryb zařazených do genetických zdrojů a do plemenitby,

e)
dovezeného plemenného materiálu včel,

f)
namátkově u potomstva testovaných plemeníků,

g)
pro výkon dozorčí činnosti podle § 24.

(3) Genetický typ musí být stanoven u

a)
býků a hřebců vybraných pro plemenitbu,

b)
kanců používaných ve šlechtitelských chovech,

c)
beranů a kozlů zařazených do inseminace.

(4) O ověření původu podle odstavce 2 písm. a) až e) nebo o stanovení genetického typu podle odstavce 3 je povinen žádat chovatel zvířete. O ověření původu podle odstavce 2 písm. f) může žádat uznané chovatelské sdružení nebo oprávněné osoby, popřípadě Česká plemenářská inspekce.

(5) O ověření původu nebo stanovení genetického typu plemenných zvířat vydává oprávněná osoba osvědčení na základě výsledků laboratorních testů.

(6) Oprávněná osoba je povinna poskytovat údaje o genetickém typu ověřovaných zvířat a genetického materiálu osobě podle odstavce 4, která o jeho ověření nebo stanovení žádala. Údaje o genetických typech poskytuje též na žádost uznanému chovatelskému sdružení pro potřeby plemenné knihy.

(7) Vyhláška stanoví náležitosti osvědčení o ověření původu nebo stanovení genetického typu.

§ 13
Šlechtitelské chovy

(1) Ministerstvo uzná chov vyjmenovaných hospodářských zvířat za šlechtitelský chov, pokud se v něm provádí šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření uvedená v § 4 a pokud užitkové vlastnosti a zdravotní stav chovaných vyjmenovaných hospodářských zvířat splňují předpoklady pro dosažení chovného cíle.

(2) Ministerstvo rovněž uzná chov vyjmenovaných hospodářských zvířat uvedených ve vyhlášce za šlechtitelský chov, pokud jeho zušlechťování ovlivňuje nebo je způsobilé ovlivnit všechna zvířata příslušného druhu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(3) O uznání chovu za šlechtitelský chov rozhoduje ministerstvo na základě žádosti chovatele chovu.

(4) Chovatel žádající o uznání chovu za šlechtitelský chov předloží spolu se žádostí písemné vyjádření orgánu veterinární správy o zdravotním stavu chovu a doporučení uznaného chovatelského sdružení.

(5) Ministerstvo rozhodne o neuznání nebo zrušení šlechtitelského chovu, pokud došlo ke zhoršení užitkových vlastností nebo zdravotního stavu zvířat.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy, případně plemena vyjmenovaných hospodářských zvířat, z nichž mohou být uznávány šlechtitelské chovy, a požadavky na kvalitu zvířat zařazovaných do šlechtitelského chovu.

§ 14
Genetické zdroje

(1) Genetické zdroje zanikajících nebo málo početných populací plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat se udržují formou čistokrevných stád, hejn nebo včelstev, zmrazeného spermatu, vaječných buněk a embryí.

(2) Plemena zařazená do genetických zdrojů, osoby pro zpracování a zajišťování programu jejich uchování a obsah těchto programů stanoví vyhláška.

(3) Vyjmenovaná hospodářská zvířata, s výjimkou kastrátů, stanovená vyhláškou jako genetické zdroje, jejich sperma, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže, embrya, plemenný materiál ryb mohou vyvážet právnické nebo fyzické osoby jen se souhlasem ministerstva.

HLAVA III
PLEMENITBA SKOTU, KONĺ, PRASAT, OVCĺ,
KOZ A BĚŽCŮ

§ 15
Státní registr plemeníků

(1) K plemenitbě mohou chovatelé, chovatelské podniky a oprávněné osoby použít pouze plemeníky registrované ve speciální evidenci plemeníků (dále jen "státní registr plemeníků") nebo jejich sperma za podmínek stanovených zákonem. Státní registr plemeníků vede osoba pověřená vedením ústřední evidence způsobem stanoveným ve vyhlášce.

(2) Plemeník je registrován ve státním registru plemeníků na základě žádosti jeho vlastníka. Žádost musí být doložena

a)
u plemeníků z tuzemského chovu

1.
dokladem o výběru plemeníka do plemenitby (§ 8),

2.
dokladem o zápisu plemeníka do plemenné knihy nebo chovného registru s výjimkou málopočetných nebo dovezených plemen (§ 9 odst. 4),

3.
osvědčením o ověření původu nebo o genetickém typu (§ 12),

4.
potvrzením o původu (§ 11),

b)
u plemeníků dovezených ze zahraničí nebo u dovezených inseminačních dávek

1.
potvrzením o původu vydaným zahraniční chovatelskou organizací (u inseminačních dávek jeho kopií ověřenou touto organizací),

2.
u býků a hřebců osvědčením o genetickém typu (§ 12),

3.
u býků a jejich inseminačních dávek dokladem o plemenné hodnotě,

4.
dokladem o zápisu plemeníka do plemenné knihy nebo chovného registru v České republice, s výjimkou málopočetných plemen (§ 9 odst. 4).

(3) Vyhláška stanoví způsob vedení státního registru plemeníků.

§ 16
Inseminační stanice
(1) Inseminační stanice mohou zřizovat a provozovat oprávněné osoby, pokud

a)
mají zaměstnance odborně způsobilé podle § 30,

b)
zabezpečí v souladu s vyhláškou technické vybavení inseminační stanice,

c)
předloží ministerstvu závazný posudek7) orgánů veterinární správy ke zřízení a provozování inseminační stanice.

(2) Osoby oprávněné k provozování inseminační stanice jsou povinny

a)
používat v souladu s vyhláškou technologické a hygienické postupy získávání, hodnocení a zpracování spermatu, uchovávání a výdeje inseminačních dávek z inseminačních stanic,

b)
vést provozní evidenci stanovenou vyhláškou a předávat údaje osobě pověřené vedením ústřední evidence,

c)
používat plemeníky podle § 15 odst. 2, pokud se používají k plemenitbě v České republice,

d)
zabezpečit podle požadavků chovatelů inseminační dávky z jiných inseminačních stanic, popřípadě ze zahraničí,

e)
u skotu používat netestované plemeníky pouze v rozsahu určeném šlechtitelským programem.

(3) Odběr spermatu provádí oprávněné osoby na inseminačních stanicích. Odběr spermatu lze provádět i mimo inseminační stanice na odběrových místech. K odběru spermatu na odběrových místech může inseminační stanice, v chovu ovcí a koz také středisko pro přenos embryí, pověřit též fyzickou osobu odborně způsobilou podle § 30, pro kterou platí ustanovení odstavce 2 obdobně.

(4) Vyhláška stanoví

a)
technologické a hygienické postupy získávání, posuzování a zpracování spermatu, uchovávání a výdeje inseminačních dávek,

b)
požadavky na kvalitu a identifikaci spermatu a inseminačních dávek,

c)
požadavky na technické vybavení inseminační stanice a odběrového místa,

d)
obsah a způsob vedení evidence a předávání údajů osobě pověřené vedením ústřední evidence.

§ 17
Provádění inseminace

(1) Inseminaci mohou provádět oprávněné osoby, pokud jsou odborně způsobilé podle § 30 a zabezpečí v souladu s vyhláškou technické vybavení pro provádění inseminace.

(2) Osoby oprávněné k provádění inseminace jsou povinny

a)
používat v souladu s vyhláškou stanovené technologické a hygienické postupy při inseminaci a skladování inseminačních dávek,

b)
vést záznamy o inseminaci a předávat je chovateli a osobě pověřené vedením ústřední evidence,

c)
dodržovat připařovací plán stanovený chovatelem a testovací připařování v rozsahu stanoveném chovatelem,

d)
zabezpečit podle požadavku chovatelů inseminační dávky ze všech inseminačních stanic v České republice, popřípadě ze zahraničí.

(3) Chovatelé jsou povinni dodržovat podmínky pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění inseminace.

(4) Chovatelé mohou provádět inseminaci vlastních plemenic sami, pokud splňují podmínky uvedené v odstavci 1. Souhlas ministerstva k zajišťování inseminace podle § 3 se v těchto případech nevyžaduje. Ustanovení odstavce 2 pro tyto chovatele platí obdobně.

(5) Vyhláška stanoví

a)
technologické a hygienické postupy při inseminaci a skladování inseminačních dávek,

b)
požadavky na technické vybavení pro provádění inseminace,

c)
obsah a způsob vedení záznamů o inseminaci a jejich předávání chovateli a osobě pověřené vedením ústřední evidence,

d)
podmínky pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění inseminace.

§ 18
Střediska pro přenos embryí

(1) Střediska pro přenos embryí mohou zřizovat a provozovat oprávněné osoby, pokud

a)
mají zajištěné osoby odborně způsobilé podle § 30,

b)
zabezpečí v souladu s vyhláškou technické vybavení střediska pro přenos embryí,

c)
předloží ministerstvu závazný posudek7) orgánů veterinární správy ke zřízení a provozování střediska pro přenos embryí.

(2) Osoby oprávněné k provozování střediska pro přenos embryí jsou povinny

a)
používat v souladu s vyhláškou technologické a hygienické postupy získávání, kultivace a uchovávání embryí, vaječných buněk a přenosu embryí,

b)
vést záznamy o přenosech embryí a vaječných buněk a předávat je chovateli a osobě pověřené vedením ústřední evidence,

c)
provádět činnosti spojené s přenosem embryí v součinnosti s veterinárním lékařem.

(3) Chovatelé jsou povinni dodržovat podmínky pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění přenosu embryí.

(4) Vyhláška stanoví

a)
technologické a hygienické postupy získávání, kultivace a uchovávání embryí, vaječných buněk a přenosu embryí,

b)
požadavky na kvalitu a identifikaci embryí a vaječných buněk,

c)
požadavky na technické vybavení střediska pro přenos embryí,

d)
obsah a způsob vedení záznamů a jejich předávání osobě pověřené vedením ústřední evidence,

e)
podmínky pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění přenosu embryí.

§ 19
Přirozená plemenitba

(1) Přirozenou plemenitbu skotu, koní, prasat, ovcí, koz a běžců a plemeníky registrované k plemenitbě podle § 15 si zajišťují chovatelé nebo chovatelské podniky sami, případně též pro jiné chovatele.

(2) Chovatelé nebo chovatelské podniky zajišťující přirozenou plemenitbu jsou povinni vést záznamy o jejím provádění a předávat je osobě pověřené vedením ústřední evidence v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou.

(3) Zajišťovat plemeníky pro přirozenou plemenitbu ovcí a koz může chovatelům i příslušné uznané chovatelské sdružení.

(4) Vyhláška stanoví rozsah záznamů a způsob jejich předávání osobě pověřené vedením ústřední evidence.

HLAVA IV
PLEMENITBA DRŮBEŽE,
PLEMENNÝCH RYB A VČEL
§ 20
(1) K plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech (§ 8 odst. 4) mohou chovatelé, chovatelské podniky a oprávněné osoby používat jen plemeníky, jejich inseminační dávky a plemenice z tuzemských nebo zahraničních šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovů, ze kterých je potomstvo prověřováno v tuzemských testačních zařízeních.

(2) Ve šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovech drůbeže a plemenných ryb nahrazuje výběr plemeníků zápis o hodnocení (§ 8 odst. 3 a 4).

(3) K plemenitbě plemenných ryb se používá umělý, případně poloumělý výtěr.

(4) K plemenitbě včel se používá přirozená plemenitba nebo inseminace včelích matek.

HLAVA V
PRODEJ A NÁKUP PLEMENNÝCH ZVĺŘAT,
INSEMINAČNĺCH DÁVEK, EMBRYĺ,
VAJEČNÝCH BUNĚK, NÁSADOVÝCH VAJEC
A PLEMENNÉHO MATERIÁLU RYB A VČEL
§ 21
(1) Plemenná zvířata a plemenný materiál ryb a včel mohou být prodávány nebo nakupovány, pokud

a)
jsou trvale označeny nebo, jde-li o násadová vejce drůbeže a běžců, individuálně označeny,

b)
jsou provázeny potvrzením o původu, u plemenné drůbeže a násadových vajec s vyznačením pro jaký stupeň plemenitby jsou určeny,

c)
jsou provázeny osvědčením o ověření původu nebo stanovením genetického typu, jde-li o zvířata uvedená v § 12 odst. 2 a 3.

Zvířata dovezená ze zahraničí jako plemenná musí být nejdéle do 30 dnů po dovozu přihlášena k zavedení do ústřední evidence.

(2) Inseminační dávky vyprodukované v České republice způsobem uvedeným v § 16 a při dodržení podmínek § 17 mohou být prodávány nebo nakupovány, pokud

a)
jsou provázeny kopií potvrzení o původu dárce spermatu,

b)
na obalu inseminační dávky jsou vyznačeny údaje zajišťující identifikaci.

(3) Inseminační dávky ze zahraničí mohou být dováženy, pokud jsou provázeny

a)
kopií potvrzení o původu dárce spermatu vystavenou a ověřenou zahraniční chovatelskou organizací,

b)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down