27.12.2001 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zákon 381/1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR

ZÁKON 381
České národní rady ze dne 11.září 1991 o Komoře
veterinárních lékařů České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZŘÍZENÍ A PŮSOBNOST KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ
§ 1
(1) Zřizuje se Komora veterinárních lékařů České republiky se sídlem v Brně (dále jen "Komora").
(2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací sdružující veterinární lékaře.
(3) Komora je právnickou osobou.
§2
(1) Komora
a) dbá, aby členové Komory vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikoua způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy a řady Komory,
b) zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu odbornýchveterinárních činností,
c) prosazuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů,
d) chrání profesní čest svých členů,
e) vede seznam členů.
(2) Komora je oprávněna
a) vyjadřovat se k podmínkám požadovaným pro výkon odborných veterinárních činností,
b) stanovovat podmínky pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti svých členů,
c) vydávat osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivníčinnosti svých členů (dále jen "osvědčení"),
d) účastnit se svými zastupci v komisích při výběrových řízeních pro obsazování vedoucích míst ve státní veterinární správě,
e) účastnit se jednání při tvorbě sazebníků veterinárních výkonů,
f) řešit stížnosti na výkon povolání svých členů v rozporu s ustanovením odstavce
1 písm. a),
g) uplatnovat disciplinární pravomoc v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
h) vyžadovat od svých členů doklady spojené s výkonem povolání,
ch) vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání veterinárních lékařů,
i) účastnit se provádění specializačních zkoušek,
j) vydávat stanoviska k odborným problémům poskytování veterinární péče, výzkumu,školství a jiným odborům souvisejícím s veterinární problematikou,
k) posuzovat a navrhovat opatření v oblasti výchovy a vzdělávání na školách veterinárního zaměření.
(3) Proti rozhodnutí Komory ve věcech podle odstavce 2 písm. c) lze podat opravný prostředek.
(4) O opravném prostředku rozhoduje soud. 1)
§ 3
(1) Komora spravuje svůj majetek a hospodaří podle ročního rozpočtu.
(2) Příjmy Komory tvoří členské příspěvky, dotace, pokuty, dary a jiné příjmy.
ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ V KOMOŘE
§4
(1) Každý veterinární lékař, který vykonává na území České republiky veterinární léčebnou a preventivní činnost, musí být členem Komory.
(2) Představenstvo Komory zapíše do seznamu členů Komory do dvou měsíců od doručení písemné přihlášky každého, kdo:
a) řádně ukončil vysokoškolské vzdělání na vysokých veterinárních školách v České a Slovenské federativní republice nebo má rovnocenné vzdělání podle platných předpisů,
b) je československým státním občanem nebo má povolení pro práci v České republice,
c) má plnou způsobilost k právním úkonům.
(3) Představenstvo nezapíše do seznamu členů toho, komu bylo čestnou radou uloženo disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu členů Komory, a to po dobu stanovenou v rozhodnutí o tomto disciplinárním opatření.
(4)Veterinární lékař, který nebyl představenstvem zapsán do sezanmu členů Komory, má právo domáhat se ochrany u soudu.
§ 5
Představenstvo vyškrtne ze seznamu členů toho,
a) kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,
b) kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo komu byla způsobilost k právním úkonům omezena,
c) kdo byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem odborné veterinární činnosti,
d) komu bylo čestnou radou uloženo disciplinární opatření podle § 17 odst. písm.d),
e) kdo písemně požádal o ukončení členství v Komoře.
ČÁST TŘETÍ
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KOMORY
§ 6
(1) Člen komory má právo
a) žádat o udělení osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti,
b) volit a být volen do orgánů Komory,
c) využívat služny poskytované Komorou
d) zaměstnávat další veterinární lékaře, kteří jsou členy Komory.
(2)člen Komory je povinen
a) vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými pravními předpisy,
b) vést průkaznou evidenci o výkonu své odborné veterinární činnosti
c) vést předepsanou účetní evidenci,
d) uzavřít pojistnou smlouvu v rozsahu stanoveném Komorou,
e) řádně platit stanovené příspěvky,
f) oznámit Komoře každou změnu podmínek, za nichž bylo vydáno osvědčení podle § 2
odst.2 písm. c).
§ 7
Osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti vydává představenstvo Komory podle chváleného řádu pro udělování osvědčení na základě žádosti, která musí být vyřízena nejpozději do třiceti dnů od jejího podání.
ČÁST ČTVRTÁ
ORGÁNY KOMORY
§ 8
(1) Základními články Komory jsou sdružení veterinárních lékařů v okresech2) (dále jen"okresní sdružení").Okresní sdružení se mohou slučovat a vytvářet společné orgány.
(2) Okresní sdružení má tyto orgány
a) okresní shromáždění,
b) okresní výbor,
c) revizní komisi okresního sdružení.
(3)Komora má tyto orgány
a) sněm,
b) představenstvo,
c) prezidenta,
d) revizní komisi,
e) čestnou radu
(4) Funkce v orgánech Komory a okresních sdruženích jsou čestné;za jejich výkon je komorou vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů včetně nákladů na cestovné.
§ 9
(1) Okresní shromáždění členů Komory je nejvyšším orgánem okresního sdružení.
(2) Právo účastnit se okresního shromáždění mají všichni členové Komory zapsaní v seznamu vedeném okresním sdružením.
(3) Okresní výbor svolává okresní shromáždění nejméně jednou za rok;je povinen je svolat vždy, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů okresního sdružení nebo revizní komise okresního sdružení, a to nejpozději do dvou měsíců.
(4) Okresní shromáždění se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů okresního sdružení.Rozhoduje prostou většinou hlasů.
(5) Okresní shromáždění
a) volí a odvolává okresní výbor, jeho předsedu a revizní komisi okresního sdružení;volební období je dvouleté,
b) rozhoduje o sloučení okresního sdružení s jiným okresním sdružením,
c) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí orgánu okresního sdružení.
§ 10
(1) Okresní výbor je řídícím a výkonným orgánem okresního sdružení.
(2) Okresní výbor má 5 až 11 členů.
(3) Okresní výbor
a) vede seznam členů okresního sdružení,
b) hospodaří s majetkem svěreným okresnímu sdružení,
c) spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.
§ 11
(1) Revizní komise okresního sdružení má 3 až 5 členů. Volí ze svých členů předsedu,který řídí její činnost.
(2) Revizní komise okresního sdružení,
a) kontroluje činnost okresního sdružení,
b) pozastavuje rozhodnutí okresního výboru, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené rozhodnutí předloží okresnímu shromáždění.
(3) Předseda revizní komise okresního sdružení podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení.
§ 12
(1) Nejvyšším orgánem komory je sněm.
(2) Právo účastnit se jednání sněmu mají všichni veterinární lékaři zapsaní v seznamu členů Komory.
(3) Člen Komory může písemně pověřit jiného člena Komory, aby ho na sněmu zastupoval, tlumočil jeho názory a stanoviska a jeho jménem hlasoval. Zastoupený člen Komory se považuje za přítomného na sněmu. (4) Sněm zejména
a) volí a odvolává tajným hlasováním z řad členů Komory členy představenstva , revizní komise a čestné rady; volební období je dvouleté,
b) schvaluje organizační řád , volební řád, jednací řád, disciplinární řád a další vnitřní předpisy,
c) schvaluje rozpočet a hospodaření Komory,
d) zřizuje sociání fond, případně jiné fondy a shvaluje pravidla jejich tvorby a používání,
e) projednává a schvaluje zprávy o činnosti orgánů Komory,
f) může změnit nebo zrušit rozhodnutí představenstva,
g) stanoví výši registračního poplatku a členských příspěvků a jejich rozdělování,
h) schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory.
§ 13
(1) Představenstvo je nejvšším řídícím a výkonným orgánem Komory.
(2) Představenstvo má 16 až 21 členů . Připravuje a svolává sněm Komory, provádí jeho usnesení a řeší všechny záležitosti Komory , jejichž řešení není vyhrazeno sněmu.
(3) Představenstvo Komory
a) přijímá členy Komory, vede jejich seznam a informuje o zániku členství příslušný okresní výbor,
b) vydává svým členům osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti,
c) vede evidenci vydaných osvědčení,
d) hospodaří s finančními prostředky Komory a spravuje její majetek,
e) hospodaří se sociálním fondem Komory , popřípadě s jinými fondy Komory,
f) pravidelně informuje své členy o činnosti orgánů Komory mezi zasedáními sněmu,
g) schvaluje členy Komory do zkušebních a specializačních komisí,
h) svolává sněm Komory nejméně jednou za rok; svolává sněm vždy, požádá-li o to alespoň jedna pětina členů Komory nebo požadá-li o to revizní komise, a to do dvou měsíců.
(4) Představenstvo volí a odvolává tajným hlasováním prezidenta a víceprezidenta Komory.
(5) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

§ 14
(1) Prezident Komory zastupuje Komoru navenek.
(2) Prezident Komory svolává a řídí jednání představenstva Komory.
(3) Prezidenta komory zastupuje víceprezident.
§ 15
(1) Revizní komise má nejméně 7 členů a volí tajným hlasováním ze svých členů předsedu revizní komise, který řídí její činnost.
(2) Předseda revizní komise má právo účastnit se zasedání představenstva. Podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení.
(3) Revizní komise
a) kontroluje plnění usnesení sněmu , činnost představenstva a hospodaření Komory,
b) provádí kontrolu dodržování poviností stanovených obecně závaznými právními předpisy a řády Komory,
c) má právo pozastavit rozhodnutí orgánů Komory, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a se schválenými řády Komory až do rozhodnutí sněmu.
(4) Při provádění kontrolní činnosti musí být členům revizní komise umožněn přístup ke všem dokladům Komory.Členové Komory jsou povinni předkládat na požání členům revizní komise doklady podle § 6 odst.2 a podávat k nim požadovaná vysvětlení.

§ 16
(1) Čestná rada má nejméně 9 členů. Funkce člena čestné rady je neslučitelná s funkcí člena jiného orgánu Komory.
(2) Členové čestné rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu tajným
hlasováním.
(3) Předseda čestné rady organizuje a řídí činnost čestné rady.
(4) Čestná rada projednává porušení povinností členy Komory, stížnosti členů a uděluje disciplinární opatření.

ČÁST PÁTÁ
DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ
§ 17
(1) Při závažném nebo opětovném porušení povinností může čestná rada uložit členu Komory některé z těchto disciplinárních opatření:
a) písemné napomenutí
b) pokutu do výše 30 000 Kč,
c) podmíněné vyškrtnutí ze seznamu členů Komory,
d) vyškrtnutí ze seznamu členů Komory až na dobu pěti let.
(2) O uložení disciplinárního opatření rozhoduje čestná rada Komory v disciplínárním řízení zahájeném na návrh předsedy revizní komise nebo předsedy revizní komise okresního sdružení. (3) Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán do dvou měsíců ode dne, kdy se předseda revizní komise nebo předseda revizní komise okresního sdružení o disciplinárním provinění dozvěděl , nejpozději však do jednoho roku ode dne , kdy k porušení povinnosti došlo.
(4) Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.
§ 18
(1) Proti rozhodnutí čestné rady Komory o uložení disciplinárního opatření podle § 17
odst. 1 písm.b), c) a d) lze podat opravný prostředek.
(2) O opravném prostředku rozhoduje soud.1)
ČÁST ŠESTÁ
§ 19
Přechodné ustanovení
Přípravný výbor Komory při Společnosti veterinárních lékařů zajistí svolání
ustavujícího sněmu Komory do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
§ 20
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.října 1991.
Burešová v.r.
Pithart v.r.
1)§ 244 a násl.obč.soudního řádu
2)Zákon č. 36/1960 Sb.,o územním členění státu

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down