25.03.2011 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změna vyhlášky o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Vyhláška ze dne 9. března 2011,kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 5, § 12 odst. 8, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3 a § 21 odst. 10 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, se mění takto:
1. V § 18 odst. 4 písm. j) se slova "u anglického plnokrevníka a klusáka původ do 3 generací předků, u ostatních koní původ do 4 generací předků" nahrazují slovy "není-li řádem plemenné knihy stanoveno jinak".
2. V § 20 písm. j) se slova "a kód katastrálního území" zrušují.
3. V příloze č. 1 v části C se slovo "stanoví" nahrazuje slovem "stanovení".
4. V příloze č. 1 na konci textu části D poznámka zní:
"Poznámka: Žádost o udělení souhlasu se podává na každou odbornou činnost a na každý druh vyjmenovaných hospodářských zvířat samostatně. Na ovce a kozy je možné podat jednu žádost o udělení souhlasu.".
5. Příloha č. 6 zní:
"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.
6. V příloze č. 7 tabulka č. 13 zní:
Tabulka č. 13
Druh evidence Obsah provozních záznamů
1. stájová evidence plemenného býka
a) identifikační číslo býka
b) značka a číslo ústředního registru plemenného býka
c) doba působení býka na stanici
7. V příloze č. 8 tabulka č. 18 zní:
(Tabulka není v digitální podobě)
8. V příloze č. 8 v tabulce 20 v bodu 2 písm. c) se slova "zapuštění, po kterém" nahrazují slovy "všech zapuštění, po kterých".
9. V příloze č. 11 v části A písmeno c) zní:
c) Pejeta se zmrazeným spermatem je označena (směrem od zavařeného konce)
kód plemene označení býka v ústředním registru plemeníků datum odběru spermatu kód inseminační stanice (kód Evropské unie, popřípadě kód národní)
Poznámka: Pokud je uváděn národní kód inseminační stanice, uvádí se za ním ISO kód země.
10. V příloze č. 11 v části B písm. c) se slovo "misí" nahrazuje slovem "musí".
11. V příloze č. 11 v části D se dosavadní písmena d) a e) označují jako písmena a) a b).
12. V příloze č. 11 v části D písm. b) se slovo "berana" nahrazuje slovem "kozla".
Čl. II
Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2011.
Ministr:Ing. Fuksa v. r.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down