01.07.2005 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí

Vyhláška 259/2005, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí

Ročník 2005

SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
Citace: 259/2005 Sb. Částka: 95/2005 Sb.
Na straně (od-do): 5154-5157 Rozeslána dne: 27. června 2005
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 16. 6. 2005 Datum účinnosti od: 1. 7. 2005
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
Vydáno na základě:
166/1999 Sb. § 78
Předpis mění:
377/2003 Sb.; 376/2003 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

259
VYHLÁŠKA
ze dne 16. června 2005,
kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu
zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 33 odst. 6, § 34 odst. 5, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4 a § 38a odst. 2 zákona:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu
zvířat ze třetích zemí

Čl. I
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje".
Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:

____________________________________
"1)
Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
1a)
Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS.".

2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 1b a 1c zní:

"(3) Tato vyhláška se dále nevztahuje na veterinární kontroly zvířat v zájmovém chovu1b), která jsou provázena fyzickou osobou za ně odpovědnou a nejsou dovážena k obchodním účelům, s výjimkou koňovitých1c).

____________________________________
1b)
§ 3 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
1c)
§ 2 písm. h) vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.".

3. V § 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 1d zní:

"e)
dovozcem - fyzická nebo právnická osoba, která nese odpovědnost za splnění povinností vyplývajících z celních předpisů1d) a souvisejících s dovozem zásilky na území Společenství,

____________________________________
1d)
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.".

4. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"§ 3

(1) Dovozce oznamuje pohraniční veterinární stanici příchod zásilky zvířat způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropských společenství2a). Tímto předpisem se řídí i při vyplňování Společného veterinárního vstupního dokladu (dále jen "vstupní doklad") a při nakládání s tímto dokladem.

(2) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice postupuje po oznámení příchodu zásilky zvířat podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2a).

(3) Mají-li být dovezena zvířata takového druhu, pro který nebyly dosud dovozní podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, požádá dovozce Státní veterinární správu nejméně 15 dnů přede dnem předpokládaného dovozu těchto zvířat o sdělení stanovených dovozních podmínek, za nichž lze tato zvířata z příslušné třetí země dovážet.

(4) Dovážená zvířata, provázená prvopisem veterinárního osvědčení nebo jiného požadovaného dokladu, musí být přepravena přímo na pohraniční veterinární stanici uvedenou v § 11 odst. 1, anebo, je-li to třeba, do karanténního střediska uvedeného v § 15 odst. 1 písm. b). Nesmí tuto stanici nebo středisko opustit, pokud

a)
nebyly provedeny veterinární kontroly těchto zvířat v souladu se zákonem a s § 4 odst. 1, 2 a 3 písm. a), b) a d), jakož i s § 13, 14 a 16,

b)
nebyly zaplaceny poplatky za provedení pohraniční veterinární kontroly, popřípadě složena záloha na pokrytí možných výdajů na některá opatření spojená s pohraniční veterinární kontrolou.

____________________________________
2a)
Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat, v platném znění.".

5. V § 7 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 7 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1c a poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

6. V § 9 odstavec 1 zní:

"(1) Po provedení veterinárních kontrol uvedených v § 4 postupuje úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství2a).".

7. V § 9 se odstavce 2 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

8. V § 9 odst. 3 se slova "a osvědčení podle § 12 odst. 1 písm. b)" zrušují.

9. V § 10 odst. 1 písm. b) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)
pocházejí ze třetí země, která splňuje veterinární požadavky na vývoz zvířat do členských států.".

10. V § 12 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)
potvrdí ve vstupním dokladu provedení veterinárních kontrol uvedených v § 4 odst. 1 s příznivým výsledkem a uvede druh odebraných vzorků a výsledky laboratorních vyšetření, popřípadě že tyto výsledky jsou teprve očekávány.".

11. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Jejich označení a evidence stanovené zvláštním právním předpisem12a) se provádějí, s výjimkou jatečných zvířat a koňovitých, v místě určení zvířat, popřípadě po uplynutí pozorovací doby stanovené rozhodnutím orgánů Evropské unie.".

Poznámka pod čarou č. 12a zní:

______________________________________
"12a)
§ 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 372/2003 Sb.".

12. V § 14 odst. 2 se za slovy "podle § 12" čárka nahrazuje tečkou a slova "zejména pokud se týká vydávání osvědčení o průchodu přes hranice" se zrušují.

13. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova "České republiky" nahrazují slovem "Společenství".

14. V § 16 odst. 1 se slova "Jde-li o veterinární kontrolu tranzitu zvířat z jedné třetí země do jiné třetí země přes území České republiky, přihlíží úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice také k tomu, zda" nahrazují slovy "Jde-li o veterinární kontrolu tranzitu zvířat z jedné třetí země do jiné třetí země přes území České republiky, postupuje úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2a). Přihlíží také k tomu, zda".

15. V § 16 odst. 3 se slova "počítačové sítě Animo15)" nahrazují slovy "počítačové sítě provozované v souladu se zvláštním právním předpisem15) (dále jen "počítačová síť")".

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

_____________________________________
"15)
Vyhláška č. 329/2003 Sb. Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.".

16. V § 21 se slovo "Animo" zrušuje.

17. Příloha č. 5 se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu
produktů ze třetích zemí

Čl. II
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, se mění takto:
1. V § 1 se slova "Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a".

Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:
____________________________________
"1)
Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
1a)
Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství.
Směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat.
Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.".

2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Pohraniční veterinární kontrole podle této vyhlášky podléhají dovážené živočišné produkty, jejichž seznam spolu s kódy příslušného počítačového systému a položkami kombinované nomenklatury (KN) je uveden v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a rostlinné produkty, jejichž seznam je uveden v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce. Všeobecné označení skupin zvířat, živočišných druhů a druhů živočišných produktů je uvedeno v části C přílohy č. 1 k této vyhlášce. Místa určení pro živá zvířata, zárodečné produkty a živočišné produkty jsou uvedena v části D přílohy č. 1 k této vyhlášce.".

3. V § 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1b zní:

"a)
produkty - produkty živočišného původu, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy1b), včetně vedlejších produktů živočišného původu, které nespadají do působnosti přílohy II Smlouvy o založení Evropského společenství, a rostlinných produktů uvedených v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce,

____________________________________
1b)
Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.
Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty.".

4. V § 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

"f)
dovozcem - fyzická nebo právnická osoba, která nese odpovědnost za splnění povinností vyplývajících z celních předpisů1c) a souvisejících s dovozem zásilky na území členských států (dále jen "území Společenství"),

_____________________________________
1c)
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.".

5. V § 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 1d zní:

"i)
dovozem - propuštění produktů do volného oběhu, jakož i záměr propustit produkty do volného oběhu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1d),

____________________________________
1d)
Čl. 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).

6. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 2a, 3 a 3a zní:

"§ 3

(1) Každá zásilka produktů, přicházejících ze třetí země a určených pro dovoz na území Společenství,

a)
musí splňovat veterinární požadavky na výrobu, zpracování, skladování, přepravu a uvádění produktů do oběhu, uvedené ve zvláštních právních předpisech2a), anebo veterinární požadavky, které jsou těmto požadavkům rovnocenné,

b)
musí být provázena prvopisy veterinárních osvědčení nebo jiných požadovaných průvodních dokladů, které potvrzují splnění veterinárních požadavků uvedených pod písmenem a), jakož i zvláštních dovozních podmínek, pokud byly stanoveny rozhodnutím orgánů Evropské unie,

c)
je bez ohledu na celně schválené určení zboží3) podrobena pohraniční veterinární kontrole, a to kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole, jde-li o zásilku živočišných produktů uvedených v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a kontrole dokladů a shody, jde-li o rostlinné produkty uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Dovozce oznamuje pohraniční veterinární stanici příchod zásilky produktů způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropských společenství3a). Tímto předpisem se řídí i při vyplňování Společného veterinárního vstupního dokladu (dále jen "vstupní doklad") a při nakládání s tímto dokladem.

(3) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice postupuje po oznámení příchodu zásilky produktů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3a). Kontroly dokladů a shody, uvedené v odstavci 1 písm. c), se provádějí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3a) přílohy I, laboratorní zkoušky a vyšetření úředních vzorků se provádějí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3a) přílohy II.

(4) Mají-li být dovezeny produkty, pro které nebyly dosud dovozní podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, požádá dovozce Státní veterinární správu nejméně 15 dnů přede dnem předpokládaného dovozu těchto produktů o sdělení stanovených dovozních podmínek, za nichž lze tyto produkty z příslušné třetí země dovážet.

_____________________________________
2a)
Například § 3a vyhlášky č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, § 3a vyhlášky č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, a § 3a vyhlášky č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
3)
Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
3a)
Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.".

7. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova "předloženým dovozcem předem podle § 3 odst. 3" nahrazují slovy "uvedeným dovozcem ve vstupním dokladu".

8. V § 4 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Při fyzické kontrole se postupuje způsobem uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce.".

10. V § 5 odst. 1 se slova "uvedené v § 4 odst. 4" zrušují.

11. § 7 zní:

"§ 7

Po provedení veterinárních kontrol uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) postupuje úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství3a).".

12. V § 11 odst. 1 se slova "počítačové sítě Animo7)" nahrazují slovy "počítačové sítě provozované v souladu se zvláštním právním předpisem7) (dále jen "počítačová síť")".

Poznámka pod čarou č. 7 zní:
_____________________________________
"7)
Vyhláška č. 329/2003 Sb.
Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.".

13. V § 11 odst. 2 a odst. 4 písm. a) se slova "s dokladem uvedeným v § 7 odst. 1" nahrazují slovy "se vstupním dokladem".

14. V § 11 odst. 4 písm. b), § 13 odst. 2 písm. d), § 18 písm. d), § 19 odst. 5 a v § 20 odst. 3 se slovo "Animo" zrušuje.

15. V § 13 odst. 2 písm. a) a v § 14 odst. 3 se slova "písm. a)" nahrazují slovy "písm. b)".

16. V § 13 odst. 2 písm. c) bodě 1 se slova "dokladem uvedeným v § 3 odst. 2" nahrazují slovy "vstupním dokladem".

17. V § 13 odst. 2 písm. e) se slova "na dokladu uvedeném v § 3 odst. 2" nahrazují slovy "na vstupním dokladu".

18. V § 13 odst. 3 se slova "v dokladu uvedeném v § 3 odst. 2" nahrazují slovy "ve vstupním dokladu".

19. V § 13 odst. 4 a v § 15 odst. 1 a 2 se slova "doklad uvedený v § 3 odst. 2" nahrazují slovy "vstupní doklad".

20. V § 15 odst. 2 písm. d) a odst. 4 písm. b) se slova "dokladu uvedeného v § 3 odst. 2" nahrazují slovy "vstupního dokladu".

21. V § 15 odst. 5 se slova "doklad podle § 3 odst. 2" nahrazují slovy "vstupní doklad".

22. V § 21 odst. 2 se slova "ve zvláštním právním předpisu11)" nahrazují slovy "v přímo použitelném předpisu Evropských společenství11)".

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

____________________________________
"11)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě.".

23. V § 23 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Produkty, které podle celně schváleného určení zboží nejsou určeny k dovozu na území Společenství (§ 3 odst. 1), anebo pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad (§ 14 odst. 1), ale jsou určeny k jinému účelu, musí být podrobeny kontrole shody a fyzické kontrole, zda splňují či nesplňují dovozní podmínky. Kontrola se neprovádí, jsou-li tyto produkty neškodně odstraněny nebo vráceny.".

24. V § 30 odst. 1 písm. a), b) a d) se slova "stanovené zvláštními právními předpisy2), anebo Komisí" nahrazují slovy "stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství3a)".

25. V § 30 odst. 1 písm. a) a b) se slova "schváleném Komisí" nahrazují slovy "schváleném Komisí15)".

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

____________________________________
"15)
Například rozhodnutí Komise 97/296/ES ze dne 22. dubna 1997, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, v platném znění.".

26. V § 30 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 16 a 17 znějí:

"(2) Veterinární kontroly podle této vyhlášky se však provádějí také u masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků dovážených za podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a d) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství16).

(3) Při veterinárních kontrolách dovážených směsných potravinářských produktů17), které obsahují pouze omezené množství produktů živočišného původu uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, se použijí veterinární požadavky stanovené právními předpisy České republiky.

____________________________________
16)
Nařízení Komise (ES) č. 754/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu.
17)
Článek 3 rozhodnutí Komise 2002/349/ES ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví seznam produktů, které je třeba vyšetřovat na stanovištích hraniční kontroly podle směrnice Rady 97/78/ES.".

27. Přílohy č. 2, 3 a 6 a část B přílohy č. 4 se zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost
Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.

Ministr:
Ing. Zgarba v. r.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down