27.12.2001 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zákon č. 110/97 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

ZÁKON

ze dne 24. dubna 1997
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky :

ČÁST PRVNÍ

POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY

§ 1
Předmět úpravy

Účelem zákona je stanovit povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu a upravit státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) potravinami látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva 1) a omamné nebo psychotropní látky,2)
b) potravinami živočišného původu potraviny, jejichž hlavní surovinou při výrobě jsou suroviny živočišného původu,
c) surovinami zemědělské, lesní, mořské a jiné produkty určené pro výrobu potravin, popřípadě potraviny určené k dalšímu zpracování,
d) surovinami živočišného původu všechny části těl zvířat, ptáků, zvěřiny, mořských a sladkovodních živočichů, mléko vejce a včelí produkty,
e) zdravotně nezávadnými potravinami potraviny, které splňují chemické, fyzikální a mikrobiologické požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené tímto zákonem, vyhláškou nebo které jsou uváděny do oběhu se souhlasem Ministerstva zdravotnictví podle § 11 odst. 2 písm. b),
f) jakostí soubor charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravin a tabákových výrobků, jejichž limity jsou stanoveny tímto zákonem a vyhláškou,
1) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 10/1987 Sb., o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
2)Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
g) druhem potraviny potraviny vykazující shodné základní vlastnosti
h) potravní doplňky (nutriční faktory) vitamíny, minerální látky, aminokyseliny, specifické mastné kyseliny a další látky s významným biologickým účinkem,
i) přídatnými látkami látky bez ohledu na jejich výživovou hodnotu, které se zpravidla neužívají samostatně ani jako potravina, ani jako charakteristická potravní přísada a přidávají se do potravin při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se samy nebo jejich vedlejší produkty stávají nebo mohou stát součástí potraviny,
j) látkami určenými k aromatizaci potravin látky používané a určené k tomu, aby při přidání do potraviny udělovaly potravině vůni nebo chuť, kterou by potravina bez těchto látek neměla nebo neměla v charakteristické intenzitě,
k) pomocnými látkami látky používané při výrobě potravin z technologických důvodů; nestávají se součástí potraviny, ale v konečném výrobku se mohou vyskytovat ve stopovém toxikoligicky nevýznamném množství,
l) látkami kontaminujícími látky, které se do potravin dostaly neúmyslně při výrobě, zpracování, balení, přepravě nebo skladování, mimo mechanické znečištěniny, mikroby, živé nebo mrtvé živočišné škůdce a části jejich těl,
m) výrobou potravin čištění, třídění, upravování, opracování nebo zpracování surovin, popřípadě přidávání dalších látek uvedených v písmenech h) až k) nebo povolených podle § 11 odst. 2 písm. b), včetně balení a dalších úprav potraviny za účelem uvádění do oběhu; za výrobu potravin se nepovažuje zemědělská prvovýroba3) a poskytování služeb společného stravování,4)
n) uváděním do oběhu nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke spotřebě; skladování, přeprava pro potřeby prodeje a dovoz za účelem prodeje,
o) datem použitelnosti datum ukončující dobu, po kterou se potravina podléhající rychle zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uváděna do oběhu,
p) datem minimální trvanlivosti datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti při dodržování skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost,
q) původním použitím potraviny použití stanovené výrobcem,
r) potravinami použitelnými k jinému než původnímu použití potraviny zdravotně nezávadné, které však nesplňují požadavky na jejich původní použití,
s) šarží množství druhově totožných výrobků vyrobených za stejných podmínek,
3) § 67c odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb. 4) Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování, č.j. HEM-351.6-22.12.86 ze dne 6.5.1987, reg. částka 9/1987 Sb. t) podnikatelem osoba, která vyrábí, s výjimkou fyzických osob provozujících zemědělskou prvovýrobu 3) nezapsaných do evidence podle zvláštního předpisu,5) nakupuje nebo skladuje potraviny za účelem jejich uvádění do oběhu, a osoba, která s nimi obchoduje,
u) tabákovými výrobky cigarety, cigarilos, doutníky, tabáky lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací.

§3
Povinnosti výrobců potravin

(1) Podnikatel, který vyrábí potraviny, (dále jen “výrobce”) je povinen
a) dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, jakost, přepravu, skladování a technologické požadavky stanovené títmo zákonem a vyhláškou,
b) oddělit prostory určené pro výrobu potravin a zacházení s nimi do jiných prostor,
c) zajistit při výrobě potravin hygienické podmínky a požadavky stanovené zvláštními zákony 6) ,7) a vyhláškou,
d) používat při výrobě potravin jen taková technologická zařízení, technologické postupy, vodu a suroviny, které zajistí zdravotní nezávadnost potravin,
e) používat při výrobě potravin jen takové předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami, které odpovídají požadavkům stanoveným zvláštním zákonem,6)
f) zajistit pravidelné posuzování shody8) vyráběných potravin s požadavky na zdravotní nezávadnost a technickými požadavky9) stanovenými tímto zákonem a vyhláškou, způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou a vést o tom evidenci,
g) určit ve výrobním procesu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti způsobem stanoveným vyhláškou, provádět jejich kontrolu a vést o tom evidenci,
h) získávat k výrobě balené stolní vody, balené kojenecké vody a balené přírodní minerální vody vodu jen z podzemních zdrojů vody a upravovat ji způsobem stanoveným vyhláškou,
i) používat při výrobě potravin potravní doplňky, látky přídatné, pomocné a látky určené k aromatizaci tak, aby jejich obsah ve výrobku odpovídal vyhlášce.
(2) Výrobce nebo dovozce potravin stanovených vyhláškou je povinen před uváděním potraviny do oběhu vydat písemné prohlášení o shodě podle odstavce 1 písm. f) způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou.
(3) Zahájení výroby potravin je výrobce povinen oznámit nejpozději v den jejího zahájení písemně příslušnému orgánu dozoru 7),10) s uvedením svého obchodního jména a trvalého pobytu, jde-li o osobu fyzickou, sídla, jde-li o osobu právnickou, a místa a předmětu výroby potravin.
5) Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
9) § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

§ 4
Ozařování potravin

(1) Potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu a suroviny pro jejich výrobu, s výjimkou balené kojenecké vody, je zakázáno ozařovat ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením. Ostatní potraviny a suroviny lze ozařovat ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením jen za podmínek stanovených vyhláškou. Ozařovat potraviny je možné pouze v obalech, které v důsledku ozáření nezhorší jakost a zdravotní nezávadnost potravin. Obaly, které lze použít při ozařování potraviny, stanoví vyhláška.
(2) Podnikatel, který potravinu nebo surovinu určenou k její výrobě ozářil nebo ozářenou surovinu použil k výrobě lpotraviny, je povinen vést evidenci o takovém ozáření nebo použití ozářené potraviny nebo suroviny a uchovávat ji po dobu tří let.
(3) Potraviny je možno ozářit pouze jednou. Střední absorbovaná dávka nesmí nikdy přesáhnout 10 kilograyů (10 kGy) v libovolném místě primárně nebo opakovaně ozářené potraviny.
(4) Potraviny se nepovažují za opakovaně ozářené, pokud
a) je z jiných technologických důvodů radiačně ošetřována potravina, u které předchozí střední absorbovaná dávka nepřesáhla 1 kilogray (1 kGy),
b) radiačně ošetřovaná potravina obsahuje méně než 5 % suroviny již radiačně ošetřené,
c) dávka ionizujícího záření nutná k dosažení požadovaného efektu je aplikována v opakovaných dílčích dávkách jako součást předem schváleného technologického postupu.
(5) Podnikatel provádějící ozařování potravin musí
a) být k této činnosti odborně způsobilý,
b) dokumentovat způsob ozáření potravin a provádět průběžnou technologickou dozimetrickou kontrolu použité dávky.
(6) Dokumentace o ozáření potraviny musí obsahovat údaje o druhu a množství ozářené potraviny, jménu podnikatele, pro kterého bylo ozáření potraviny provedeno, datu ozáření, střední dávce ozáření absorbované potravinou, maximální a minimální dávce ozáření potraviny, druhu obalu, zvláštních podmínkách při ozáření (např. teplota, interní atmosféra). Ozářené potraviny určené k dalšímu zpracování nebo úpravě musí být označeny údaji “ošetřeno ozářením” a hodnotou absorbované látky záření.

10) Zákon ČNR č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.

§ 5
Balení potravin

Podnikatel, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen používat jen takové obaly a obalové materiály, které
a) chrání potravinu před znehodnocením a znemožňují změnu obsahu bez otevření či změny obalu,
b) odpovídají požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami.6)

§ 6
Označování potravin

(1) Podnikatel, který uvádí do oběhu potraviny balené ve výrobě, je povinen způsobem stanoveným vyhláškou potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele
a) obchodním jménem výrobce a jeho sídlem, jde-li o právnickou osobu, a trvalým pobytem výrobce nebo místem podnikání, jde-li o fyzickou osobu,
b) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny potravin stanoveným ve vyhlášce, pod nímž je potravina uváděna do oběhu. Potravina, kterou nelze označit druhem, skupinou nebo podskupinou vzhledem k použitým surovinám nebo použité technologii, se označí názvem odvozeným od základní použité suroviny nebo technologie,
c) údajem o množství výrobku (objemem plnění nebo hmotností); u pevných potravin nacházejících se v nálevu musí být kromě celkové hmotnosti uvedena i hmotnost pevné potraviny,
d) datem použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychle zkáze, které stanoví vyhláška,
e) datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti u jiných než pod písmenem d) uvedených druhů potravin; výjimku tvoří potraviny, které podle vyhlášky nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti,
f) údajem o způsobu skladování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném skladování mohla být poškozena zdravotní nezávadnost nebo zhoršena jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem,
g) údajem o způsobu použití, jde-li o potraviny, u nichž při nesprávném použití mohla být poškozena zdravotní nezávadnost nebo jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem,
h) údajem o určení potraviny pro zvláštní výživu,
i) údajem o složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek,
j) označení šarže, nejde-li o potravinu označenou datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, pokud toto datum obsahuje den a měsíc,
k) údaji o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí, stanoví-li tak zvláštní předpisy,
l) údajem o ošetření potraviny ozářením ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením nebo potraviny vyrobené ze suroviny takto ozářené,
m) údajem o výživové (nutriční) hodnotě, je-li tak stanoveno vyhláškou pro některé druhy potravin s ohledem na jejich charakter nebo způsob užití, vypočteným podle vyhlášky,
n) údajem o třídě jakosti, je-li stanovena vyhláškou, a to i v případě, že jde o potravinu nebalenou.
(2) Obaly, jejichž největší plocha povrchu je menší než 10 cm2, musí být označeny minimálně údaji uvedenými v odstavci 1 písm. b), c), d) nebo e).
(3) Mezinárodní symbol ½e½ pro označení množství potraviny lze uvést na obalu jen tehdy, nepřesahuje-li skutečná odchylka od množství vyznačeného na obalu odchylku stanovenou vyhláškou.
(4) Jde-li o balení určené pro tuzemského spotřebitele, musí být údaje uvedeny v jazyce českém,11) kromě obchodního názvu potraviny.

§ 7

Podnikatel, který nabízí k prodeji nebo prodává spotřebiteli potraviny zabalené mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele, je povinen označit potravinu těmito údaji :

a) obchodním jménem osoby, která potravinu zabalila; u právnické osoby uvést též její sídlo, jde-li o osobu fyzickou, její trvalý pobyt nebo místo podnikání,
b) názvem potraviny, pod nímž je uváděna do oběhu,
c) údajem o množství výrobku (objemu plnění, hmotnosti), d) údaji uvedenými v § 6 odst. 1 písm. d) nebo e), f) a k),
e) třídou jakosti, stanoví-li to vyhláška.

§ 8
(1) Podnikatel, který uvádí do oběhu potraviny nebalené, je povinen pravdivě sdělit, popřípadě doložit veškeré údaje uvedené v §6 odst. 1 jinému podnikateli, který uvádí potravinu do oběhu, nebo dalšímu výrobci.
(2) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je povinen tam, kde je potravina přímo nabízena k prodeji spotřebiteli, viditelně úmístit alespoň přesný údaj podle § 6 odst. 1 písm. b), c), d) nebo e), k) a l).

11) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Při označování potravin lze používat podmíněná tvrzení uvedená ve vyhlášce, pokud splňují podmínky stanovené touto vyhláškou.

§ 10
Uvádění potravin do oběhu

(1) Do oběhu je zakázáno uvádět potraviny
a) jiné než zdravotně nezávadné,
b) klamavě označené,11)
c) s prošlým datem použitelnosti,
d) neznámého původu.
(2) Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu, jsou-li takto označeny a jsou-li zdravotně nezávadné.
(3) Potraviny použitelné k jinému než původnímu použití mohou být uváděny do oběhu, pouze jsou-li zdravotně nezávadné a je-li na nich nebo při nich zřetelně označen doporučený způsob použití.

§ 11

(1) Podnikatel, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen
a) skladovat potraviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost,
b) vyloučit přímý styk potravin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin,
c) uchovávat potraviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem,
d) odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti.
(2) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je dále povinen
a) neprodleně při zjištění závad vyřadit z dalšího oběhu potraviny
1. uvedené v § 10 odst. 1,
2. balené do obalů a obalových materiálů, které neodpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem a požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami,6)
3. nedostatečně nebo nesprávně označené,
4. neodpovídající požadavkům na jakost stanovenou vyhláškou nebo deklarovanou výrobcem,
5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku;
b) uvádět do oběhu potraviny
1. obsahující druhy potravních doplňků, látek přídatných, látek určených k aromatizaci, kontaminujících nebo toxikologicky významných, látek pomocných, reziduí pesticidů a zbytků veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě (chemické požadavky), dosud neuvedené ve vyhlášce [§ 19 písm. a)],
2. dosud neuvedené ve vyhlášce podle bodu 1,
3. dosud neuvedené ve vyhlášce, kterou se stanoví mikrobiologické požadavky [§ 19 písm. b)],
pouze se souhlasem a za podmínek Ministerstva zdravotnictví;
c) dodržovat při prodeji potravin hygienické požadavky a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin stanovené vyhláškou,
d) zabezpečit, aby při prodeji potravin byl k dispozici doklad o původu zboží.
(3) Žádost o souhlas podle odstavce 2 písm. b) předkládá podnikatel. V žádosti uvede :
a) specifikaci látky použité při výrobě potraviny a neuvedené ve vyhlášce, popřípadě povahu zdroje potraviny, který není tradiční,
b) dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení navrhované potraviny, zejména údaje o toxicitě nově použité látky s důkazem, že neporuší zdravotní nezávadnost potraviny sama či reakcí nebo interakcí s potravinou, obalem nebo jinými látkami, které jsou v potravině použity, popřípadě i jejich znečištění,
c) technologické zdůvodnění použití látky použité při výrobě potraviny a neuvedené ve vyhlášce,
d) způsob aplikace látky, její množství použité ve výrobě a množství ve výsledném výrobku,
e) dostupnou tuzemskou a zahraniční dokumentaci k látce a potravině.
(4) Ministerstvo zdravotnictví dá souhlas k uvedení potraviny do oběhu, jestliže potravina neohrozí zdraví fyzických osob. V rozsahu stanoveném Ministerstvem zdravotnictví označí podnikatel přítomnost látky použité při výrobě potraviny nebo její zdroj označí.

§12
Tabákové výrobky

(1) K výrobě tabákových výrobků se používají
a) pouze surový nebo technologicky upraven tabák,
b) látky a jejich přípustné množství stanovené vyhláškou.
(2) Tabákové výrobky uváděné do oběhu nesmějí obsahovat látky stanovené vyhláškou.
(3) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí tabákové výrobky do oběhu, je povinen dodržovat požadavky stanovené pro potraviny :
a) v § 3 odst. 1 písm. a) až f) a § 3 odst. 3,
b) v § 4,
c) v § 5,
d) v § 6 odst. 1 písm. a) až c), f), j) a l) a § 6 odst. 2 a 3,
e) v § 7,
f) v § 9,
g) v § 10 odst. 1 písm. b) a d),
h) v § 11 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 11 odst. 2 písm. a) a d).

§ 13
Přeprava potravin a tabákových výrobků

Podnikatel, který přepravuje potraviny a tabákové výrobky, je povinen používat jen k tomu způsobilé a vhodně upravené prostředky nebo přepravní prostory, které chrání potraviny před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti a jakosti a tabákové výrobky před poškozením jejich jakosti, jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy.

§ 14
Státní dozor

(1) Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zkonem vykonávají :
a) orgány hygienické služby,6)
b) orgány veterinární správy,12)
c) Česká zemědělská a potravinářská inspekce.10)
(2) Organizaci a výkon dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti upravují ve shodě s tímto zákonem uvedené ústřední orgány státní správy.

§15

(1) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví v rozsahu své působnosti 13) řídí a kontrolují výkon státní správy vykonáváný orgány státního dozoru.
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 vypracovávají ve vzájemné spolupráci koncepce státního dozoru a sjednocují postupy pro výkon dozoru nad potravinami.

12)Zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
13)Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o řízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16

Ke kontrole dodržování povinností stanovených tímto zákonem působí tyto orgány dozoru :
a) orgány hygienické služby6)
1. vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštními zákony6) v zařízeních poskytujících služby společného stravování,
2. ukládají při výrobě a uvádění potravin do oběhu opatření a mimořádná opatření podle zvláštního zákona,6)
3. vykonávají státní dozor nad epidemiologicky rizikovými skupinami potravin; pravidla výběru stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou;
b) orgány veterinární správy12) vykonávají státní dozor
1. nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštními předpisy7) při výrobě, skladování, přepravě, dovozu s vývozu surovin a potravin živočišného původu,
2. při prodeji surovin a potravin živočišného původu v tržnicích a tržištích, při prodeji potravin živočišného původu v prodejnách a prodejních úsecích, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji zvěřiny;
c) Česká zamědělská a potravinářská inspekce10) vykonává státní dozor
1. při výrobě a uvádění potravin do oběhu, pokud tento dozor není prováděn podle písmene b),
2. při výrobě a uvádění do oběhu tabákových výrobků.

§17
Pokuty

(1) Podnikateli, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který
a) poruší povinnosti uvedené
1. v § 3 odst. 1 písm. b) a d) nebo § 3 odst. 2 a 3,
2. v § 11 odst. 1 písm. b) a d) a § 11 odst. 2 písm. c) nebo d);
b) nesplní povinnosti, které mu byly uloženy opatřením podle zvláštního zákona,10) za nesplnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. f) nebo g),
uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 500 000 Kč.
(2) Podnikateli, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který
a) poruší povinnosti uvedené
1. v § 3 odst. 1 písm. a), nejde-li o požadavky na zdravotní nezávadnost, a § 3 odst. 1 písm. c) a e),
2. v § 5,
3. v § 6 až 8 nebo § 9,
4. v § 11 odst. 1 písm. a) a c) nebo § 11 odst. 2 písm. b),
5. v § 12 odst. 1 písm. a) nebo § 12 odst. 3,
6. v § 13,
7. v odstavci 1 opětovně;
b) ztěžuje nebo maří výkon státního dozoru,
uloží příslušný orgán pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(3) Podnikateli, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který poruší povinnosti uvedené
a) v § 3 odst. 1 písm. a), jde-li o požadavky na zdravotní nezávadnost, v § 3 odst. 1 písm. h) a i),
b) v § 4,
c) v § 10,
d) v §11 odst. 2 písm. a),
e) v § 12 odst. 1 písm. b) nebo § 12 odst. 2,
f) v odstavci 2 opětovně,

uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 3 000 000 Kč.
(4) Podnikateli, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který poruší povinnosti uvedené v odstavci 3 opětovně, uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 5 000 000 Kč.
(5) Opětovným porušením povinnosti se rozumí takové porušení, jehož se dopustí podnikatel, který uvádí potraviny nebo tabákové výrobky do běhu v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta za předchozí porušení povinnosti podle tohoto zákona.
(6) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy příslušný orgán dozoru porušení uvedených povinností zjistil, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení došlo.
(7) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.
(8) Pokutu vybírá ten orgán státního dozoru, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán14) podle zvláštního předpisu.15) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.
14) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Zmocňovací ustanovení
§18

Ministerstvo zemědělství stanoví u stávajících druhů potravin do tří měsíců od účinnosti zákona vyhláškou
a) způsob označování potravin a tabákových výrobků v návaznosti na jejich složení, popřípadě způsob označení šarže;
b) způsob a rozsah posuzování shody potravin, způsob přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, nejde-li o vzorky pro kontrolu plnění mikrobiologických požadavků;
c) potraviny, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, rozsah a obsah tohoto prohlášení;
d) druhy potravin a tabákových výrobků s členěním na skupiny a podskupiny;
e) způsob stanovení kritických bodů v technologii výroby;
f) přípustné odchylky od údajů o množství výrobku označeného symbolem “e”;
g) druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití;
h) druhy potravin podléhající rychle zkáze, které musí být označeny datem spotřebitelnosti;
i) druhy potravin, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti;
j) pro jednotlivé druhy potravin a tabákových výrobků technické požadavky vztahující se k názvu;
k) pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, a tabákových výrobků, které jsou uvedeny v prováděcím předpise, též :

1. teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při skladování a zmrazování potravin,
2. způsoby skladování a manipulace s potravinami a tabákovými výrobky během jejich uvádění do oběhu,
3. zvláštní požadavky na přepravu,
4. minimální technologické požadavky;

l) seznam látek, které je povoleno používat při výrobě tabáku a tabákových výrobků a jejich nejvyšší přípustné množství v nich;
m) seznam látek, které je zakázáno používat při výrobě tabáku a tabákových výrobků.

§ 19

Ministerstvo zdravotnictví stanoví u stávajících druhů potravin do tří měsíců od účinnosti zákona vyhláškou

a) požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin, potravinových surovin a pochutin, zejména množství a druhy potravních doplňků, látek přídatných, látek určených k aromatizaci, kontaminujících, toxikologicky významných a pomocných, reziduí pesticidů a zbytků veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě (chemické požadavky), jejich čistotu, identifikaci a podmínky jejich použití do potravin a dále potraviny, popřípadě skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat, a jejich označování na obalech podle § 6 písm. k),
b) mikrobiologické požadavky na jednotlivé druhy potravin, potravinové suroviny, pomocné a přídatné látky a potravní doplňky, zejména způsob výběru a počet odebíraných vzorků, způsob kontroly a hodnocení,
c) podmínky ozařování jednotlivých druhů potravin a nejvyšší přípustné dávky záření, kterým mohou být jednotlivé druhy potravin vystaveny, a způsob značení,
d) způsob výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty, dále označení údaji o možném nepříznivém ovlivnění zdraví nebo o nevhodnosti k použití určitou skupinou spotřebitelů,
e) hygienické požadavky na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin,
f) způsob úpravy balených vod,
g) pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin.

ČÁST DRUHÁ

§ 20

Zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, se mění a doplňuje takto :
1. v § 1 odst. 1 a 2 se vypouštějí slova “a výživy České socialistické republiky”.
2. §2 včetně poznámek č. 1) a 2) zní :
"§2

Česká zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje u fyzických a právnických osob, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu (dále jen “kontrolované osoby”) zemědělské, mydlářské, saponátové nebo tabákové výrobky (dále jen “výrobky”) a potraviny v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem,1)

a) zda tyto výrobky a potraviny odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními předpisy,2)
b) zda při výrobě nebo uvádění do oběhu těchto výrobků a potravin jsou dodržovány podmínky stanovené zvláštními předpisy,2)
c) zda kontrolované osoby splnily povinnosti stanovené zvláštními předpisy,2)
d) zda pro potraviny stanovené zvláštním předpisem bylo vydáno písemné prohlášení o shodě,1) zda vlastnosti těchto potravin uvedených do oběhu odpovídají písemnému prohlášení o shodě a zda toto prohlášení bylo vydáno způsobem a v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem.1)
1) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
2) Např. zákon č. 110/1997 Sb., zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů”.

3. § 3 včetně poznámky č. 3) zní :

" § 3
Česká zemědělská a potravinářská inspekce

a) zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky vzniklé při výrobě a uvádění výrobků a potravin do oběhu,3)
b) vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků a ukládá, popřípadě navrhuje opatření k jejich odstranění,
c) provádí kontrolu plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
d) zajišťuje provedení rozborů výrobků a potravin3) uvedených v § 2 a na jejich základě zejména vydává závazné posudky a osvědčení,
e) ukládá pokuty a opatření podle tohoto zákona a zvláštních zákonů.2)

3) § 16 zákona č.110/1997 Sb.”.
4. § 4 včetně poznámky č. 4) zní :
"§ 4
(1) Zaměstnanci České zemědělské a potravinářské inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen “inspektoři”) jsou mimo práv a povinností stanovených zvláštními předpisy4) při kontrole oprávněni :
a) odebírat u kontrolovaných osob vzorky výrobků a potravin ke zjištění, zda tyto výrobky a potraviny odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními předpisy, 2)
b) požadovat od kontrolovaných osob, aby odstranily zjištěné nedostatky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná opatření.
(2) Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba výrobek nebo potravinu prodává. Náhrada se neposkytne, jde-li o výrobek nebo potravinu, které nesplňují požadavky stanovené zvláštními předpisy. 2)
(3) Při plnění svých povinností se inspektoři prokazují průkazy České zemědělské a potravinářské inspekce.
4) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.".
5. § 5 odst. 1 zní :
"(1)Ústřední ředitel a ředitelé krajských inspektorátů jsou při plnění úkolů podle zákona oprávněni přibírat k účasti na kontrole jiné odborně způsobilé osoby, je-li to odůvodněno zvláštní povahou kontrolované činnosti.".
6. V § 5 odst. 2 se slova “Odborní pracovníci přibraní” nahrazují slovy “Osoby přibrané podle odstavce 1”.
7. § 6 se vypouští.
8. § 7 odst. 1 zní :
"(1) Inspektor sa základě provedené kontroly
a) zakáže
1. výrobu nebo uvádění do oběhu výrobků, potravin nebo surovin potřebných k jejich výrobě, jestliže tyto výrobky, potraviny nebo suroviny neodpovídají požadavkům stanoveným zvláštními předpisy,2)
2. používání obalů a zařízení nepříznivě ovlivňující zdravotní nezávadnost nebo jakost výrobků a potravin;
b) nařídí přeřazení výrobků a potravin do odpovídající jakostní třídy, pokud tyto byly do jakostní třídy nesprávně zařazeny;
c) Může po prokázaném nebo zjevném zjištění zdravotně závadných výrobků, potravin nebo surovin na místě provést nebo nařídit jejich likvidaci na náklad kontrolované osoby, která je povinna o způsobu a provedení likvidace kontrolní orgán informovat;
d) navrhne nebo uloží opatření k odstranění zjištěných nedostatků.”.
9. V § 7 odst. 2 se slova “příslušnému vedoucímu pracovníkovi kontrolované organizace” nahrazují slovy “kontrolované osobě”.
10. V § 7 odst. 3 se slova “kontrolvaná organizace” nahrazují slovy “kontrolovaná osoba” a slova “kontrolované organizaci” se nahrazují slovy “kontrolované osobě”.
11.§ 7 se doplňuje novým odstavcem 4, který zní :
"(4) Obnovit výrobu výrobků a potravin nebo uváděných výrobků a potravin do oběhu nebo použití surovin k jejich výrobě anebo používání obalů či vadných přístrojů a zařízení lze jen se souhlasem České zemědělské a potravinářské inspekce, který bude vydán, pokud byl závadný stav odstraněn. Souhlas je vydán nejdéle do 30 dnů od oznámení kontrolované osoby a odstranění závadného stavu.".
12. § 8 včetně poznámky č. 3) se vypouští.
13. § 9 se vypouští.
14. § 10 odst. 1 zní :
"(1) Ředitel krajského inspektorátu uloží na základě zjištění České zemědělské a potravinářské inspekce kontrolované osobě, která
a) uvede do oběhu výrobky neodpovídající požadavkům stanoveným zvláštními předpisy,2)
b) nedodrží podmínky stanovené zvláštními předpisy2) pro výrobu nebo uvádění těchto výrobků do oběhu,
c) nesplní opatření uložené podle tohoto zákona,
d) ztěžuje nebo maří výkon kontroly,
pokutu až do výše 1 000 000 Kč, jde-li o zemědělské, saponátové nebo mydlářské výrobky.".
15. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky č. 5) zní :
"(2) Ředitel krajského inspektorátu uloží na základě zjištění České zemědělské a potravinářké inspekce kontrolované osobě za porušení povinností stanovených pro výrobu nebo uvádění do oběhu výrobků a potravin sankce za podmínek a ve výši stanovené zvláštními zákony.5) V těchto případech nelze uložit pokutu podle odstavce 1.

5) Např. § 17 zákona č. 110/1997 Sb., § 23 zákona č. 115/1995 Sb., § 24 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 104/1995 Sb., § 7 zákona č. 303/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

16. V § 10 odst. 3 a 4 se slovo “organizaci” nahrazuje slovy "kontrolované osobě".

17. § 10 se doplňuje novým odstavcem 5, který včetně poznámky č. 6) zní :
"(5) Pokutu podle odstavce 1 do výše 5 000 Kč může uložit inspektor v blokovém řízení za méně závažné porušení povinnosti, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a osoba je ochotna blokovou pokutu zaplatit. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního zákona.6)
6) § 84 a 85 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.".
18.§ 11 včetně poznámek č. 7) a 8) zní :
"§ 11
(1) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.
(2) O odvolání proti uložení pokuty rozhoduje ústřední ředitel.
(3) Pokutu vybírá Česká zemědělská a potravinářská inspekce a vymáhá územní finanční orgán7) podle zvláštního předpisu.8)
(4) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.
7) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
19. § 12 zní :
"§ 12

Česká zemědělská a potravinářská inspekce v rozsahu své působnosti
a) je oprávněna vyžadovat informace související se zajišťováním kontrolní činnosti od ostatních orgánů státní správy, zejména od živnostenských úřadů a celních úřadů,
b) spolupracuje s ostatními orgány dozoru a občanskými sdruženími zřízenými k ochraně spotřebitele. Zjistí-li při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v působnosti jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům.".

20. § 13 se vypouští.
21. V § 14 se vypouští slovo"důtky", a slova "nebo pořádkové pokuty".
22. V § 15 písm. b) se slovo "federálních" nahrazuje slovem "státních" a na konci se připojuje věta, která včetně poznámky č.9) zní : "Výkon kontroly jakosti výrobků a potravin v objektech spravovaných Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a v dalších určených objektech provádějí orgány v působnosti těchto ministerstev.9)

9) § 80 zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb."

23. § 16 včetně poznámky č. 4) se vypouští.
24. § 17 se vypouští.

ČÁST TŘETÍ

§ 21

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 548/1991 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona České národní rady č. 161/1993 Sb., zákona České národní rady č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 206/1996 Sb. a zákona č. 14/1997 Sb., se mění a doplňuje takto :

1. § 4 odst. 2 písm. c) zní :
“c) k výrobě a dovozu materiálů a předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami, pokrmy nebo nápoji, hraček, výrobků pro děti ve věku do tří let, kosmetických prostředků a materiálů a předmětů určených ke kreslení, malování, modelování a psaní pro děti do 14 let,”.

2. V §4 odst. 3 se písmeno d) vypouští.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

3. V § 71 odst. 2 se písmeno a) vypouští.
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

4. V § 75 odst. 4 písm. c) se slova "poživatin a jiných"vypouštějí.

5. V § 75 odst. 4 písm. d) se na konci připojují tato slova : “včetně opatření při oběhu potravin,”.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 22

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona České národní rady č. 240/1992 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb., se mění a doplňuje takto :

1. V § 1 odst. 1 a 2 se slova "obchodu a cestovního ruchu České republiky" nahrazují slovy "průmyslu a obchodu".

2. § 2 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní :
"(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na kontrolu potravin a tabákových výrobků, s výjimkou kontroly poctivosti prodeje a kontroly přípravy jídel a nápojů."

3. V § 3 písm. e) se za slova "jakosti zboží" vkládají tato slova :", s výjimkou potravin a tabákových výrobků,"

4. V § 4 odst. 1 písm. d) se v první větě na konci tečka nahrazuje čárkou a vkládají se tato slova : "nejde-li o vzorky potravin.".

ČÁST PÁTÁ

§ 23

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 437/1991 Sb., se mění a doplňuje takto :
1. V §2 odst. 1 písm. b) se slova "předpisy o péči o zdraví lidu," nahrazují slovy "zvláštními předpisy,3),4)".

2. Poznámky č. 3) a 4) znějí :

3) Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.".
3. V §10 odst. 1 písm. a) se za slova "zvláštními předpisy," doplňuje odkaz na poznámku č. 4).

4. V § 10 odst. 1 písm. b) bodu 2 se slova "o péči o zdraví lisu," nahrazují slovy "zvláštními předpisy, 4)".

5. § 22 odst. 1 písm. e) zní :
"e) při prodeji surovin a potravin živočišného původu v tržnicích a na tržištích, při prodeji podmíněně poživatelných potravin a při prodeji potravin živočišného původu v prodejnách a prodejních úsecích, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji zvěřiny,"

6. V § 22 odst. 3 písm. a) se slova"právních předpisů o péči o zdraví lidu,” nahrazují slovy “zvláštních předpisů, 3),4)".

7. V § 26 písm. c) se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "s výjimkou vzorků odebraných při prodeji živočišných produktů podle zvláštního zákona. 4) Za tyto vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba výrobek nebo potravinu prodává. Náhrada se neposkytne jde-li o výrobek nebo potravinu, které nesplňují požadavky stanovené zvláštními předpisy. 4)".

8. V ¥ 27 odst. 1 písm. a) se slova “nebo jinými obecně závaznými právními předpisy upravujícími povinnosti na úseku veterinární péče” nahrazují slovy “ a zvláštními předpisy 4)”.

9. V § 27 odst. 1 se slova “200 tisíc Kčs” nahrazují slovy “tří miliónů Kč”.
10. V § 27 odst. 2 se slova “400 tisíc Kčs” nahrazují slovy “pět miliónů Kč”.

11. V § 27 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní :
"(3) Podnikateli, který poruší povinnost stanovenou zvláštním předpisem, 4) jde-li o potraviny živočišného původu, se uloží pokuta stanovená zvláštním předpisem. 4)".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

ČÁST ŠESTÁ

§ 24

Zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 348/1992 Sb. a zákona č. 112/1994 Sb., se mění a doplňuje takto :
1. V § 1 odst. 2 se vypouštějí slova “upravujících povinnosti na úseku veterinární péče” a za slova “obecně závazných právních předpisů” se doplňuje odkaz na poznámku č. 1a).

2. Poznámka č. 1a) zní :
1a) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.”.

3. V §9 odst. 1 písm. a) se za slovy “veterinární péči” vypouští čárka a za odkaz na poznámku č. 6) se vkládají tato slova : “a zvláštních zákonů,1a)”.

4. V §10 písm. c) se za slovy “veterinární péči” vypouští čárka a za odkaz na poznámku č. 6) se vkládají tato slova : “a zvláštních předpisů, 1a)”.

5. V § 11a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní :
"(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije při porušení povinností stanovených zvláštním zákonem. 1a)".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST SEDMÁ

§ 25

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 104/1995 Sb., se mění a doplňuje takto :
1. V § 10 odst. 1 písm. c) se tečka na konci vypouští a za slovo “zkáze” se doplňují slova, která včetně poznámky č. 9a) znějí : “ve smyslu zvláštního zákona.9a)
9a) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.”.

2. V § 11 se za větu první vkládá tato věta : “České údaje u potravin musí odpovídat zvláštnímu zákonu. 9a)”.

3. V § 23 odst. 1 se slova “písm. b) až d)” nahrazují slovy “ , a jde-li o potraviny a tabákové výrobky podle § 3 písm. b), § 7 až 9, §10 odst. 1 písm. c) a § 17”.

4. V § 23 odst. 4 písm. a) se za slovo “původu” doplňují tato slova : “při prodeji na tržištích, v tržnicích a při prodeji podmíněně poživatelných potravin živočišného původu”.

5. V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní :
"(2) Nejde-li o porušení povinností stanovených v § 3 písm. a) a c), § 6, § 10 odst. 1 písm. a) a b) a § 11, nevztahuje se odstavec 1 na potraviny a tabákové výrobky.”.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§26

(1) Ustanovení zvláštních zákonů16) týkající se podmínek výroby a uvádění potravin a tabákových výrobků do oběhu, jakož i povinnosti podnikatelů s tím spojených nejsou tímto zákonem dotčena.
(2) V řízení podle zvláštních zákonů ve věcech uvedených v části první tohoto zákona zahájených přede dnem účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadních předpisů.

§ 27

(1) Podnikatel, který zahájil výrobu potravin a tabákových výrobků přede dnem účinnosti tohoto zákona, ohlásí tuto skutečnost podle § 3 odst. 3 nejpozději do šesti měsíců od jeho účinnosti.
(2) Označení potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadních předpisů.
(3) Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost potravin vyrobených přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů.
(4) Závazné posudky orgánů hygienické služby vydané podle zvláštního zákona k zahájení výroby a k dovozu potravin přede dnem účinnosti po uplynutí jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona. V této lhůtě pozbývají platnosti i opatření vydaná Hlavním hygienikem České republiky podle zvláštního předpisu.17)

§ 28

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.září 1997, s výjimkou § 6, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998, a § 3 odst. 1 písm. f) a g), která nybývají účinnosti dnem 1. července 1998.

Zeman v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.

16) Např. zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 303/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17) § 25 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down