Změna vyhlášky o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška ze dne 9. března 2011,kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 5, § 12 odst. 8, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3 a § 21 odst. 10 zákona: Čl. I Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, se mění takto: 1. V § 18 odst. 4 písm. j) se slova "u anglického plnokrevníka a klusáka původ do 3 generací předků, u ostatních koní původ do 4 generací předků" nahrazují slovy "není-li řádem plemenné knihy stanoveno jinak". 2. V § 20 písm. j) se slova "a kód katastrálního území" zrušují. 3. V příloze č. 1 v části C se slovo "stanoví" nahrazuje slovem "stanovení". 4. V příloze č. 1 na konci textu části D poznámka zní: "Poznámka: Žádost o udělení souhlasu se podává na každou odbornou činnost a na každý druh vyjmenovaných hospodářských zvířat samostatně. Na ovce a kozy je možné podat jednu žádost o udělení souhlasu.". 5. Příloha č. 6 zní: "Příloha č. 6 k vyhlášce č. 448/2006 Sb. 6. V příloze č. 7 tabulka č. 13 zní: Tabulka č. 13 Druh evidence Obsah provozních záznamů 1. stájová evidence plemenného býka a) identifikační číslo býka b) značka a číslo ústředního registru plemenného býka c) doba působení býka na stanici 7. V příloze č. 8 tabulka č. 18 zní: (Tabulka není v digitální podobě) 8. V příloze č. 8 v tabulce 20 v bodu 2 písm. c) se slova "zapuštění, po kterém" nahrazují slovy "všech zapuštění, po kterých". 9. V příloze č. 11 v části A písmeno c) zní: c) Pejeta se zmrazeným spermatem je označena (směrem od zavařeného konce) kód plemene označení býka v ústředním registru plemeníků datum odběru spermatu kód inseminační stanice (kód Evropské unie, popřípadě kód národní) Poznámka: Pokud je uváděn národní kód inseminační stanice, uvádí se za ním ISO kód země. 10. V příloze č. 11 v části B písm. c) se slovo "misí" nahrazuje slovem "musí". 11. V příloze č. 11 v části D se dosavadní písmena d) a e) označují jako písmena a) a b). 12. V příloze č. 11 v části D písm. b) se slovo "berana" nahrazuje slovem "kozla". Čl. II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2011. Ministr:Ing. Fuksa v. r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *