Zápis ze zasedání prezidia a revizní komise ČAVLMZ konaného 18.12. 2003 v Brně

Přítomni: dr. Beránek, dr. Fialová, dr. Huml, dr. Johanides, dr.
Klimeš, prof. Konrád, pí Mišurcová, doc. Nečas, prof. Svoboda, dr.
Štellar
Omluveni: dr. Novák, dr. Raška
Hosté: dr. Železný

Program:
1. Prodloužení sponzorské smlouvy
2. Rozdělení funkcí v prezidiu
3. Hodnocení výroční konference
4. Plán akcí na rok 2004
5. Příprava světového kongresu WSAVA v r. 2006
6. Různé

Schůzi řídil prezident ČAVLMZ dr. Huml.

Ad 1) Prezidium odsouhlasilo, aby byla prodloužena sponzorská smlouva se
společností Master Foods zastoupenou dr. Železným, a to na další 3 roky
za podmínek navržených dr. Železným.

Ad 2) Dr. Huml poděkoval členům prezidia za práci v minulém období a
zrekapituloval výsledky hlasování na plenární schůzi. Prezidentem byl
zvolen dr. Huml, funkce viceprezidentů budou vykonávat dr. Beránek a
prof. Svoboda.

Ad 3) Členové prezidia se setkali převážně s pozitivními ohlasy na odborný
program konference. Větší zájem byl o nedělní program. Po organizační
stránce byl určitým problémem nedostatek místa.

Ad 4) Jako téma výroční konference na podzim roku 2004 v Praze byla
navržena urologie. V dubnu se Asociace pokusí uspořádat seminář z
klinické patologie, jako s hlavním speakerem se počítá s prof. Rebarem z
USA (bude jej kontaktovat prof. Svoboda). Na květen je předběžně
plánován seminář s tematikou onkologie (prof. Ogilvie).

Ad 5) Prof. Svoboda přednesl přehled jednotlivých sekcí a navržených
garantů Kongresu WSAVA 2006.

Ad 6) Byla diskutována problematika odborných sekcí a jejich hospodaření,
a dále ekonomická situace ČAVLMZ (využití financí, které se v závěru
roku shromáždily na kontě Asociace).

MVDr. Oto Huml
Prezident ČAVLMZ
Zapsal: MVDr. Jiří Klimeš, CSc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *