Zápis ze zasedání prezidia ČAVLMZ konaného dne 9. října 2003 v Brně

Přítomni: MVDr. J. Beránek, MVDr. O. Huml, MVDr. J. Klimeš, CSc., prof. MVDr. J. Konrád, DrSc., B. Mišurcová, MVDr. V. Raška, MVDr. P. Štellar
Omluveni: doc. MVDr. A. Nečas, PhD, MVDr. V. Novák, prof. MVDr. M. Svoboda, CSc.
Program:
1. Finanční záležitosti ČAVLMZ
2. Webové stránky ČAVLMZ
3. Komise pro specializační zkoušky KVL
4. Kandidátka prezidia pro volby na plenárním zasedání ČAVLMZ
5. Příprava výroční konference ČAVLMZ a světového kongresu WSAVA

Schůzi řídil prezident ČAVLMZ dr. O. Huml.

Ad 1) B. Mišurcová referovala o průběhu a výsledcích kontroly daňového účetnictví. Kontrola dopadla příznivě, výhledově bude nutno angažovat novou účetní. Návrh na kontrolu formou auditu byl zamítnut pro neúnosnou finanční náročnost. Dr. Huml upozornil na nutnost pořídit nábytek do nové kanceláře ČAVLMZ. Dále zazněly návrhy na pořízení nového dataprojektoru (nutné vzhledem k pořádání konferencí ve více sekcích), financování studentských prací a využití rešeršní služby na VFU Brno pro publikační činnost členů Asociace.

Ad 2) Dr. Raška informoval o stavu prací na webových stránkách Asociace. Vyzval členy prezidia, aby v intervalu cca 3 týdnů kontrolovali stav stránek a zasílali náměty a připomínky dr. Raškovi. Dr. Huml upozornil na nové koncepční záměry redakce časopisu Veterinářství.

Ad 3) Bylo odsouhlaseno, aby komise pro specializační zkoušky KVL pokračovala ve své činnosti v dosavadním složení.

Ad 4) Na plenárním zasedání Asociace v rámci výroční konference ČAVLMZ v Hradci Králové bude předložena kandidátka prezidia v jeho nynějším složení.

Ad 5) Dr. Beránek informoval o stavu příprav výroční konference ČAVLMZ a světového kongresu WSAVA v Praze. Upozornil na potřebu informovat o kongresu v r. 2006 na webových stránkách. Akci je nutno ošetřit smlouvami mezi ČAVLMZ, WSAVA, FECAVA a firmou Guarant. S propagací v sousedních zemích je možné začít až v r. 2004. WSAVA nepřipouští slevy pro účastníky z východoevropských ani jiných zemí, proto bude jednotný kongresový poplatek.

Zapsal: MVDr. J. Klimeš, CSc.
MVDr. O. Huml
Prezident ČAVLMZ

Zápis
ze zasedání prezidia České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) konaného dne 3. května 2003 v Hradci Králové

Přítomni: MVDr. J. Beránek, MVDr. O. Huml, MVDr. J. Klimeš, CSc., MVDr. V. Novák, MVDr. V. Raška, prof. MVDr. M. Svoboda, CSc., MVDr. P. Štellar
Omluveni: prof. MVDr. J. Konrád, DrSc., B. Mišurcová, doc. MVDr. A. Nečas, PhD
Program:
1. Příprava Světového kongresu WSAVA
2. Různé

Schůzi řídil prezident ČAVLMZ dr. O. Huml.

Ad 1) Dr. Beránek informoval o stavu příprav světového kongresu WSAVA v Praze, zejména o setkání příslušného výboru WSAVA před 3 týdny, o potřebě přípravy propagačních materiálů na kongres v Bangkoku, kde je nutno prezentovat Prahu jako místo konání kongresu v r. 2006.
Je třeba věnovat zvýšenou pozornost organizaci předkongresových dnů, kde je možnost probírat specializovanou problematiku do větší hloubky než na vlastním jednání kongresu. K tomuto účelu se členové prezidia podle své specializace spojí s představiteli odborných mezinárodních organizací a projednají s nimi jejich podíl na uspořádání předkongresových dnů. Tendenci pořádat některá předkongresová jednání mimo Prahu nebude Asociace podporovat.
Dr. Raška upozornil, že ČR může u příležitosti světového kongresu sehrát roli mostu mezi Západem a východoevropskými zeměmi a přivést do Prahy stovky kolegů z těchto zemí. Pro tento účel je nutno vyjednat slevy účastnických poplatků a aktualizovat kontakty s příslušnými národními organizacemi – pomoc nabídli prof. Svoboda na úrovni setkání děkanů veterinárních fakult a dr. Beránek na setkáních WSAVA, FECAVA a v roce před konáním kongresu i vystoupením na konferencích národních asociací těchto zemí. Je možno využít i kontaktů firem obchodujících s veterinárními produkty ve východní sféře.
Do konce srpna členové prezidia za své specializace předloží návrhy na garanty odborných sekcí z řad nejvýznamnějších světových specialistů. Prof. Svoboda upozornil na požadavek WSAVA na rovnoměrné zastoupení specialistů z různých světových regionů – bude proto vhodné připravit více alternativních návrhů specialistů z různých zemí.
Prof. Svoboda referoval o stavu hledání právního poradce – dvě zatím kontaktované firmy nabízejí služby za značně vysoké ceny.
S ohledem na nutnost zajištění kontinuity příprav kongresu bude nutno ustavit organizační výbor. Práce tohoto výboru musí probíhat nezávisle na prezidiu Asociace, jehož složení závisí na výsledku voleb. V tomto výboru budou zastoupeni i členové organizace Guarant.
Prezidium jednomyslně zvolilo dr. Beránka prezidentem světového kongresu v r. 2006 v Praze a prof. Svobodu prezidentem vědeckého výboru světového kongresu.
Konání výročních kongresů ČAVLMZ musí být v rámci „aklimatizace“ na světový kongres od r. 2004 přesunuto do Prahy, což bude spojeno s vyššími organizačními náklady. V tomto směru je nutno koordinovat spolupráci s KVL ČR a je třeba uvažovat o gradaci účastnických poplatků směrem k hladině světového kongresu, která se bude pohybovat o řád výše než stávající poplatky na výročních konferencích. To na druhé straně vyžaduje nabídku maximálně atraktivního odborného programu.

Ad 2) Prof. Svoboda referoval o možnosti využít návštěvy špičkového odborníka z USA prof. A. Rebara ve Vídni a nabídnout mu uspořádání semináře na téma klinické patologie nebo cytologie v Brně. Lze uvažovat i o zahrnutí obou témat do dvou půldenních akcí.

Zapsal: MVDr. J. Klimeš, CSc.
MVDr. O. Huml
Prezident ČAVLMZ

Zápis ze zasedání prezidia České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) konaného dne 20. března 2003 v Brně

Přítomni: MVDr. J. Beránek, MVDr. O. Huml, MVDr. J. Klimeš, CSc., prof. MVDr. J. Konrád, DrSc., B. Mišurcová, doc. MVDr. A. Nečas, PhD, MVDr. V. Novák, MVDr. V. Raška, MVDr. P. Štellar
Omluveni: prof. MVDr. M. Svoboda, CSc.
Hosté: MVDr. Vranková
Program:
1. Příprava Světového kongresu WSAVA
2. Příprava výroční konference ČAVLMZ
3. Různé

Schůzi řídil prezident ČAVLMZ dr. O. Huml.

Ad 1) Členové prezidia dostali v předstihu před zasedáním k prostudování nabídku 2 firem, ucházejících se o organizační zajištění Světového kongresu WSAVA v Praze v r. 2006. Na základě obou materiálů prezidium rozhodlo, aby byla dána přednost firmě Guarant před firmou Travel and Conference s.r.o. Jednání s touto firmou povede za ČAVLMZ dr. Beránek. K uzavření smlouvy bude nutno přizvat právního poradce – dr. Huml, případně prof. Svoboda budou kontaktovat právnickou fakultu MU ohledně doporučení vhodné osoby.

Ad 2) Doc. Nečas a dr. Beránek informovali o jednání s předsedou KVL ČR o časové koordinaci akcí během sněmu KVL a konference ČAVLMZ. Byl akceptován návrh Asociace, aby nejprve proběhl sněm komory (pátek 14.11. 2003) a poté bude v sobotu a v neděli (15. – 16.11.) následovat konference ČAVLMZ. Konference v dalších letech by se měly konat v Praze. Doc. Nečas doporučil, aby bylo po firmě Guarant požadováno rezervování stabilního termínu, nejlépe v intervalu od konce září do poloviny října s ohledem na počasí a tedy i atraktivnost pro zahraniční přednášející.

Ad 3) Dr. Beránek informoval o uvažované akci konané pod záštitou WSAVA (workshop maximálně pro 30 účastníků v polovině června).

Zapsal: MVDr. J. Klimeš, CSc.
MVDr. O. Huml
Prezident ČAVLMZ

Zápis ze zasedání prezidia České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) konaného dne 17. prosince 2002 v Brně

Přítomni: MVDr. J. Beránek, MVDr. J. Fialová, MVDr. O. Huml, MVDr. P. Johanides, MVDr. J. Klimeš, CSc., prof. MVDr. J. Konrád, DrSc., B. Mišurcová, doc. MVDr. A. Nečas, PhD, MVDr. V. Novák, , prof. MVDr. M. Svoboda, CSc.,
Omluveni:, MVDr. V. Raška, MVDr. P. Štellar
Program:
1. Hodnocení výroční konference ČAVLMZ
2. Hodnocení semináře o nemocích víček a intenzivní péči
3. Výběrové řízení – jarní seminář v Hradci Králové
4. Navýšení členských příspěvků
5. Téma výroční konference v r. 2003
6. Internetové stránky ČAVLMZ
7. Informace o přípravách světového kongresu WSAVA
8. Různé

Schůzi řídil prezident ČAVLMZ dr. O. Huml.

Ad 1) Výroční konference byla po odborné i finanční stránce hodnocena pozitivně, členění do sekcí se osvědčilo. Účast – 376 platících – byla vyšší než v loňském roce.

Ad 2) Semináře s tématikou nemocí víček a intenzivní péče se zúčastnilo prvý den 25, druhý den 85 platících. Zejména oftalmologická část byla hodnocena velmi pozitivně, díky skvělému vedení prof. Bedfordem. Bylo vysloveno poděkování dr. Beránkovi za vynikající organizaci semináře.

Ad 3) Byly posouzeny nabídky od firem Nucleus a Prion reagující na zadání připravené dr. Beránkem ohledně jarního semináře v Hradci Králové. Většinou hlasů prezidium rozhodlo, aby byla v r. 2003 dána přednost spolupráci s firmou Prion s r.o., tj. účasti na akci Vetfair.

Ad 4) Bylo schváleno navýšení členských příspěvků na částky 450,- Kč pro stávající a 550,- Kč pro nově vstupující členy Asociace. Toto navýšení je zohledněním míry inflace a umožňují je stanovy bez schválení plenární schůzí.

Ad 5) Jako téma výroční konference v r. 2003 byla odsouhlasena reprodukce malých zvířat.

Ad 6) Dr. Beránek informoval o jednáních dr. Rašky s redakcí Veterinářství ohledně webových stránek Asociace a ocenil jeho zapojení.

Ad 7) Dr. Beránek a prof. Svoboda informovali o postupu příprav světového kongresu WSAVA v Praze. Členové prezidia navrhnou z řad nejlepších světových specialistů předsedy (garanty) jednotlivých sekcí, kteří poté sestaví program a vyberou řečníky.

Ad 8) Prof. Svoboda informoval o stěhování kanceláře Asociace do nových prostor, výši pronájmu a uvažovaném zřízení přímé telefonní linky. Informoval rovněž o úspěšně pokračujícím prodeji monografie Nemoci psa a kočky.

Zapsal: MVDr. J. Klimeš, CSc.
MVDr. O. Huml
Prezident ČAVLMZ

Zápis ze zasedání prezidia České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) konaného dne 2. listopadu 2002 v Hradci Králové

Přítomni: MVDr. J. Beránek, MVDr. O. Huml, MVDr. J. Klimeš, CSc., doc. MVDr. A. Nečas, PhD, MVDr. V. Novák, MVDr. V. Raška, prof. MVDr. M. Svoboda, CSc., MVDr. P. Štellar
Omluveni: MVDr. Johanides, B. Mišurcová
Hosté: MVDr. F. Špruček, V. Vlašínová, MVDr. L. Železný
Program:
1. Informace z konference WSAVA – pořadatelství světového kongresu v r. 2006
2. Výroční konference ČAVLMZ a sněm KVL ČR v roce 2003
3. Internetové stránky ČAVLMZ
4. Příprava akcí na jaro 2003
5. Financování sekcí ČAVLMZ

Schůzi řídil prezident ČAVLMZ dr. O. Huml.

Ad 1) Dr. Beránek informoval o jednání konference WSAVA v Granadě. Bylo zde oficiálně oznámeno, že v soutěži o místo konání světového kongresu WSAVA v r. 2006 zvítězila Česká republika, čímž se stáváme pořadateli této akce. Kongres se bude konat v Kongresovém centru v Praze 11. – 14. 10. 2006. Dále bylo diskutováno o povinnostech, které pro prezidium vyplývají z této skutečnosti. Prezidium odsouhlasilo, aby dr. Beránek, jemuž mezitím vypršel mandát, do ustavení přípravného výboru zastupoval Asociaci v jednáních (zejména mezinárodních) týkajících se světového kongresu. Nejaktuálnějším úkolem je rozeslání pokynů WSAVA týkajících se organizace kongresu všem členům prezidia tak, aby je mohli prostudovat a připravit se na schůzi prezidia, která bude za 14 dnů svolána do Brna. Následně je třeba ustavit organizační výbor, připravit se na finanční zabezpečení celé akce a výroční konference během přípravného období pořádat v Praze, nejlépe již od r. 2003.

Ad 2) Prezident KVL ČR Dr. Špruček vystoupil s nabídkou KVL na společné pořádání výroční konference ČAVLMZ a sněmu KVL v roce 2003. Nabídka byla prezidiem přijata, nehledě na některé negativní zkušenosti z minulých let. Nebyl však akceptován návrh, aby byl sněm včleněn do průběhu konference. Po příspěvku prof. Svobody a dalších bylo dohodnuto, že sněm proběhne v pátek spolu s odborným programem zaměřeným na problematiku prasat a poté bude následovat v sobotu a v neděli konference ČAVLMZ. Další jednání s KVL za Asociaci povedou dr. Huml a doc. Nečas.

Ad 3) Dr. Raška seznámil přítomné s materiálem týkajícím se aktualizace webových stránek ČAVLMZ, který připravil a již dříve rozeslal členům prezidia. Prezidium podpořilo jeho stanovisko pro jednání s redakcí časopisu Veterinářství, která nabídla Asociaci server a zplnomocnilo ho dalšími jednáními v tomto směru.

Ad 4) S ohledem na rozdělení společnosti Nucleus bylo diskutováno o účasti na Vetinformu (5. 4. – 6. 4. 2003) nebo Vetfairu (2. 5. – 3. 5. 2003). Dr. Beránek připraví návrh zadání, které nejpozději 2 – 3 dny před termínem konání prezidia rozešle jeho členům k oponentuře a poté se prezidium rozhodne pro optimální verzi, jež bude nabídnuta oběma pořadatelům. Prezidium se pak rozhodne podle nabídky organizátorů pro jednu z obou akcí.

Ad 5) Za účelem financování odborných sekcí ČAVLMZ bylo navrženo zvýšení členských příspěvků o 50 Kč. Vzhledem k tomu, že na plenární schůzi Asociace nelze počítat s dostatečným počtem členů, nutným k odhlasování změny stanov, bude využito maximálního zvýšení, které stávající stanovy připouštějí.

Zapsal: MVDr. J. Klimeš, CSc.
MVDr. O. Huml
Prezident ČAVLMZ

Zápis ze zasedání prezidia České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) konaného dne 16. května 2002 v Brně

Přítomni: MVDr. O. Huml, MVDr. J. Klimeš, CSc., prof. MVDr. J. Konrád, DrSc., B. Mišurcová, MVDr. V. Novák, MVDr. V. Raška, MVDr. P. Štellar.
Omluveni: MVDr. J. Beránek, MVDr. Johanides, doc. MVDr. A. Nečas, PhD, prof. MVDr. M. Svoboda, CSc.,
Hosté: doc. MVDr. Z. Knotek, CSc.
Program:
1. Upřesnění funkcí v prezidiu
2. Informace o ustavení nových sekcí ČAVLMZ
3. Příprava výroční konference
4. Seznámení s dopisem Unie výrobců krmiv
5. Hodnocení semináře v rámci Vetinformu
6. Internetové stránky ČAVLMZ
7. Různé

Schůzi řídil prezident ČAVLMZ dr. O. Huml.
Ad 1) Dr. Huml sdělil přítomným, že doc. Nečas souhlasí s návrhem, aby zastával funkci viceprezidenta ČAVLMZ. Doc. Nečas byl prezidiem do této funkce potvrzen.
Ad 2) Dr. Huml informoval o ustavení kardiologické a dermatologické sekce ČAVLMZ. V následné diskusi o financování sekcí se většina přítomných vyslovila pro to, aby sekce vedly vlastní podúčty a členové sekcí nemuseli platit dodatečné příspěvky. Je třeba, aby vedoucí existujících sekcí co nejdříve předali prezidentovi Asociace dr. Humlovi seznamy svých členů!
Ad 3) Pro výroční konferenci ČAVLMZ s tématikou zdravotní problematiky koček byly navrženy následující sekce:
a) Chovatelská problematika – o řízení sekce budou požádáni dr. Mahelková a ing. Mahelka.
b) Genetika, dědičné vady – totéž.
c) Neonatologie – dr. Huml.
d) Laboratorní diagnostika – bude požádán dr. Fiala z kliniky AA-VET Praha.
e) Infekční nemoci – doc. Knotek požádá o referát prof. Mestlovou z Vídně, uvažuje se o přizvání dalšího pracovníka z Rakouska jako koreferujícího a případně některého humánního infektologa z ČR.
f) Parazitologie – doc. Svobodová, VFU.
g) Dermatofytózy – dr. Rybnikář – bude kontaktován dr. Humlem.
h) Dermatologie (+ případně psychogenní choroby) – dr. Rybníček.
i) Gastroenterologie a výživa – doc. Knotek nebo dr. Klimeš.
j) Urologie a chirurgie – dr. Kučera.
k) Onkologie – dr. Stankeová, Švýcarsko.
Diskusi řídil doc. Knotek, který byl požádán o garanci odborné náplně konference.
Ad 4) Dr. Huml seznámil přítomné s dopisem, kterým se na něj obrátila Unie výrobců krmiv. Ad 5) Seminář na téma diferenciální diagnostiky kašle v rámci Vetinformu byl po odborné stránce hodnocen příznivě, zklamalo však organizační zabezpečení, kde došlo k problémům s registrací a opožděnému zahájení. Tyto problémy je nutno do budoucna vyřešit.
Ad 6) Dr. Raška referoval o situaci ohledně internetových stránek ČAVLMZ a o jednání s VetKlubem ohledně této situace.
Ad 7) Dr. Raška a dr. Huml informovali o práci na číselném kódu diagnóz – do konce měsíce by měl být připraven seznam, na kterém se bude dále pracovat.
Dr. Huml přednesl ke zvážení návrh na posouzení účinnosti devitalizace nádorů u malých zvířat za řízení ČAVLMZ. Většina členů prezidia byla pro to, aby se Asociace v této záležitosti angažovala. Bylo diskutováno o finančním krytí a podmínkách zaručujících objektivitu testování.

Zapsal: MVDr. J. Klimeš, CSc.
MVDr. O. Huml
Prezident ČAVLMZ

Zápis ze zasedání prezidia České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) konaného dne 6. prosince 2001 v Brně

Přítomni: MVDr. J. Beránek, MVDr. Fialová, MVDr. O. Huml, MVDr. Johanides, MVDr. J. Klimeš, CSc., prof. MVDr. J. Konrád, DrSc., MVDr. V. Novák, prof. MVDr. M. Svoboda, CSc., MVDr. P. Štellar.
Omluveni: B. Mišurcová, doc. MVDr. A. Nečas, PhD, MVDr. V. Raška
Hosté: MVDr. L. Železný
Program:
1. Rozdělení funkcí v nově zvoleném prezidiu
2. Hodnocení výroční konference 2001
3. Plán akcí na r. 2002
4. Spolupráce s KVL
5. Sekce ČAVLMZ
6. Zahraniční aktivity ČAVLMZ
7. Různé

Schůzi řídil nově zvolený prezident ČAVLMZ dr. O. Huml.
Ad 1) Do funkce předsedy revizní komise byl navržen dr. Novák, do funkcí viceprezidentů dr. Beránek a doc. Nečas. Prezidium schválilo prvé dva návrhy, u nepřítomného doc. Nečase je třeba vyčkat na jeho souhlas s jmenováním do funkce.
Ad 2) Souhrnné hodnocení výroční konference ČAVLMZ přednesl dr. Beránek. Konferenci označil za velmi zdařilou, u nás poprvé realizované uspořádání do sekcí se plně osvědčilo a v tomto trendu je třeba pokračovat. Poprvé bylo účastníkům nabídnuto získávání nejen teoretických informací, ale i praktických dovedností. Nebyly zaznamenány žádné negativní ohlasy. Osvědčilo se i místo konání, firma Nucleus zvládla organizaci konference na vysoké profesionální úrovni včetně letitého problému registrace účastníků. Prof. Konrád s povděkem kvitoval vysoké počty dotazů, dr. Johanides informoval o artroskopickém kurzu, který byl bezchybně organizačně zajištěn doc. Nečasem. Prof. Svoboda doporučil pořádat i další konference v Hradci Králové, neboť v Brně chybí vhodné prostory pro jednání v sekcích. Prezidium odsouhlasilo, aby se příští konference konala znovu v centru Aldis v Hradci Králové, v již zamluveném termínu 19.-20.10.2002 – s firmou Nucleus projedná dr. Beránek.
Ad 3) Tématem výroční konference v r. 2002 bude zdravotní problematika koček. Jako téma semináře v rámci Vetinformu byla po diskusi zvolena diferenciální diagnostika respiračních nemocí a kašle. Seminář pod záštitou WSAVA s případným workshopem bude věnován oftalmologii, pravděpodobně nemocem víček s prof. Bedfofdem jako hlavním přednášejícím. Ad 4) Spolupráce s KVL ČR se bude realizovat především na poli dalšího vzdělávání veterinárních lékařů. O tomto tématu informoval prof. Svoboda a následovala diskuse. Dr. Huml povede v tomto směru jednání s novým vedením KVL. Iniciativa ohledně specializačního vzdělávání a certifikací musí vzejít ze strany Komory.
Ad 5) Kromě již úspěšně fungující oftalmologické sekce se v nejbližší době počítá se založením dermatologické sekce s dr. V. Novákem jako garantem – viz příloha zápisu.
Ad 6) O zahraniční spolupráci ČAVLMZ informoval dr. Beránek
Ad 7) Prof. Svoboda informoval o stavu prací na II. dílu monografie Nemoci psa a kočky, který se již tiskne. Bylo diskutováno o problematice certifikace specializací (prof. Konrád a další) a problémech s neplatiči.
Prezidium v této souvislosti upozorňuje, že kdo do konce března nezaplatí členské příspěvky za r. 2002 příp. za předchozí roky, přestává být členem ČAVLMZ, ztrácí veškeré výhody plynoucí z členství a v případě zájmu o další setrvání v Asociaci musí zaplatit nový vstupní poplatek.

Zapsal: MVDr. J. Klimeš, CSc.
MVDr. O. Huml
Prezident ČAVLMZ

Zápis ze zasedání prezidia České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) konaného dne 9. října 2001 v Brně

Přítomni: MVDr. J. Beránek, MVDr. J. Klimeš, CSc., prof. MVDr. J. Konrád, DrSc., B. Mišurcová, doc. MVDr. A. Nečas, PhD, MVDr. V. Novák, prof. MVDr. M. Svoboda, CSc., MVDr. P. Štellar.
Omluveni: MVDr. O. Huml, MVDr. V. Raška
Hosté: MVDr. Z. Hanzálek, MVDr. L. Železný
Program:
1. Hodnocení proběhlých akcí
2. Stav příprav výroční konference 2001
3. Výroční zpráva ČAVLMZ
4. Diskuse

Schůzi řídil prezident ČAVLMZ dr. J. Beránek.
Ad 1) Dr. Beránek informoval o úspěšném semináři o chorobách orbity pořádaném oftalmologickou sekcí.
Ad 2) Probíhají intenzívní přípravy výroční konference ČAVLMZ. Jednotliví odborní garanti (doc. Nečas, dr. Beránek, prof. Svoboda) referovali o stavu příprav svých sekcí. Doc. Nečas se zmínil o problémech s účastí přednášejících z USA, které nastaly v souvislosti se současnou mezinárodní bezpečnostní situací. Nejaktuálnějším úkolem je nyní včasná příprava textů pro sborník referátů. Zástupce fy Nucleus dr. Hanzálek informoval o rozeslání přihlášek, jejichž uzávěrka je 17. 10., o kapacitě sálů kongresového centra Aldis, počtu dosud přihlášených vystavovatelů, technických otázkách spojených s hlasováním a tlumočením, o inzerování konference v Časopisu KVL ČR. Bylo diskutováno o problémech, které vyvstaly ze snahy uspořádat konferenci koordinovaně se sněmem KVL, a bylo doporučeno, aby se Asociace vrátila k dřívější praxi pořádání výroční konference v říjnu. Dr. Novák navrhl program pro VIP a dále se diskutovalo o potřebě zvaní některých významných osobností v zájmu prezentace úrovně veterinární medicíny v ČR.
Prezidium vyzývá všechny zájemce o prezentaci posterů v posterové sekci konference, aby co nejdříve zaslali jejich návrhy ČAVLMZ k odbornému schválení resp. kontaktovali její sekretariát. Připomínáme, že autoři přijatých posterů nehradí účastnický poplatek. Upozorňujeme všechny, kdo hodlají uplatňovat nárok na slevu účastnického poplatku plynoucí z členství v ČAVLMZ, že bude poskytována pouze těm, kdo mají zaplaceny členské příspěvky na rok 2001. Vyzýváme rovněž všechny členy, aby zasílali své návrhy na kandidáty do prezidia ČAVLMZ, tak aby mohly být zohledněny v kandidátce k volbě nového prezidia.
Ad 3) Dr. Beránek zmínil stav příprav výroční zprávy ČAVLMZ, kterou sestavuje pro výroční konferenci.
Ad 4) Prof. Svoboda informoval o stavu prací na II. dílu monografie Nemoci psa a kočky. Zmínil se o problémech (nutnost realizovat vazbu knihy v zahraničí, dosud nezaslaná schémata a ilustrace k neurologické kapitole z USA), které bohužel vedou k tomu, že kniha nebude moci být prodávána na výroční konferenci. Budou však přijímány závazné objednávky a kniha bude zájemcům zaslána na dobírku do 20. 12. 2001

Zapsal: MVDr. J. Klimeš, CSc.
MVDr. J. Beránek
Prezident ČAVLMZ

Zápis ze zasedání prezidia České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) konaného dne 28. června 2001 v Brně

Přítomni: MVDr. J. Beránek, MVDr. O. Huml, MVDr. J. Klimeš, CSc., MVDr. V. Raška, prof. MVDr. M. Svoboda, CSc.
Omluveni: B. Mišurcová, doc. MVDr. A. Nečas, PhD, MVDr. V. Novák, MVDr. P. Štellar

Program:
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání prezidia
2. Hodnocení proběhlých akcí – seminář WSAVA
3. Novinky FECAVA a WSAVA
4. Diskuse

Schůzi řídil prezident ČAVLMZ dr. J. Beránek.
Ad 1) Výroční konference ČAVLMZ proběhne v pátek – sobotu 16. – 17. 11. 2001 v Hradci Králové v konferenčním centru Aldis. Připravuje se jednání ve 4 odborných sekcích: ortopedie – traumatologie (garant doc. Nečas), dermatologie (prof. Svoboda), oftalmologie (dr. Beránek), poruchy chování (dr. Žertová). Součástí konference bude i předkongresový den věnovaný oftalmologickému workshopu (základy mikroskopické chirurgie, chirurgie rohovky) a pokongresový den (artroskopie).
Na víkend 29.9. – 30.9. plánuje oftalmologická sekce seminář o nemocích orbity za účasti prof. Spiese.
Ad 2) Semináře WSAVA, jehož odborným garantem byl MVDr. T. Fichtel a hlavním přednášejícím prof. Z. Pavlica, se zúčastnilo téměř 90 zájemců a byl hodnocen jako zdařilý.
Ad 3) Na poradě prezidentů národních asociací v Budapešti dohodli zástupci České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska možnost účasti bez poplatku na výročních konferencích v zahraničí za předpokladu prezentace posteru v angličtině s určitými parametry. Dr. Beránek se obrátil na prof. Svobodu s výzvou k získávání podpory pro kandidaturu Prahy jako místa konání světového kongresu WSAVA v r. 2006. Protikandidátem České republiky v této prestižní záležitosti je Kodaň.
Ad 4) Prof. Svoboda informoval o udělení ceny Nadace Český literární fond a Hlávkovy nadace monografii Nemoci psa a kočky jako nejlepší knize roku 2000 v kategorii věd o živé přírodě. Předání ceny autorům proběhlo 13. 6. na zámečku v Lužanech u Přeštic za přítomnosti významných osobností české vědy a kultury. Dále hovořil o stavu příprav 2. dílu monografie Nemoci psa a kočky, který by měl vyjít v říjnu 2001. Bylo diskutováno o způsobu prodeje již dříve prostřednictvím ČAVLMZ vydaných knižních titulů s tématikou nemocí malých zvířat.
Prezidium dále doporučilo vypsání každoroční finančně dotované soutěže o nejlepší publikaci v oboru veterinární problematiky malých zvířat pro praktické veterinární lékaře (netýká se pracovníků VFU) a dále finančního příspěvku na podporu diplomových prací v tomtéž oboru pro studenty VFU. Podrobnosti budou specifikovány na webových stránkách ČAVLMZ, kde budou rovněž uveřejněny souhrny vítězných prací.

Zapsal: MVDr. J. Klimeš, CSc.
MVDr. J. Beránek
Prezident ČAVLMZ

Zápis z výjezdního zasedání prezidia České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) konaného dne 15. března 2001 v Kladrubech nad Labem

Přítomni: MVDr. J. Beránek, MVDr. J. Klimeš, CSc., prof. MVDr. J. Konrád, DrSc., doc. MVDr. A. Nečas, PhD, MVDr. V. Novák, prof. MVDr. M. Svoboda, CSc., MVDr. P. Štellar
Omluveni: MVDr. O. Huml, B. Mišurcová, MVDr. V. Raška
Hosté: MVDr. L. Železný

Program:
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání prezidia
2. Stav příprav odborných akcí v r. 2001
3. Vetinform – seminář veterinárních techniků
4. WSAVA – akce ČAVLMZ 2001 – stomatologie
5. Diskuse

Schůzi řídil prezident ČAVLMZ dr. J. Beránek.
Ad 1) Prof. Svoboda informoval o stavu příprav 2. dílu monografie Nemoci psa a kočky. V důsledku výpadku kapitoly o neurologii není reálné jeho dokončení v původně avizovaném termínu. Teprve nyní se podařilo dohodnout zpracování této kapitoly dr. Bagleym z USA, otevřena dosud zůstává otázka autorských práv. První díl se úspěšně prodává, byl doporučen vědeckou radou VFU jako vysokoškolská učebnice, je navržen na ocenění a reprezentaci na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku.
Ad 2) V důsledku odstoupení Komory veterinárních lékařů od společné akce s ČAVLMZ dochází k posunu termínu výroční konference na sobotu a neděli 10. – 11. 11. 2001. Doc. Nečas informoval o stavu příprav praktického artroskopického workshopu, který proběhne ve čtvrtek 8. 11. 2001.
Ad 3) Na 7. 4. 2001 je plánován v rámci Vetinformu odborný seminář pro veterinární techniky. V souvislosti s tím dr. Beránek a doc. Nečas upozornili na potřebu vstoupit do jednání se Společností veterinárních techniků ČR a stimulovat vzdělávání veterinárních techniků, např. formou jejich zapojení i jako přednášejících.
Ad 4) Na 9. – 10. 6. je plánován seminář WSAVA – ČAVLMZ s tématikou stomatologie malých zvířat. Odborným garantem bude MVDr. T. Fichtel z VFU Brno, počítá se mj. s přednáškou prof. Z. Pavlici z veterinární fakulty v Lublani.
Ad 5) Bylo diskutováno o technických záležitostech spojených s logem společnosti Waltham (Masterfoods) na jmenovkách při konferenci ČAVLMZ (dr. Železný). Bylo tlumočeno přání dr. Žertové iniciovat odbornou skupinu zaměřenou na problematiku poruch chování a v případě pozitivního ohlasu zahrnout toto téma do jednání Vetinformu. Prof. Konrád hovořil o svých zkušenostech s lektorováním kapitol 1. dílu monografie Nemoci psa a kočky. Jako téma příští výroční konference (v r. 2002) byly navrženy choroby koček.

Zapsal: MVDr. J. Klimeš, CSc.
MVDr. J. Beránek
Prezident ČAVLMZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *