01.07.2005 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Ročník 2005

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Citace: 260/2005 Sb. Částka: 95/2005 Sb.
Na straně (od-do): 5158-5161 Rozeslána dne: 27. června 2005
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 16. června 2005 Datum účinnosti od: 27. června 2005
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
Vydáno na základě:
166/1999 Sb. § 78
Předpis mění:
382/2003 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

260
VYHLÁŠKA
ze dne 16. června 2005,
kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování
se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 5, § 28 odst. 5 a § 31 odst. 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta "Směrnice Rady 2003/50/ES ze dne 11. června 2003, kterou se mění směrnice 91/68/EHS, pokud jde o zpřísnění kontrolních opatření pro pohyb ovcí a koz.".

2. V § 2 písm. f) se slova "trhu nebo" zrušují.

3. V § 2 písmeno g) zní:

"g)
plemennými ovcemi nebo kozami - ovce a kozy jiné než uvedené v písmenech f) a h), určené k přepravě na místo určení, a to buď přímo nebo prostřednictvím schváleného shromažďovacího střediska, a to k dalšímu chovu a produkci,".

4. V § 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která včetně poznámky pod čarou č. 2a znějí:

"h)
výkrmovými ovcemi nebo kozami - ovce a kozy jiné než uvedené v písmenech f) a g), určené k přepravě na místo určení, a to buď přímo nebo prostřednictvím schváleného shromažďovacího střediska, a to k vykrmení a následnému poražení,

i)
hospodářstvím původu ovcí a koz - každé hospodářství, v němž jsou ovce a kozy v souladu s požadavky této vyhlášky nepřetržitě přítomny a v němž jsou vedeny a uchovávány záznamy o těchto zvířatech2a), které jsou na požádání poskytnuty orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,

____________________________________
2a)
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.".

Dosavadní písmena h) až dd) se označují jako písmena j) až ff).

5. V § 15 odst. 1 písm. c) se číslo "48" nahrazuje číslem "24".

6. V § 15 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která znějí:

"g)
v době mezi opuštěním hospodářství původu a příchodem na místo určení nepřišly do styku s jinými sudokopytníky než se zvířaty, která mají stejný zdravotní status a neohrozily v žádném okamžiku zdravotní status ovcí a koz, které nejsou určeny k obchodování,

h)
před tím, než bylo vystaveno poslední osvědčení pro obchodování za účelem odeslání do konečného místa určení v jiném členském státu, které je uvedeno ve veterinárním osvědčení, nebyly mimo hospodářství původu déle než 6 dní; tato doba se prodlužuje o dobu trvání plavby po moři,

i)
po opuštění hospodářství původu byly odeslány přímo na místo určení v jiném členském státu nebo po opuštění hospodářství původu před příchodem na místo určení prošly pouze jedním schváleným shromažďovacím střediskem nacházejícím se v členském státu původu; v případě jatečných ovcí a koz je možné toto středisko nahradit schválenými prostorami obchodníka, které se nacházejí v členském státu původu,

j)
jatečná zvířata byla po příchodu do členského státu určení dodána na jatky a tam byla poražena co nejdříve, nejpozději však do 72 hodin od příchodu do členského státu.".

7. V § 15 odst. 2 se slovo "užitkové" nahrazuje slovem "výkrmové".

8. V § 15 odst. 3 se slovo "užitkových" nahrazuje slovem "výkrmových".

9. Za § 15 se vkládají nové § 15a až 15d, které včetně poznámek pod čarou č. 13a a 13b znějí:

"§ 15a

(1) Jatečné, výkrmové a plemenné ovce a kozy musí

a)
nepřetržitě pobývat v hospodářství původu nejméně 30 dní nebo od narození, jde-li o zvířata mladší než 30 dnů,

b)
pocházet z hospodářství, do něhož nebyly ovce nebo kozy umístěny během 21 dní před odesláním,

c)
pocházet z hospodářství, do něhož nebyli během 30 dnů před odesláním umístěni sudokopytníci dovezení ze třetích zemí.

(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit výjimku z požadavků uvedených v odstavci 1 písm. b) a c), jestliže ovce a kozy byly zcela izolovány od všech ostatních zvířat v hospodářství.

§ 15b

(1) Jatečné ovce a kozy

a)
nemusí splňovat požadavky uvedené v § 15a odst. 1 písm. a), jestliže nepřetržitě pobývaly v hospodářství původu po dobu alespoň 21 dnů,

b)
nemusí splňovat požadavky uvedené v § 15a odst. 1 písm. b), jestliže jsou přepravovány přímo na jatky v jiném členském státu k bezprostřednímu poražení, aniž by prošly svodem nebo stanicí odpočinku13a), a jestliže splňují požadavky uvedené v písmenu a) a § 15 odst. 1 písm. h),

c)
nemusí splňovat požadavky uvedené v § 15 odst. 1 písm. i), jestliže po opuštění hospodářství původu prošly dalším svodem a jestliže splňují požadavky uvedené v § 15 odst. 1 písm. h) a v odstavci 2.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) se vyžaduje, aby

a)
před tím, než zvířata projdou schváleným shromažďovacím střediskem uvedeným v § 15 odst. 1 písm. i), které se nachází v členském státu původu, splňovala následující požadavky

1.
po opuštění hospodářství původu prošla svodem pod dohledem úředního veterinárního lékaře, který povoluje, aby byla současně přítomna pouze zvířata se stejným zdravotním statusem, a

2.
z tohoto svodu byla zvířata doprovázená veterinárním osvědčením dopravena do schváleného shromažďovacího střediska uvedeného v § 15 odst. 1 písm. i), kde musí být vybavena novým veterinárním osvědčením a odeslána přímo na jatky v členském státě určení, nebo

b)
zvířata mohla po odeslání z členského státu původu a před odesláním na jatky do členského státu určení projít jedním schváleným shromažďovacím střediskem, které

1.
se nachází v členském státu určení, ze kterého musí být zvířata odeslána pod zodpovědností úředního veterinárního lékaře přímo na jatky, aby byla do pěti dnů po příjezdu do schváleného shromažďovacího střediska poražena, nebo

2.
se nachází v jednom členském státě tranzitu, odkud jsou zvířata odeslána přímo na jatky v členském státu určení uvedeném ve veterinárním osvědčení vydaném v souladu s § 17 odst. 7.

§ 15c

Osoba, která jako podnikatel13b) přímo nebo nepřímo nakupuje a prodává ovce nebo kozy za účelem zisku, má pravidelný obrat těchto zvířat, jež nejpozději do 29 dnů od okamžiku koupě znovu prodá nebo přemístí z původních prostor do jiných prostor nebo přímo na jatky, přičemž tyto jiné prostory ani jatky nejsou v jeho majetku, a která byla pro tuto činnost krajskou veterinární správou schválena a registrována v souladu s § 49 odst. 1 písm. h) a bylo jí přiděleno veterinární schvalovací číslo (dále jen "osoba podílející se na obchodování s ovcemi a kozami"), vede v souladu s § 5 zákona záznamy o uskutečněných obchodech, o kterých uchovává po dobu nejméně 3 let tyto údaje:

a)
jméno, popř. jména, příjmení, obchodní firmu nebo název chovatele, údaje o hospodářství původu, datum nákupu, kategorie, počet a označení ovcí a koz nebo registrační číslo hospodářství původu nakoupených zvířat, popřípadě číslo schválení a registrace shromažďovacího střediska nebo údaje o svodu, jímž zvířata před nákupem prošla, a jejich předpokládané místo určení,

b)
registrační číslo dopravce nebo evidenční číslo dopravního prostředku, který zvířata přiváží a odváží,

c)
jméno a adresu kupujícího a místo určení zvířat,

d)
kopie plánu cest nebo pořadové číslo veterinárních osvědčení.

§ 15d

Osoba podílející se na obchodování s ovcemi a kozami smí používat pro tato zvířata stáje, jiné prostory a zařízení (dále jen "schválené prostory"), jež

a)
byly pro tento účel registrovány krajskou veterinární správou podle § 49 odst. 1 písm. h), bylo jim přiděleno veterinární schvalovací číslo a jsou pod státním veterinárním dozorem,

b)
se nacházejí v oblasti, která nepodléhá omezujícím či zakazujícím veterinárním opatřením,

c)
mají

1.
vhodné prostory o dostatečné kapacitě, zejména prostory pro vyšetření a izolaci,

2.
vhodná zařízení pro nakládání a vykládání zvířat, a je-li to třeba, pro ustájení, napájení, krmení a nezbytné ošetření zvířat; tato zařízení musí být dobře čistitelná a dezinfikovatelná,

3.
dostatečné prostory pro skladování steliva a hnoje,

4.
vhodný systém pro sběr odpadních vod,

d)
jsou před použitím vyčištěny a dezinfikovány podle pokynů úředního veterinárního lékaře.

____________________________________
13a)
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.
13b)
§ 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.".

10. V § 16 písm. b) se bod 4 zrušuje.

11. V § 16 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)
být doprovázeny veterinárním osvědčením.".
12. § 17 zní:

"§ 17

(1) Ovce a kozy, na které se vztahuje tato vyhláška, musí být provázeny od odeslání až na místo určení prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení podle vzoru vydaného Státní veterinární správou v souladu s § 48 odst. 1 písm. k) zákona.

(2) Veterinární osvědčení osvědčuje splnění podmínek stanovených touto vyhláškou, popřípadě i zvláštních veterinárních záruk. Musí být

a)
vystaveno v den provedení veterinární kontroly zvířete nejméně v jednom z úředních jazyků státu určení,

b)
vystaveno na jediném listu; není-li to možné a veterinární osvědčení je vystaveno na více listech, musí být tyto listy vhodně spojeny, aby tvořily nedělitelný celek, a označeny pořadovým číslem.

(3) Doba platnosti veterinárního osvědčení činí 10 dnů ode dne jeho vystavení.

(4) Veterinární osvědčení (včetně zvláštních veterinárních záruk) pro zásilku zvířat vystavuje v souladu s § 56a zákona úřední veterinární lékař na základě veterinární prohlídky (vyšetření) zvířat provedené v hospodářství původu, shromažďovacím středisku nebo v případě jatečných zvířat ve schválených prostorách obchodníka. Vyžadují-li to zvláštní právní předpisy8), zajistí úřední veterinární lékař, který vyplňuje veterinární osvědčení, aby v den vystavení tohoto osvědčení bylo přemístění zvířete zaregistrováno v příslušné počítačové síti.

(5) Pokud jde o výkrmové ovce a kozy a plemenné ovce a kozy přepravované do jiného členského státu ze schváleného shromažďovacího střediska nacházejícího se v členském státu původu, musí veterinární osvědčení vystavit úřední veterinární lékař odpovědný za shromažďovací středisko, a to na základě veterinární kontroly zvířat, která jsou do střediska dovezena, a údajů o zdravotním stavu zvířat, potvrzených úředním veterinárním lékařem v hospodářství původu.

(6) Pokud jde o jatečné ovce a kozy přepravované do jiného členského státu ze schváleného shromažďovacího střediska nebo ze schválených prostor obchodníka nacházejících se v členském státu původu, lze veterinární osvědčení vystavit na základě veterinární kontroly zvířat a údajů o zdravotním stavu zvířat, potvrzených úředním veterinárním lékařem v hospodářství původu nebo úředním veterinárním lékařem provádějícím státní veterinární dozor na svodu uvedeném v § 15b odst. 2 písm. a) bodu 1.

(7) Pokud jde o jatečné ovce a kozy přepravované přes schválené shromažďovací středisko uvedené v § 15b odst. 2 písm. b) bodu 2, vystaví úřední veterinární lékař odpovědný za schválené shromažďovací středisko v tranzitním členském státu nové veterinární osvědčení, v němž vyplní požadované údaje z původního veterinárního osvědčení, a připojí k němu kopii tohoto veterinárního osvědčení, kterou svým podpisem potvrdí. Platnost obou těchto osvědčení nesmí překročit dobu platnosti uvedenou v odstavci 3.".

13. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně poznámek pod čarou č. 13c až 13e zní:

"§ 17a

(1) K přepravě ovcí a koz lze používat jen dopravní prostředky, které

a)
jsou zabezpečeny proti vypadávání nebo vytékání krmiva, steliva, výkalů a jiných odpadů,

b)
byly po skončení přepravy a v případě potřeby i před přepravou vyčištěny a dezinfikovány registrovaným přípravkem13c) nebo přípravkem, jehož uvedení na trh bylo povoleno13d).

(2) Dopravce, který přepravuje ovce a kozy,

a)
zajistí, že bude mít pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků vhodné prostory, včetně prostor pro skladování podestýlky a hnoje, které byly schváleny krajskou veterinární správou, anebo předloží krajské veterinární správě doklad o tom, že tuto činnost provádí jiná osoba, která je oprávněna takovou činnost vykonávat,

b)
zajistí, aby zvířata mezi opuštěním hospodářství původu a příchodem na místo určení nepřišla do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem,

c)
zabezpečí, aby osoby určené k přepravě zvířat měly pro tuto činnost odpovídající znalosti a zkušenosti získané zvláštním výcvikem nebo praxí,

d)
zajistí pro každé vozidlo používané pro přepravu ovcí a koz vedení evidence, která obsahuje následující údaje:

1.
datum a místo naložení zvířete a údaje o chovateli nebo provozovateli shromažďovacího střediska (jméno, popř. jména, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu13e), jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu), u kterých jsou zvířata naložena,

2.
datum a místo vyložení zvířete a údaje o chovateli nebo provozovateli shromažďovacího střediska (jméno, popř. jména, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu13e), jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu), u kterých jsou zvířata vyložena,

3.
druh a počet přepravovaných zvířat,

4.
datum a místo dezinfekce,

5.
číslo a druh průvodní dokumentace,

e)
uchovává dokumentaci uvedenou v písmenu d) po dobu nejméně 3. let a na požádání ji předkládá orgánům vykonávajícím státní dozor.

____________________________________
13c)
Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb.
13d)
Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
13e)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb.".

14. V příloze č. 1 písm. c) se slovo "klusavka" zrušuje.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Zgarba v. r.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down